Back to collection

Classic of Mountains and Seas 山海經

卷三 北山經 Chapter 3: Classic of the Mountains - North

Click on any word to see more details.

北山
 北山西其中文石

 二百五草木滑水西其中其中水馬

 三百名曰可以名曰牝牡西其中可以

 四百西其中十身名曰可以草木雄黃

 三百五十涿西其中十翼可以松柏

 三百八十伊水西橐駝可以

 四百至于魚水西其中

 二百西名曰可以

 二百八十草木西名曰

 西文身見人名曰

 二百草木見人名曰群居名曰

 百八單張草木長尾名曰名曰可以

 三百二十流沙名曰見人名曰西其中磁石

 二百松柏

 二百三十草木冬夏

 二百八十草木四方不可以名曰長蛇

 三百二十西出于東北其中

 二百草木赤身名曰嬰兒食人其中殺人

 二百東北其中見人名山𤟤天下大風

 二百北嶽四角名曰食人西其中嬰兒

 百八草木西北名曰國大

 五十草木

 百里草木

 百八西北

 七十名曰其中

 北山至于二十五五千四百九十雄雞


 《名曰西

 西二百五其中

 五十東南其中

 二百草木東北其中

 三百五十白沙三百草木鳥獸出于白玉

 四百草木無水

 三百八十草木冬夏西其中美玉

 三百八十松柏

 三百五十金玉草木其中𩣡

 三百五十腋下嬰兒名曰食人

 三百馬尾名曰𤞞名曰𪄀𪃑

 三百五十草木金玉名曰腹痛可以

 四百草木冬夏

 三百八十其中

 五百流沙三百至于金玉百果

 三百草木金玉北海

 至于十七五千六百九十雄雞

三經
 《三經金玉四角馬尾名曰名曰

 東北二百草木金玉其中多人嬰兒

 東北二百文石金玉見人名曰天馬名曰可以

 東北七十松柏西南其中一成

 東北二百天池草木文石名曰飛鼠其中

 三百陽山𦜜名曰牝牡名曰其中

 三百五十涅石

 百里西北

 東北三百西其中三百名曰金玉

 三百景山秦椒名曰

 東南三百二十涅石

 東南三百二十平山出于美玉

 二百京山美玉赤銅

 二百金玉東南

 三百草木金玉東南肥水其中

 百八白文名曰𪄶

 三百七十金玉

 東北二百軒轅白首名曰

 二百松柏金玉沁水名曰北流

 三百草木金玉

 三百文石白蛇飛蟲黃水

 二百赤足名曰精衛炎帝少女名曰女娃女娃東海精衛西山東海

 東北二十金玉

 東北二百錫山

 二百景山美玉東南

 百里無水

 百里芍藥芎藭洧水其中

 二十松山東北

 二十草木金玉出于出于

 七十金玉北流洧水

 三百碧玉肥水其中北流

 百八白馬赤銅木馬東北

 二百草木冬夏

 三百草木金玉名曰漊水出于沁水

 三百金玉

 二百

 三百

 三百美玉𨜰

 二百

 二十燕山

 北山五百五百至于草木其中殺人

 四百草木金玉無水名曰

 五百名曰

 五百其中

 五百至于草木

 四百至于其中帝都百里草木金玉

 五百西幽都大旱

 三經以至于四十六三百五十廿十四大凡四十四火食

 山志八十七二百三十


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary