Back to collection

Book of Southern Qi 南齊書

卷三十 列傳第十一 薛淵 戴僧靜 桓康 焦度 曹虎 Volume 30 Biographies 11: Xue Yuan, Dai Sengjing, Huan Kang, Jiao Du, Cao Hu

Click on any word to see more details.

南齊書三十列傳第十一

  
 河東徐州刺史從子本名太祖彭城親族太祖淮陰委身氣力太祖使征伐將軍將軍驍騎將軍竟陵

 太祖入朝豫章使領軍司徒京邑袁粲石頭豫章西門驚起石頭攻戰明旦滿太祖掖門處分還本城門太祖太祖五百太守將軍驍騎將軍如故將軍冠軍將軍太子

 壽春太祖親近太守:「分明同生此類多方使豺狼疑惑。」

 世祖將軍南奔不得自拔改嫁長安梁州刺史:「界首。」求解界上散騎常侍將軍南歸永明元年解職貂蟬:「通婚依附前例不容便章服。」不得解職不許使

 車駕安樂不得有司持節徐州諸軍徐州刺史將軍如故明年司馬將軍如故大司馬濟陽太守將軍如故給事中將軍解職歸家不能乘車使有司

 將軍大司馬領軍巴東王子被捕雜物有司十年散騎常侍將軍如故世祖朝廷如故驍騎將軍如故隆昌元年持節軍事刺史將軍如故興元將軍明帝五萬五百舉哀

 會稽永興景平伏法家口青州

 少有膽力便弓馬刺史家屬淮陰太祖常在左右於都歐陽所得兖州太祖酒食刀子獄吏飲酒太祖家貧京師將軍羽林

 太祖入朝袁粲石頭太祖石頭西南燭火處分東門將軍驍勇善戰殺傷官軍死者百餘天生殊死相持流星赤色城中力攻身先士卒於是大明車行:「。」良久:「視死如歸。」最後:「三公。」前軍將軍將軍將士亡者太祖

 游擊將軍興平太祖二百太守如故將軍封建建元驍騎將軍員外常侍太子

 世祖踐阼持節徐州諸軍冠軍將軍徐州刺史貧民耕種給事中太子常侍永明顯達天生西司馬華山太守康元前進四十天生步騎十萬天生退還天生城外擊破天生閉門不復退將軍司馬淮南太守

 巴東王子世祖使領軍江陵:「巴東年少長史忿天子過誤殺人西人情無所不至不敢。」

 中軍司馬高平太守將軍如故:「艱難西傷懷五萬。」

 餘姚本名便泰始太祖隨從征伐小心當陽太子世祖不如不合不行永明

 宋大明太祖軍容世祖贛縣泰始世祖起義一頭一頭文惠太子竟陵王子自負山中與門四十出世死戰世祖起義膂力江南小兒無不世祖冠軍參軍殿中將常侍桂陽還都太祖員外

 七月日夜少帝微行領軍左右:「何不。」:「今夕一處明日。」太祖健兒太祖武陵王將軍太守左右

 太祖兖州使人數然後校尉石頭太祖其事重兵使不能發怒不從處分因此太祖反覆太祖:「無能。」上車愛妾不肯:「。」

 後軍將軍將軍濮陽太守如故建元元年五百將軍左軍將軍游擊將軍太守如故太祖:「未解。」冠軍將軍淮陽進兵攻陷太祖淮北明年持節東莞琅邪東海諸軍刺史冠軍如故世祖驍騎將軍前軍:「凶事加料。」五十七

 淮南太祖騎射以便使校尉建元三百永明游擊將軍巴東王子將軍梁州

 南安避難襄陽元嘉天水郡略陽縣

 歸國青州刺史青州領軍參軍清水領軍救援

 氣力弓馬左右身形:「。」西撫軍兼行參軍晉安王子隊主鎮江起兵將軍前鋒自排無不亭湖朝廷憂患使江州刺史以爲參軍厚待還都常在大怒不從明帝不知

 武勇參軍武陵王前軍參軍將軍太祖遣使將軍校尉直下而已城樓自發形體攻城力戰不能至今」。居多後軍將軍東昌東宮將軍太祖比及不得太祖民事不用建元太守如故朝廷如初飲酒暴怒使氣力如故游擊將軍永明元年六十一將軍刺史

 永明巴東雍州世祖以爲始興參軍

 下邳下邳本名虎頭宋明帝桂陽太祖出新一級由是太祖太祖領軍殿隊主西蒼梧明日出外避難太祖中華:「。」

 太祖三百校尉南城石頭羅江縣前軍將軍受禪四百將軍將軍東莞太守建元元年尚書監利縣游擊將軍如故

 一部京邑將士死亡

 世祖員外常侍司馬將軍新蔡太守永明元年成王司馬如故明年江州將軍游擊將軍如故世祖虎頭

 四月天生將軍前行引兵走路須臾還報天生馬步萬餘迎戰大敗明日將軍襄城太守退

 冠軍將軍驍騎如故明年太子西王冠司馬廣陵太守:「廣陵心腹不可得。」王子巴東王子荊州軍容西將軍西司馬南平內史十一雍州步騎數百步道襄陽持節南北諸軍西戎校尉刺史將軍如故將軍前將軍隆昌元年雍州竟陵軍事冠軍將軍雍州刺史建武元年將軍將軍三百

 襄陽南陽太守樊城:「皇帝雍州刺史八表雍閼北江乾縣陳平退關羽殉節未果新都遲遲。」使:「失道喬木五胡中原伊川古人:『。』咫尺親屬斬殺虔劉仁義改易妄自尊大光宅出車干戚組甲十萬以此不克主上使血刃遂迷退使。」

 永泰元年給事中將軍持節都督顯達襄陽尚書大敗十萬華蓋樊城閉門固守樊城沔水襄陽前將軍司馬永元元年安王領軍散騎常侍將軍

 善於日食常數晚節吝嗇雍州見錢五千醬菜好風兼利未及見殺六十和帝中興元年追贈安北將軍徐州刺史

 史臣解厄舞陽納降藉以未必然後所以震懾

 親愛千秋爪牙西邊。[1]


全文中華書局一九七二年一月南齊書


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary