Back to collection

History of the Southern Dynasties 南史

卷六十二 列傳第五十二 賀瑒 司馬褧 朱异 顧協 徐摛 鮑泉 Volume 62 Biographies 52: He Yang, Sima Jiong, Zhu Yi, Gu Xie, Xu Chi, Bao Quan

Click on any word to see more details.

列傳第五十二

司馬

聰敏會稽府丞吳郡:「將來儒者。」太學博士

天監太常有司賓禮召見禮義武帝朔望華林五經博士皇太子定禮五經武帝定禮建議施行步兵校尉五經博士朝廷博士數百賓禮一百四十五

常數弟子對策弟子

文明家貧躬耕供養二十受業精力不怠橫臥不盡不肯三禮及長孝經論語毛詩左傳太學博士七尺雍容蘊藉永福湘東武陵三王博士講授常數西湘東參軍江陵儒林祭酒三禮衣冠聽者前後南平為人西長史太守至孝食祿不及荊州郡縣所得不及妻孥還鄉風儀談吐

三禮黃門著作

國寶伯父便通義:「。」家貧往還諸暨養母三禮二十門徒問道

鄉里教授四方受業天監之際茅茨三十便講授精微聽受終日

湘東幼年彭城行事美名滿莫不傾動下車欣然便往復從容義理:「。」酬答頹然功曹終於固執

積年骨立而已講授諸生營救稍稍

普通太尉臨川祭酒從事四十武帝學術召見文德殿僕射:「。」王國侍郎舍人禮儀尚書左丞便施用皇太子大功可以冠子嫁女駁議

大功冠子嫁女不得」。大功小功冠子。」己身不得小功既得嫁娶:「冠子」,冠子小功大功約言大功小功小功大功不得小功父子:「冠子。」小功大功故知大功不得自行嘉禮不行嘉禮吉凶不可相干小功應須大功可以冠子吉凶無礙吉凶無礙豈不冠子可通冠子

小功不可降服大功不得」。降服大功不可冠子降服小功不可降服大功小功不得降服不可降服出嫁姊妹大功若是大夫小功所以然出嫁使小功大功大功小功一等無有情深年幼是以降服在下不得大功降服:「小功」,不得小功大功大功小功降服記不得:「小功不可」。員外散騎常侍尚書御史禮儀

家產買主有司散騎常侍尚書左丞禮儀前後郊廟進見武帝:「殿不下。」容止散騎常侍禮儀如故

武帝年高任職緣飾時政大略其一,「北邊教訓天下戶口當今急務國家關外賦稅乃至調安居」。其二,「今天所以罕有風俗侈靡使使清白安可禁制節儉雕飾浮華使皆知耳目好惡易於反掌」。其三,「挈瓶分外深刻由於公平安上徼幸」。,「征伐帑藏空虛今天不暇其事小費不足終年不息不足終年不止」。武帝大怒:「天下四十餘年公車倥傯不宜取名朝廷不能'北邊教訓安居'。之中不盡不能可分明顯'節儉'。'至道'。夫子'不正不從'。房室三十餘年女人同屋三十餘年居處不過雕飾人所共知受生飲酒受生不好所以朝中未嘗奏樂三更理事隨事多少無有定時疾苦過於瘦削猶存妄說,'股肱'。使股肱得中不免之下。'',虛言'莫不'。不許外人可否云何是故古人,''。何者。」而已不敢有所指斥

太清中軍宣城長史求得輿求見僕射領軍開城涕泣輿莊嚴明年不守鄉里賊寇會稽以為金紫光祿大夫三禮五經凡百巴山太守

司馬字元河內曾祖大司農高密敬王員外常侍三禮博士

傳家強力手不釋卷儒者樂安任昉推重天監五禮嘉禮尚書祠部定禮建議施行舍人吉凶當時名儒明山不能取決御史

十六南康長史石頭軍事文德武德殿問訊限日晉安長史記室嘉禮一百一十六

吳郡唐人叔父知名數歲所生于田族人便永明手刃縣令齊武帝報復西方子陽門異父刺殺有司武帝:「皆是不可。」吳興:「孝友。」有志幼時顧歡

數歲顧歡:「非常當成門戶。」群聚頗為及長折節服膺博士明山便五經涉獵文史博弈其所二十尚書沈約面試:「年少?」逡巡:「天下唯有文義一時可謂。」上書建康廷尉尚書

舊制二十五二十一揚州從事異能五經博士明山:「時尚老成散逸器宇金山萬丈不測加以鏗鏘便非唯使負重千里。」武帝召見使孝經周易左右:「。」明山:「得人。」西太學博士孝經使尚書舍人秋日太子

普通大舉徐州刺史遣使有司虛實:「相繼徐州削弱歸罪。」應接節度及至散騎常侍

容貌魁梧舉止出自諸生軍國機密軍旅方鎮改換四方當局簿縱橫暫停頃刻之間便

將軍武帝老子聽者一時西士林學士左丞武帝禮記中庸皇太子玄圃

大同侍中上品貪財欺罔視聽伺候人主不肯進賢四方遠近莫不忿美麗日來酣飲其中門將鹵簿使城門停留既而聲勢內外飲食滋味聲色不輟:「遭逢以至今日見輕尤甚是以。」

外朝內省為己任異文在內餘年未嘗:「聖上安得頃者。」:「不能當今天子聖明豈可其所天聽。」

太清領軍舍人如故武帝夢中:「生平。」:「宇內。」群臣尚書僕射以為不可武帝未決武德合口:「我國金甌承平便事宜紛紜。」答曰:「聖明不慕無機魏國太半聖朝不容絕後。」異言:「家事?」遣使和睦有司六月建康使通好壽春疑懼二百不停使

謀反刺史鄱陽刺史孤立寄命使:「鄱陽不許國家!」並不板橋使司馬求見紿反賊上將左右舍人:「情偽難測安可使殿。」:「刺客。」:「輕信。」:「讒臣屠戮陛下」。:「?」對曰:「」。有司:「今日貽笑將來。」

在朝莫不側目皇太子不能四言詩曰:「王度。」圍城:「鼎食殿四郊萬邦豺狼何者?」