Back to collection

Book of Song 宋書

卷四十七 列傳第七 趙倫之 王懿 張邵 Volume 47 Biographies 7: Liu Huaisu, Wang Yi, Zhang Shao

Click on any word to see more details.

列傳第七  劉敬

 彭城高祖從母家世貧窶躬耕好學劉敬司馬東征戰功司馬高祖起義京邑平定武將桓玄司馬進擊潁川太守高平太守從子義軍義軍退江夏張暢西將軍東岸魯山相望擐甲石城生擒義熙元年正月敗走石城及其三月江陵荊州刺史司馬出奔日夜兼行三萬旗幟躍馬傷懷瞋目奮戰士氣於是士卒爭先臨陣江陵:「微子。」將軍將軍江夏江夏

 將軍淮南太守劉毅撫軍司馬如故東興食邑司馬胡桃聚眾步騎江淮餘黨四十一追贈左將軍江夏內史

 太祖元嘉太尉江夏王義恭參軍世祖義軍出奔兇殺前廢帝太宰從事下獄

 才能高祖皇帝無由不舉高祖高祖從母自養高祖高祖會稽太守尚書金紫光祿大夫

 真道元嘉十三東土揚州從事巡行之上:「見錢真道餘杭奉公百姓擒獲餘杭崩潰洪流不可量板築經歷名實。」真道步兵校尉

 十四刺史十八漢中真道不已太祖將軍五千真道節度十九太子將軍劉康祖後軍參軍安西參軍始興王國常侍綏遠將軍武將將軍固守將軍撫軍大將軍重兵其後進擊退保將軍將軍敗走席卷丞相萬壽一時歸降第三陰平逃竄民間京都建康

 秦州刺史西邀擊真道將軍雍州刺史將軍刺史:「往年叛亂長史萬壽將軍不違將軍倉儲將軍顯然略陽本朝隕命存亡萬壽將軍武都太守員外侍郎駙馬都尉西大將軍司馬太守。」:「太守誠節給事中千萬。」古文尚書》,

 真道並坐金銀寶貨下獄劉康祖河東參軍立功潁川南平太守

 平昌安丘高祖河南光祿大夫給事中光祿勳追贈金紫光祿大夫京口

 高祖建武司馬京城京邑鄱陽縣食邑高祖京口參軍下邳太守義熙將軍西太守新蔡內史中書侍郎將軍丹陽石頭

 京邑石頭連戰中軍參軍精銳登岸不敢追躡直至始興豐縣食邑二百五太尉參軍將軍江州刺史江州豫州西新蔡汝南潁川弘農揚州松滋諸軍中郎將刺史如故荊州刺史司馬上流異志以防十一持節不許自陳出繼年三十追贈平南將軍祭祀竟陵太守中大夫

 膽氣游俠閭里高祖所知京城建武參軍軍事平昌縣寧遠將軍太守將軍東海太守騷擾高祖將軍水溝奔走

 高祖車騎參軍將軍太守步騎前鋒臨朐單騎衝突應手水源退乘勝不及圍繞接戰不敵年三十高祖追贈青州刺史:「將軍太守忠勇貞節前驅效命西未及施行北伐臨朐三軍于時深入大軍。」追封食邑五百太祖元嘉有罪廣州受禪大明還本京都負數羽林殿中將世祖挺身狼籍見殺詔書追贈潁川郡太守

 劉敬萬壽彭城元王將軍將軍晝夜號泣將軍蕪湖軍事四月眾人頭上金鏡以為悲泣歎息:「孝子忠臣。」起家前軍參軍會稽世子軍事

 隆安起兵京口司馬兄弟前軍司馬將軍太守自居不能使前鋒太傅會稽王禍福使:「先帝不能天子緝穆宰相國威以為何如?」:「朝廷無成未有京邑大人骨肉君臣共事好不今日?」之至大將高雅耀一時將軍參軍將軍

 東土騷擾死戰其後首尾大敗會稽太守後軍從事高祖不能於是退四方朝廷微弱艱難高祖功名日盛如故驕淫未嘗飲酒調戲酬答將軍如故

 興元桓玄征討大都日夜詣門不得相見餞行而已桓玄亂政假手誅除執政然後可以得志天下:「國家四海鼎沸天下大人先父分之一朝使朝廷威望既成董卓。」:「豈不知今日反覆之後?」參軍

 既得將軍會稽太守明旦大霧廣陵京口尋求不得自縊奔喪渡江司馬高雅洛陽往來長安子弟求救姚興關東得數彭城聚義冀州刺史山陽不克昌平不利離散鮮卑慕容

 天文興復:「本土!」青州大姓鮮卑為主克日司空委任:「年老不動不可。」以為不然不從相與高祖京口手書左右:「下邳。」即便京師將軍太守武岡

 將軍諸葛單騎將軍江州刺史高祖:「四海所願反身餘年優渥盤龍無忌一朝朝野。」不許江州軍糧常有諸軍失利退因之桓玄自號江州刺史豫章

 劉毅參軍雄傑:「非常別有調度得便為人若一遭逢取禍。」以為江陵使高祖:「劉敬父子猛將在後使平生員外常侍聞已江州。」反正解職於是賜給三十高祖車馬冠軍將軍宣城內史襄城太守宣城多山費用前人調工巧造作器物竹木而已

 高祖先令立功義熙率眾五千博士高祖:「無不可謂天人大難君臣五穀劫盜大寧治本六合古人天時不如地利地利不如萬有天險直指成都將帥青草成都之內孑遺行軍不足而今艱險其中疾病死亡豈可不守力戰使不利人情大勢千里饋糧萬里所在不解何以成功:『。』不然匹夫今日離散何以至此一心退其內其外不息誅戮相繼未可天險未可地利劉敬生存性命將軍甘心國家之外有心不覺。」不從

 諸軍如故武將巴東太守外水益州刺史將軍將軍墊江率先士卒轉戰遂寧成都五百將軍相持六十大小固守不敢不得食糧疾疫死者太半