Back to collection

History of Liao 遼史

卷九十四 列傳第二十四: 耶律化哥 耶律斡臘 耶律速撒 蕭阿魯帶 耶律那也 耶律何魯掃古 耶律世良 Volume 94 Biographies 24: Yelu Huage, Yelu Wola, Yelu Susa, Xiao Aludai, Yelu Naye, Yelu Helusaogu, Yelu Shiliang

Click on any word to see more details.

耶律耶律耶律阿魯耶律耶律耶律

耶律楚國之後善騎射南侵海路來襲要地上京留守大王十六先鋒南院大王樞密使元年俘獲甚多後邊不可經略西深入望風路由回鶻:「實效。」由此使侍中大同節度使

耶律有力善騎射護衛車駕豪豬射中突出滿鹿不容當之鹿:「瀕於以免。」護衛太保樞密使耶律繼業山西十三行軍部署數月四面率眾死守虛構我軍不能退何以藉口深入:「深入所得。」不從東南高麗道遠人馬將官以前政事平章東京留守

耶律侍從節度使敦睦太師九部詳穩党項戰功皇太后稱制西邊利害太后信任士卒同甘苦將校威信二十

阿魯父女詳穩阿魯騎射兵法本部司徒大安部署二部牛羊阿魯引兵數人三百斬首二百金吾衛上將軍陵縣元年平章西北招討使致仕

耶律之後歿季父宿北面大王西南招討使西北以為三不西北招討使行軍大王敦厚其父小將司徒宿大安倒塌節度使明年以北耶律漢人行宮部署元年使邊境中京留守大王

為人長於鬥訟曲直威嚴:「分別是非迫脅。」

耶律之後郎君團練使節度使六部禿太尉樞密東北護衛太保大安西北招討使俘獲僕射由是不克室韋滿陷於不以侍中功臣宰相耶律山陵致仕

耶律練達國朝典故上書樞密使:「?」:「。」大王耶律室魯:「出世。」大王檢校太尉政事平章樞密使耶律明年罷兵上書:「以為敵人已去。」邊境樞密使酋長攻陷古城遣人故地高麗部署慎行逗留失期京師進兵明年都護府

不足不足俘獲一旦後日深入


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary