Back to collection

Book of Southern Qi 南齊書

卷五十四 列傳第三十五 高逸 Volume 54 Biographies 35: Hermits

Click on any word to see more details.

南齊書五十四列傳第三十 高逸


 《君子廟堂不出江湖隱避紛紜萬品道義桎梏仁義形神名教之外別有風猷孔門雞黍虛名後悔宇宙成心風雲以爲達道不然張華退全身逸民高逸


 字元吳郡唐人高祖太守參軍

 少有嗜欲十八前門後門瀑布耐寒三十餘年隔絕人物王僧達吳郡不得已信宿退將軍:「先生景雲不事王侯高木有年折節何以不宜羽化。」答曰:「先生白雲逸民兒女使華陰索然松石介於日夜臨滄。」

 散騎常侍風俗徵聘本州從事太祖太平建元元年八十六樓上孔稚珪道法立碑


 平原給事中

 元嘉秀才儒術功曹長廣嶗山淮北渡江明帝泰始

 太祖太傅顧歡記室參軍青州糧食鬱洲不一州城建元元年:「。」其後:「居士。」:「以爲。」

 太祖:「高尚其事之外相接有時。」如意沙門太祖:「天子居士相對?」:「便當故事。」明元世祖不肯博士傳家

長兄
 長兄玄言冀州刺史好學宋孝武以爲泰始青州刺史

 建元黃門


 胤子太祖平南主簿桂陽建元元年巴州刺史益州

顧歡
 顧歡吳郡鹽官隆安避亂甲子六甲家貧使田中黃雀過半中有學舍受業無遺孝經》、《》、《》。及長篤志好學年老躬耕臨縣諸子二十豫章漿入口隱遁天台山受業哀哀父母」。學者由是不復

 太祖揚州主簿使乃至山谷顧歡:「提綱綱領然則道德時序是以得勢天門開闔自古明德是以愚夫》,稽古斟酌不以芻蕘棄言不以微臣上下幽深自足雲霞不須祿養陛下遠見尋求不盡從此退。」

 員外:「自大以來天府軍警不復小民嗷嗷爭相奢麗至於不敢水草貧富陛下發明賦斂奇麗不亦鴟梟殘暴耆老陛下天人引領恒山不足渤海不足而已!」

 :「弘治吳郡顧歡冗位金門以時。」東歸麈尾

 明元太學博士字長

 服食黃老陰陽效驗元嘉:「三十二月二十一。」東歸太初年月自知賦詩:「精氣物化。」身體柔軟六十四連理縣令江山圖表世祖諸子三十

 佛道學者互相

 聖典二教道經:「老子入關天竺國王夫人名曰淨妙老子日精淨妙後年四月日夜於是佛道。」玄妙》。佛經:「成佛塵劫。」法華無量》。國師道士儒林」。本起》。
 五帝三皇莫不國師道士儒林當之符契天下萬物無物不同不易其事是以中夏西戎全形繼善同人異物往往無窮世界聖人五典三乘鳥鳴佛道可行中夏西戎全同棄妻嗜欲孝敬可貴符合
 沙門道士互相彈射以爲以爲以爲以爲淆亂聖道左右無端泥洹佛號正真實則可以可以退佛教道教所能佛言佛經道經妙門正路二法
 無心方圓自然勇猛光大利用優劣大略
 自相
二法道教司徒袁粲道人

 白日恒星入關

 日末源流

 西域佛經不慕佛法在華善行文王大伯舊俗佛法息心

 治世出世符合自由

 變形泥洹變形白首未能使泥洹何謂

答曰

 道經西周佛經東漢八百黃老呂尚王莽

 頰車蹲踞周公仲尼濟川豈非道出豈非戎狄佛道民族濫用胡人國有不可

 觀風西戎永不相關安得二教八表西故知文質然則道教佛教請問何許胥靡立像立像常道

 神仙便神仙大化總稱之至無名有名二十七變成變成入空無名服食萬億神仙

二教以爲道家長生不死補天立言」。文惠太子竟陵王子吳興道士太子玄圃大會使禮佛不肯》。大略:「《寶積一音廣說』。老子聖人以爲天下』。『神化無窮萬物無數』,』。大象不守守法大象四千四千乃至無數等級隨緣歸一歸一無邪日新三五獨立無憂曠劫』。未始分之未合成聖十號不能不能豈可思議。」司徒從事:「無二見道道人道人道士是非飛天以爲以爲。」太子:「虛無法性所謂無二虛無無二法性足下驅馳佛道未知緣何?」往復

 善於著筆》,王弼》,學者

 始興有道北征淮水不得:「從今不復。」須臾隱居西昌鳥獸隨之鹿:「。」鹿應聲次第年月親友明末壽終

 參軍司徒主簿將軍弟子閑居應徵


 東莞助教

 祭祀母喪》,筵席朔望未嘗

 好學東西隱居京口教授徐州西秀才太祖揚州主簿不到司徒建元太祖:「臧質國戚其所終老著書無逸一代歲時京口