Back to collection

History of the Southern Dynasties 南史

卷六十一 列傳第五十一 陳伯之 陳慶之 蘭欽 Volume 61 Biographies 51: Chen Bozhi, Chen Qingzhi, Lan Qin

Click on any word to see more details.

陳伯之
陳伯之十三帶刺鄰里田主所見:「!」:「何苦。」田主:「何如!」田主年長劫盜鄉人車騎將軍每夜下榻征伐戰功司馬

起兵前驅諸軍豫州刺史江州武帝使以為江州刺史徐州刺史受命兩端及其猶豫退保南湖然後歸附建康耳語翻覆會東使:「城中忿手腳刺客。」無異豐城

不識江州得文而已有事簽傳口語

豫章永興尤德記室參軍河南行者武帝即位尚書不好堅拒私語所知:「建武以後底下貴人今天喪亂未可知陳伯之強兵江州熒惑一行無成河南。」於是鄉人參軍奸險

將軍武帝江州並不受命:「健兒以為從事。」於是日夜:「府庫三倉萬世一時機不可失。」贊成:「不得便。」使武帝於是:「建安江北義勇十萬六合使江州明帝。」使聽事長史以下次第:「大事同心臨川內史人身長史。」太守將軍豫州刺史

豫章太守失職數百使常作左右休息北門聽事衝力不能廬山

遣使還報兄弟盱眙盱眙文安顯明邀擊不能見殺武帝敗走間道亡命江北使持節散騎常侍都督淮南諸軍平南將軍光祿大夫曲江天監太尉臨川巨集巨集記室丘遲

將軍足下無恙幸甚幸甚將軍三軍燕雀毛羽鴻鵠高翔機變遭遇立功開國華轂萬里如何一旦穹廬屈膝之際不能流言以至於

聖朝赦罪錄用赤心天下反側萬物將軍所知一二愛子不以將軍昔人當代不遠主上將軍松柏親戚安居高堂愛妾悠悠可言當今功臣名將有序帷幄疆埸作誓子孫將軍借命驅馳哀哉慕容西故知霜露不育雜種僭號中原歷年自相夷戮部落蠻邸將軍之中燕巢之上不亦

暮春三月江南花生故國旗鼓生平疇日豈不所以吳子西將軍無情自求多福當今皇帝天下安樂西夜郎滇池請職朝鮮北狄野心之間歲月中軍臨川殿下明德茂親壽陽八千歸降以為將軍西豫州刺史永新縣驍騎將軍太中大夫久之

詩曰:「朱衣不知不知。」太守日日


興國隨從梁武帝不輟建鄴為主

普通徐州刺史彭城武威將軍龍牙諸軍應接猛將文德主帥豫章徐州率眾十萬擊破豫章退軍士

普通安西將軍出征壽春軍事豫州刺史子長東宮

大通元年領軍渦陽常山前軍渦陽四十:「不足不利我軍不如。」:「疲倦無不。」於是麾下五百前軍震恐西渦陽相持援兵退軍門:「然後班師別有。」掎角十三九城兵甲鼓噪渦陽西徐州乘勝武帝慰勉

大通北海武帝勇將帝號之前大都睢陽攻陷其三

羽林庶子萬人攻陷大梁徐州刺史武都率眾西

僕射羽林庶子滎陽兵強城固大軍將至將軍僕射西荊州刺史滎陽:「我等七千四十今日。」使壯士東陽俄而精兵安於乞降單騎孝莊河北法駕洛陽殿改元大赦車騎大將軍

上党大梁老生麾下所向披靡:「大將千兵萬馬。」自發洛陽十四三十二四十七

莊帝單騎既得酒色不復視事以時:「至此天子精兵南人。」

:「不出寧肯。」由是武帝南人不出十倍:「二事既有將軍得無將軍震中千載一時。」不從徐州刺史

百萬洛陽六十五所得一時十一退還天文:「不出河南。」大敗臨潁洛陽馬步親自軍人鬚髮沙門豫州將軍永興

兗州刺史都督諸軍沙門自稱土豪起兵攻陷徐州

大通南北刺史都督之至潁州刺史揚州刺史溱水豫州刺史梁州刺史司馬水陸轉運休息之後倉廩充實安陸

大同攻下楚州刺史進軍淮上大寒豫州八百

奉詔儉素不好絲竹穿便撫軍長子

寒門武帝左右:「先賢世人'',君子。」:「當令。」將軍刺史

第五騎射十二還都指麾分別

驍將特為單騎躍馬潰散臨川太守

太清:「重鎮水軍。」將軍未及收集不許使嚴禁歸降城中武帝大喜受降遲疑不決外事城中:「」。隨之不從


才俊嗜酒節操王公友人諷諫

飲酒五十餘年吳國亦稱六十滿大勝少年多於往日交歡地下阮籍竹林玄言陳留太原可怪

當世病殘不日醇酒飲酒飲酒不以三百不以之後有得有失使可以可以:「不用不可一日不備不可。」侍中武陵朝野。「」。生平所願之後:「酒徒神道」。南征不復賈誼慟哭不識同日同日不可多言

落魄不為中正不得調吏部尚書精簡人物向慕裹頭徐步舉止自若

後主東宮學士即位散騎常侍尚書尚書侍中金紫光祿大夫御史散騎常侍陪侍俳優自居文章語言後主輕侮使不以後主不能及於垂泣衛尉拜謝:「無罪陛下造次。」後主


果決過人父子洛陽橐駝天監以軍冀州刺史文德主帥

謀略勇決步行二百勇武過人得人以軍遷都刺史

武將都督刺史未及西魏南鄭梁州刺史相安定公之中鄰國散騎常侍

廣州陳文兄弟平南將軍曲江詣闕立碑

廣州刺史刺史南安即真愛妾大怒檻車

子夏