Back to collection

Book of Southern Qi 南齊書

卷四十二 列傳第二十三 王晏 蕭諶 蕭坦之 江祏 Volume 42 Biographies 23: Wang Yan, Xiao Chen, Xiao Tanzhi, Jiangshi

Click on any word to see more details.

南齊書四十二列傳第二十

  
 琅邪臨沂常侍祕書監

 宋大明起家王國常侍員外巴陵參軍成王撫軍刑獄轉車

 安西主簿世祖長史相遇西記室西世祖權勢疑惑便專心奉事軍旅便撫軍記室還都領軍司馬中軍從事常在參議機密建元太子中庶子世祖東宮專斷校尉世祖侍中

 永明元年步兵校尉侍中祭酒校尉如故母喪將軍司徒長史將軍給事中居喪冠軍將軍司徒長史濟陽太守將軍如故太子詹事散騎常侍丹陽常侍如故朝夕進見言論豫章尚書王儉疏漏呵責久之祿養江州刺史不願出外吏部尚書太子時尚王儉不平王導文獻」,:「以來不加。」親人:「平頭。」將軍

 高宗:「有餘不可。」明年侍中太子詹事本州中正十年散騎常侍金紫光祿大夫親信二十中正如故十一僕射

 世祖尚書僕射中正如故隆昌元年侍中高宗廢立便響應興元尚書將軍侍中中正如故曲江鼓吹一部五十殿高宗及時:「常言何如?」建武元年大將軍二十侍中中正如故太子

 親舊世祖言論世祖故事高宗世祖三百皆是國家以此安王便:「未有。」:「不能武帝安能陛下。」默然變色心腹左右異言由是自視客語晏子往來密探異志:「世祖故舊主帥。」郊壇一日華林下詔:「世祖猜忌反覆多端歷年不行謙虛隆昌以來艱難頗有心力綢繆谿壑取信巫覡滿淵藪亡命惡相往來去歲委任司馬隊主明達河東微弱得志明達炳然廷尉。」

 北山飲酒錯亂前後不復禁制不復」。

 晏子有意車騎長史世祖:「善終。」晉安

 永明少府黃門不得校尉禁錮十年禁錮將軍始興內史廣州刺史興元持節廣州刺史司馬

 員外桂陽參軍

 從事侍郎常侍太祖世祖京邑消息太祖世祖宣傳謀計世祖中軍刑獄參軍東莞太守三百建元武陵王冠軍臨川前軍參軍尚書將軍臨川西世祖東宮宿太祖世祖真命太祖不悅退世祖步兵校尉射陽濮陽太守

 永明太守將軍如故步兵校尉太守如故世祖兵仗使中郎將後軍將軍太守如故世祖延昌殿左右宿殿宿不得司馬將軍高宗有所在後不出聞達高宗廢立不許接人見信如此計略廢帝後宮內仗

 海陵領軍五十殿建武元年領軍將軍左將軍徐州刺史衡陽食邑高宗揚州:「。」:「。」朝政選用尚書使申論左右要人

 六月華林園尚書盡歡華林左右:「隆昌之際無有今日兄弟朝廷怨望。」:「亦復不遠至尊傳語。」:「凡庸驅馳永明優渥兄弟朝野感佩萬一當時矯制王權懷疑嫌猜覘候宮掖不臣暴民遐邇招集不逞交結河山彌縫翻然豺狼廷尉元惡。」

吳興:「高帝。」:「。」伏誅

 殿中將永明建康秣陵司馬車前左丞:「鹵簿共乘不得。」興元徐州持節將軍如故明帝五百冠軍建武盡力退封四將軍未及退黃門使束身家口

 廢立將軍東莞太守西司馬建武西昌太子領軍伏誅伯父太中大夫

 太中大夫世祖武進

 同族殿中將世祖中軍刑獄參軍宗族驅使竟陵北征參軍東宮世祖所知給事中給事中如故尚書司徒參軍世祖孫文校尉如故太守

 少帝世祖親信皇后宮中雜戲狡獪扶持不可高宗耳目晉安隆昌元年食邑三百

 高宗少帝將軍外間處分未能始興內史南陽太守還都勢力舉事高宗事變:「天子古來大事猜疑明日豈能!」明日廢帝

 海陵黃門六百建武元年散騎常侍將軍五百明年徐州征討軍事擊破太子中庶子領軍將軍永泰元年侍中領軍

 侍中領軍將軍永元元年母喪復職將軍兄弟安王:「明帝天下次第天下至今不服四海瓦解不敢。」府城起事遣人間道尚書僕射丹陽將軍如故

 語聲」。二十明主祕書伏誅

 從兄海陵:「從兄海陵?」:「海陵何處?」:「應得。」赤貧唯有帖子數百

 和帝中興元年追贈之中將軍三司

 濟陽參軍司徒長史

 皇后高宗兄弟常侍太祖徐州西員外高宗冠軍參軍竟陵參軍尚書水部高宗吳興宣威將軍中軍功曹記室安陸左軍京兆太守徐州

 高宗心腹隆昌元年丹陽高宗參軍南平太守新立海陵人情高宗太守洪範:「是日月相。」洪範:「日月如何公卿。」外出議定將軍高宗宣城太史圖緯一號十四」。:「何所。」將軍如故安陸以后金紫光祿大夫光祿大夫

 建武將軍太子詹事以外當時好物

 永泰元年侍中出入殿遺詔僕射侍中皇后高宗顧命兄弟殿永元元年太子詹事散騎常侍將軍兄弟安王尚書領軍」。

 不能異同堅意忿江夏王行事執事有人:「。」帳下:「。」:「。」不悅不同建安密謀年長難保不肯遲疑不決光大左右清溪刺殺不敢處分兄弟在內殿信報:「?」:「。」俄而中書省使:「?」同日見殺

 王國常侍高祖祭酒祕書晉安長史東海太守治下居喪有子十二家人:「如此無心。」騎馬左右:「?」

 出身南陽常侍起事領軍將軍見殺和帝中興元年將軍散騎常侍撫軍將軍三司散騎常侍太常

 史臣知己逢迎唯一可知受知天理中心踰越使其事嗚呼陸機所以

 世祖廢興。[1]


全文中華書局一九七二年一月南齊書


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary