Back to collection

History of the Southern Dynasties 南史

卷四十六 列傳第三十六 李安人 戴僧靜 桓康 焦度 曹武 呂安國 周山圖 周盤龍 王廣之 Volume 46 Biographies 36: Lian Ren, Dai Sengjing, Huan Kang, Jia Du, Cao Wu, Lu Anguo, Zhou Shantu, Zhou Panlong, Wang Guangzhi

Click on any word to see more details.

李安
安人少有大志拊髀:「大丈夫處世富貴不可。」元嘉安人自拔南歸

明帝將軍水軍晉安王子明帝大會諸軍安人大驚安人:「。」安人人從:「富貴天子交手。」安人不知所在

廣陵太守兗州齊高帝淮陰安人刺史太守桂陽起事安人建平起兵安人安人徐州參軍安人安人流涕:「契闊今日王法。」軍門震服司馬會稽郡蒼梧齊高帝安人高帝江夏王起兵高帝不許

高帝即位領軍康樂泰始以來內外賊寇將帥以下安人以為淮北其外悉皆親近隨身人數至於安人論議:「便不復。」

領軍將軍壽春馬頭詔安退安人沿壽春亡命六合大號垂手州郡不能餘年安人建康高帝遺詔侍中武帝即位丹陽尚書僕射安人密謀尚書王儉故世退吳興太守吳興項羽聽事太守必須安人佛法聽事俄而公牛安人

政體司徒竟陵王子曹參王融王融郁林將軍北征密令安人擁護郁林拜謝:「二十二父母自此以外丈人。」吳郡太守尚書刺史


會稽永興少有膽力便弓馬刺史家屬淮陰齊高帝常在左右於都兗州高帝酒食刀子獄吏飲酒髮屋高帝家貧

單刀退三級天寒

高帝入朝石頭經略袁粲城門西南燭火東門驍勇善戰殺傷官軍死者百餘天生殊死相持流星赤色城中力攻東門前軍將軍將軍

高帝即位建昌縣太子武帝踐阼徐州刺史耕種司馬淮南太守

永明巴東王子武帝使領軍江陵:「巴東年少長史司馬忿天子過誤殺人西人情無所不至不敢。」中軍司馬高平太守


宋大明齊高帝軍容武帝贛縣泰始武帝起義一頭一頭文惠太子竟陵王子自負山中四十武帝死戰武帝起兵膂力江南小兒著床無不

桂陽還都高帝員外

七月日夜少帝微行領軍左右:「何不?」:「今夕一處明日。」高帝健兒明旦白刃高帝

高帝武陵王將軍太守左右高帝兗州使然後人為:「。」後軍將軍將軍濮陽太守

建元元年高帝:「未解。」淮陽武帝即位驍騎將軍


南安避難元嘉襄陽天水郡略陽縣

少有便弓馬青州刺史氣力弓馬左右形狀:「。」

晉安王子隊主鎮江起兵將軍前鋒無不亭湖朝廷使江州刺史以為參軍中軍厚待

還都常在大怒不從明帝不知武勇武陵王前軍參軍齊高帝使將軍校尉將軍

容貌皮膚質直木訥不能出言左右同名使役忿呵責:「'',!」

尤為忿大眾直下而已城樓形體攻城力戰不能居多東昌東宮將軍還都追敘如此

為人高帝比及政事不用竟陵郡不知所以親人百餘上口高帝履行石頭大眾自陳臨時大言:「。」:「。」建元太守暴怒使氣力如故遊擊將軍


下邳本名虎頭齊高帝使三百校尉南城石頭羅江縣高帝受禪監利縣武帝即位驍騎將軍虎頭郁林即位前將軍隆昌元年雍州刺史建武即位前將軍司馬永元元年安王領軍大橋散騎常侍將軍

善於晚節雍州見錢七千八百蔬食蟲兒精華蟲兒

好風將領兼利未及收兵:「無異所以財貨。」諸子長成世宗兄弟未冠梁武帝

武士頗有知人襄陽于時:「不及。」密送錢物未嘗不得十七即位天監下行兩邊水深無底夢中武帝:「天下乃爾忘我饑寒十七。」即使使用世宗年間

世宗嚴明兵勢太子散騎常侍將軍

安國
安國廣陵宋大明將領泰始兗州刺史齊高帝安國刺史建元元年將軍給事中湘鄉武帝即位光祿大夫散騎常侍

安國子曰:「驅使單衣朱衣。」尚書太子領軍將軍安國在朝宿散騎常侍金紫光祿大夫永明


興義鄉人家世十五氣力食噉鄉里集聚為主指麾處分不事產業勇健弓馬書題少言短長周旋白首

元嘉二十七瓜步健兒白衣隊主軍功員外武將將軍大敗下邳給事中僕射將軍

明帝淮南太守桓溫寶物竊取不受簿中郎將

齊高帝武帝西都督武帝形勢:「為人之下所以離散。」高帝:「周公前言可謂。」

建元元年興縣武帝踐阼竟陵司馬南平太守出入殿親信縣長縣令神位將軍答曰:「狗肉便了事階級。」

黃門羽林新林往還:「萬人都督郊外自今可以不虞。」上手六十四

盤龍
盤龍膽氣過人便弓馬泰始以軍晉安桂陽盤龍僕射齊高帝驍騎將軍

高帝即位將軍建元元年壽春盤龍豫州刺史下詔金釵二十與其愛妾:「周公。」明年淮陽戍角王儉:「衡門蓬戶小人。」答曰:「便不為世子便孝子孝子世子。」領軍將軍李安盤龍馬步淮陽李安無數其日戰死還軍然後

盤龍二百萬餘左右還報盤龍直奔自稱周公」。盤龍莫不披靡得出在外盤龍不知乃東西觸擊其父不出躍馬父子數萬大敗盤龍父子由是北國

永明大司馬將軍濟陽太守武帝講武盤龍光祿大夫

尋出兗州刺史大霧乘船采樵東門有司白衣東平太守盤龍年老不可求解

散騎常侍光祿大夫武帝:「貂蟬何如兜鍪?」盤龍:「貂蟬兜鍪。」七十九

勇力盤龍征討所在東宮將軍郁林西即位將軍善騎忌憚司空二百不受二百不通從者單刀走入既而不免:「?」共相唇齒威權單刀二十出入門衛:「不識。」武帝輿左右無不黃門明帝固執不能隆昌元年刺史明帝以為不可:「不能不復五百郎當。」既而曲江大怒切齒明帝明帝不可往後廷尉


士林一字沛郡弓馬便捷勇力馬隊合肥合肥:「將軍乘馬。」皇甫:「下馬。」:「立功。」下馬合肥:「非唯壯士乃至!」由此知名蒲圻學術善舉雅相武帝以為東海太守念舊如此

之後征伐給事中冠軍將軍寧都縣齊高帝蒼梧徐州刺史太守留都石頭高帝高帝從弟高帝:「罪過不可大小輿刺史服飾不惜輿此外不可勝數依法。」江西搜捕

建元元年武帝即位將軍散騎常侍前軍將軍興元豫州刺史郁林將軍江州刺史應城建武侍中將軍車騎將軍

國字南譙太守