Back to collection

Book of Song 宋書

卷五十五 列傳第十五 臧燾 徐廣 傅隆 Volume 55 Biographies 15: Zang Dao, Xu Guang, F Long

Click on any word to see more details.

列傳第十五 徐廣

 德仁東莞皇后好學三禮》,自立操行鄉里晉孝武帝太元將軍謝安立國刺史助教

 孝武帝祖母太后:「《》,母以子貴成風夫人。《''。無緣前漢孝文孝昭太后高祖後漢和帝祖母皇后皇后陵寢太后皇后至於並不》。光武高祖霍光追尊李夫人皇后母以子貴尊號一舉三義哲王。」

 頃之老家人事躬耕父母喪亡居喪著稱臨沂太學博士將軍無忌軍事參軍

 高祖京口:「廢弛後進衡門之內清風戎車禮樂豈可風尚人士不遠非唯學者或是勸誘。」高祖中軍軍事尚書祠部高陵

 著作徐廣:「孔子西京兆府君?」:「國之大事宮室宗廟為首古先哲王莫不誠心然後淳化四海神明廢興古典以求天子太祖以至然後宗廟親疏鄭玄以為文王武王王肅以為五世祖宗太祖推後功德尊崇德薄以下尊卑等級上下殊異天子諸侯不過高祖下流誠敬聖人是以泰始天子諸侯天子諸侯西太祖子孫至於所謂先父京兆以上太祖居正昭穆太祖以為非禮太祖昭穆太祖之外滿太祖府君以為不然所謂太祖太祖以下先君白虎通'不絕。」府君太祖之前繼統靈命王業太祖未見永和于時虞喜府君無緣永存石室之上不已太祖不必豈可不斷臣子追遠豈不有心禮制不可石室未知所以 不依事例經典所能折中。」學者施行

 高祖車騎中軍太尉參軍高祖北伐大司馬琅邪同行大司馬從事義熙十四侍中元年去職高祖受命太常外戚貴顯茅屋所得祿親戚初三致仕光祿大夫七十少帝追贈光祿大夫散騎常侍

 長子司馬宜都太守太子中舍人新安太守長子尚書烏程當世司空異常年少家子太祖引見鑄錢便大言:「明主便。」往復兼有後軍記室以為青州其事尚書右丞尚書主客西功曹》。美譽太宗尚書吏部後廢帝尚書太子將軍元嘉二十七領軍盱眙見殺追贈武昌太守伏誅

 祖父高祖將軍南譙太守太常員外侍郎山陰末世

 徐廣東莞使者太子前衛家世好學百家無不從事西司馬參軍晉孝武帝廣博秘書校書員外侍郎校書如故隆安尚書祠部

 太后:「皇太后名位允正皇極製備。《母以子貴夫人禮服成風夫人文公所生不厭明文祖母。」服從

 會稽王世子尚書使致敬使由是內外愧恨中軍參軍領軍長史桓玄以為大將軍文學祭酒

 義熙高祖使服儀參軍記室成縣員外散騎常侍著作尚書:「左史,《》、《,《魯史中興太和以降玄風聖跡參詳著作徐廣國史。」:「至德方策將來便撰集。」

 散騎常侍徐州大中轉正常侍有風高祖:「未必聖賢所以政化隆德服事宿建義神武應運信宿平夷恭儉虛心功用事故並用戰功民情劫盜追思義熙不同何者萬物不免抑揚隨俗朝野無可。」大司農著作如故十二,《四十六秘書監

 桓玄篡位悲慟左右高祖受禪遜位涕泗交流:「小過?」答曰:「不同千載身世眷戀。」歔欷

 元年:「秘書監徐廣大夫。」:「端居都邑墳墓生長京口戀舊懷遠相隨桑梓。」好讀書不倦元嘉七十四。《答禮百餘今世》。

 高祖校尉曾祖司徒早亡少孤不好交遊義熙四十將軍員外侍郎會稽參軍上虞東歸便三軍首尾給事中尚書僕射丹陽以為參軍尚書祠部丹陽尚書左丞僕射不得太子車騎參軍山陰太祖元嘉司徒長史當官司徒長史

 會稽初妻死亡父母依法:「自然情理父子至親分形未有分之創巨痛深固無可以何以父子互相先王立法使以為美談,'殺人父母'。父子期功千里外耳,'親近相隨'。大通為人不從從而不行名教如此不可終身沈痛不得事理固然。」

 太守尚書正直白衣太常十四太祖使:「以下孤陋流汗千之人倫之至君臣父子少長仁愛夫妻鄉人賓主所謂高遠測深樂之五聲,《,《風雅》,《》,《春秋無不而後徵召搜集體例紕繆首尾脫落高堂章句不獨所見不同師資相傳聞人事後分異鄭玄馬融學者充斥可觀然而四海家法遠慮以定伏惟陛下四嶽三禮》,伯夷微臣竊位所以形神交惡夙夜聖旨萬分之一不敢所見五十二。」

 明年致仕光祿大夫在家手不釋卷博學三禮》。奉公手抄書籍二十八八十三

 史臣士子風起。《六經正路百家本務然後可以於是專門當時所居一旦著錄萬人是故雕蟲章句進士本鄉銓衡耳目山川險情臆斷不值由是憑藉為己自此》,退庠序傳經至於百餘年中儒教高祖受命國學未及元嘉未及濟濟頗有天子清道冕旒北面先師嘗聞之前一代徐廣裴松之何承天雷次宗服膺聖哲不為推移潁川雁門汝南王子河內會稽經書見稱後學禮記》,喪服》,


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary