Back to collection

Book of Southern Qi 南齊書

卷四十 列傳第二十一 武十七王 Volume 40 Biographies 21: Emperor Wu's Seventeen Princes

Click on any word to see more details.

南齊書四十列傳第二十

十七
 武帝二十三穆皇后文惠太子竟陵文宣王淑妃王子安陸王子建安王子淑媛晉安王子衡陽王子王子西王子容華南海王子巴陵王子昭儀王子王子西王子南康王子王子宮人湘東王子王子第六十二十五二十二皇子早亡建武中繼衡陽元王

 竟陵文宣王雲英世祖第二世祖將軍左軍參軍主簿安南記室參軍遷安南長

 使持節都督會稽東陽臨海永嘉新安將軍會稽太守元嘉責成郡縣徵求急速郡縣遲緩使自此太祖踐阼

 前臺使調相望使崎嶇要求情態宿便顧眄左右叱吒自專商旅浙江公私在前常理無窮便便其次一日漿今夕明日便恩科風塵毀謗忿及其貿頃者遣使州郡使
 衣冠盛世入罪不容不必一部二十舟船長江萬里較略不少遠近
聞喜縣五百

 百年致以西古人夏禹:「足以。」使而已

 建元將軍丹陽貧民明年:「都邑廣袤千里甚多非唯地利五官丹陽溧陽永世合計八千五百五十四十一八千便成立。」

 東宮官僚以下世祖竟陵郡使持節都督諸軍將軍徐州刺史永明元年侍中都督將軍兖州刺史持節如故明年將軍兼司侍中如故西鼓吹一部車騎將軍

 少有不疑天下才學文教士子文章朝貴撰錄

 不時

 良田沃壤農政民資何以不便國大下詔所在尚無調
 陵替一朝沸騰小人天下一方削除便檢校精密不容耳目有限無極變易是非居然可見而後
 明詔嚴重加以
 土木未及由於
 未能百姓齊民積年塗炭侵淫交州置之度外不足萬里衆寡以逸待勞全勝調軍力廣州越州加以不宜聽從歲月發動威力
 二分取錢

 一月入朝殿顏色有所豈敢好生奧區百度使宰相財產一時使無常相承使命窮困自殘手足生育富民
 江東大錢不一公家必須完全一千七百相繼回復貿小民困苦永久退
 京畿徵調連年流亡農政
 鄉土不違聚落溫飽賦斂多少蠲減
 不由前人後人加稅如此復交津要共相大小未解所以
 獄訟得罪世族先王
 尚書於都然後
 告終戎車寄名非分參差調事機冗雜嚴加彈斥一二年間太半
 正位司徒二十侍中如故移居雞籠學士五經》、百家四部要略招致佛法江左未有

 世祖

 陵犯驅馳甚微甚微以外嚴重未可巡幸領軍詹事堅甲利兵左右疏闊清道
 使臣怨望會東遣使使殿
 中堂過於依舊
 吹毛相繼有司優格
 管窺廊廟是非一說陛下國家非但陛下
 殿中將邯鄲上書世祖久之永明上將

 忽聞承當臣下心懷不必陛下信心所以金寶仁愛使國慶翱翔保命愛體無異不忍」。匹夫無辜菩薩壽命安樂恐怖功德所以日夜奉法聖躬不覺身心燋爛陛下常日私心豈可今日追悔便難私心若是大事不可陛下嬉遊傷生
 事主莫不靈祇天心遲疑尚未豈可
不盡寵愛

 文惠太子同好友悌齋戒朝臣至於躬親其事以爲宰相未嘗厭倦以此盛名代王國子祭酒京邑大水吳興不能收養十年尚書使持節都督揚州諸軍揚州刺史如故尚書

 文惠太子世祖東宮太子制度大怒太子

 世祖延昌殿醫藥沙門殿世祖夢見佛經使四角日夜殿日入世祖內外俄頃所在東宮遺詔使高宗尚書仁厚不樂世務高宗:「大小。」慈愛不得自此大行太極殿中書省使中郎將二百太極西成服山陵不許

 太傅三十如故侍中隆昌元年殿入朝徐州左右:「門外應有。」遣人浮出水上城門年三十異志大鴻臚持節監護朝夕:「崇明追遠尊親沿使持節都督揚州諸軍太傅司徒揚州刺史竟陵徐州孝友》,保祐侍中都督中外諸軍太宰大將軍揚州使持節如故左纛轀輬前後鼓吹輓歌二部葬禮晉安平王故事。」豫章金牛文惠太子:「。」

 內外文筆文采勸戒建武故吏立碑不行

 永明竟陵世子將軍會稽太守將軍侍中將軍建武侍中驍騎將軍散騎常侍太常永元元年巴陵

 南康吳郡高宗同異王侯晉安江陵中書省西左右軍法乳母太醫棺材三更二更建陽時刻舍人左右共謀其事須臾問曰:「?」明日王侯建武以來武王朝不保夕尤甚

 顯達起事王侯往時永新逃奔江西變形道人舉兵兄弟兄弟王侯蟲兒巴西太守