Back to collection

Book of Southern Qi 南齊書

卷二十六 列傳第七 王敬則 陳顯達 Volume 26 Biographies 7: Wang Jingze, Chen Xianda

Click on any word to see more details.

 顯達
 南沙女巫胞衣紫色:「。」年長腋下五色師子二十左右使白虎如此無不隊主左右明帝以為將軍殿啟事武將安縣三百五十流血道士道士:「不須。」

 泰始將軍將軍壽春退

 山下令弟:「非凡若是使富貴改葬。」須臾

 之後一部山中遣人致意申論治下酷烈百姓:「不違。」百姓員外

 太祖桂陽羽林顯達將軍<>迎戰水軍泰山太守校尉成王車騎參軍

 蒼梧左右自保以太威名奉事青衣道路太祖蒼梧去來太祖殿伺機未有定日危急在家太祖太祖蒼梧開門門外:「。」太祖戎服

 承明蒼梧開門衛尉靈寶窺見太祖乘馬在外親人:「領軍天下。」太祖殿明旦集議白刃床側跳躍:「處分同異!」明元員外散騎常侍將軍驍騎將軍太守三百殿宿衛

 冠軍將軍太祖袁粲起兵領軍將軍等於相應戒嚴開關殿將軍常侍如故五百五百東鄉三百七十領軍

 太祖受禪材官太極殿不肯遜位明日:「十萬。」

 建元元年使持節散騎常侍都督軍事將軍兖州刺史夫人安北將軍還都百姓奔走功臣不問以為尚書撫軍

 使持節散騎常侍將軍吳興太守十數小兒遺物自此道不拾遺劫盜親屬身長掃街久之其所逃走境內出行:「吳興我少在此。」

 將軍常侍如故改葬去職公國太夫人侍中撫軍將軍太祖遺詔丹陽使持節散騎常侍都督會稽東陽新安臨海永嘉軍事將軍會稽太守永明鼓吹一部

 功力有餘以為便宜竟陵王子

 內地百度蠶農飢寒尤甚痛心難以莫不稼穡機杼三百所以然調定期公家必須貿無聊
 會稽毀壞之外更生調
 建元軍用浙東一千妻兒道路不可聞見三分明知擾民復舊大小布帛雜物軍國聽隨不必一應
 江左十倍調多少增減初中一千民間九百元嘉物價五百所以降落百餘四民依舊豈不
 寧可西京東都三河歷代古今石頭以外方山以東朝廷根本股肱不可目前小利長久未見


 將軍廣州刺史山陰有司山陰棄市入朝:「人命!」:「愚意見背有節便應得殺人。」

 明年侍中中軍將軍王儉三司使持節散騎常侍都督豫州西汝南軍事西大將軍豫州刺史如故十一司空常侍如故世祖遺詔侍中高宗廢立隆昌元年使持節都督會稽東陽臨海永嘉新安軍事會稽太守如故海陵王太尉

 名位不以富貴吳語殷勤使楊柳員外耀使:「楊柳大小?」耀:「以為。」

 世祖賦詩:「。」世祖:「?」:「不過尚書今日?」不大州郡省事判決失理

 明帝大司馬使文武失色:「由來如此丹陽吳興。」:「宿命應得。」朝服引出聽事自得久之

 殺害心懷訪問飲食衰老內地年中五百武進諸子世子東安彈琴當時江左蔡邕焦尾琴鼓琴:「!」

 永泰元年危殆將軍吳郡太守內外傳言處分:「!」諸子第五將軍徐州行事謝朓參軍京口五官王公還都司馬:「應有一夕。」文武賭錢:「?」:「。」明旦山陰御史跂坐錢物?」不可」。輸入」。王公:「皆可不可!」:「小子小子!」起兵

 :「謝朓啟事頗有膂力肇基風雅側目溪谷鴟梟永明隆昌堅冰從容附會有力使相望軒冕亡命結黨兄弟淵藪昭然便大辟其父而已詿蕩滌。」員外記室參軍太子洗馬太子舍人長子黃門將軍徐州徐州刺史

 招集便尚書長史弄璋司馬萬人浙江:「應須。」:「用作。」

 朝廷將軍前軍司馬興盛後軍將軍將軍將軍山陽將軍將軍曲阿僕射持節都督京口

 舉事百姓南沙縣令武進慟哭肩輿興盛山陽力攻興盛使軍人:「?」官軍不敵退死戰其後大敗不得興盛軍容倉卒朝廷東昏侯東宮使失火:「三十六父子應急。」聲勢七十

 興盛吳縣興縣山陽湘陰縣四百校尉

 顯達彭城宋孝武前軍使使泰始以軍徐州刺史北征東海王參軍員外泰始彭澤縣三百馬頭太守羽林濮陽太守

 太祖桂陽太祖宮城太祖:「桂陽人情不可。」太祖顯達司空參軍石頭承明東堂宮中恐動顯達顯達大戰不出地黃顯達豐城游擊將軍

 使持節軍事將軍中郎將廣州刺史冠軍顯達長史司馬諸葛顯達:「百万勝負未可知不如彼此。」顯達歸心太祖使持節左將軍散騎常侍將軍前將軍太祖太尉司馬散騎常侍將軍衛尉太祖六百將軍顯達答曰:「朝廷萬里如期屠城典章何在家人豈止君臣。」顯達

 建元壽陽淮南江北百姓顯達使持節散騎常侍都督諸軍將軍兖州刺史退顯達:「國家邊防元嘉二十七江夏王盱眙司空淮上廣陵此處云何僉議未能擾動文武若是不得。」不行

 遷都軍事安西將軍益州刺史太守持節常侍如故世祖西賓服大度前後刺史不能顯達遣使:「兩眼刺史不敢調!」使顯達分部將吏出獵男女少長自此震服廣漢司馬龍駒顯達討平

 永明侍中將軍顯達在外太祖世祖流涕

 天生自稱桓玄宗族州界扇動南陽故城顯達將軍水軍顯達節度天生萬餘將軍擊殺麒麟天生退顯達使持節都督南北竟陵軍事將軍校尉雍州刺史顯達舞陽先進天生官軍數月天生復出天生稍稍

 將軍侍中將軍領軍使持節散騎常侍都督江州諸軍南大將軍江州刺史鼓吹一部顯達常有有子:「不及富貴!」豪富諸子服飾