Back to collection

Book of Song 宋書

卷六十五 列傳第二十五 吉翰 劉道產 杜驥 申恬 Volume 65 Biographies 25: Ji Han, Liu Daochan, Du Ji, Shen Tian

Click on any word to see more details.

列傳第二十 

 將軍參軍左軍參軍員外侍郎北征賜爵轉道參軍從事將佐餘年剛正甚為高祖所知初三轉道太尉司馬

 太祖元嘉元年諸軍將軍西戎校尉刺史興平遣使歸順太守率眾鹿白水擊破退梁州巴西梓潼南漢秦州懷寧諸軍益州刺史將軍如故益州彭城司徒司馬將軍

 太祖經略河南持節諸軍刺史將軍如故前鋒諸軍敗退明年司徒司馬將軍如故豫州諸軍徐州刺史將軍如故死罪入關齎呈其事便」。明旦不敢:「死命其事有心罪重不可加恩便當。」左右生命如此犯禁明年六十追贈將軍持節刺史如故

 彭城太尉參軍弟子祖傳參軍無錫高祖中軍參軍參軍晉安廣州刺史州城武將始興廣州

 元年寧遠將軍巴西梓潼太守餘燼姻親招引白水二十一其餘彭城參軍元嘉諸軍寧遠將軍西戎校尉刺史關中流民前後漢川甚多隴西後軍將軍明年竟陵左將軍參軍持節荊州南陽竟陵襄陽新野諸軍寧遠將軍校尉雍州刺史襄陽太守善於政績蠻夷前後不受順服百姓樂業民戶豐贍由此襄陽樂歌》,

 十三將軍十九追贈將軍西號哭至於荊州刺史衡陽太祖:「將軍漢南政績伏惟。」長子別有大明司徒長史黃門臨海太守泰始四方伏誅

 巴西梓潼太守元嘉十八退太祖下詔:「前者將軍巴西梓潼太守文武盡心固守保全冠軍參軍將軍太守孤城死傷參半不衰將軍巴西梓潼太守。」二十退:「攻城便。」將軍丹陽後軍長史范曄:「功勞不可不得十年。」二十一將軍廣州刺史二十七過度垂死輿有司明年收下廷尉

 京兆高祖將軍曾祖避難河西苻堅平涼關中史傳高祖長安席捲隨從太祖元嘉後軍將軍將軍刺史南平將軍司馬朝廷人才以此太祖史籍:「忠孝漢朝今世如此。」:「誠如假使今世不暇。」變色:「朝廷。」:「中華曾祖喪亂播遷相承以南便胡人身為牧圉便聖朝未必。」默然

 子弟十三使高名桂陽公義鎮長主簿車騎參軍員外侍郎江夏王義恭撫軍刑獄參軍尚書長沙王後軍參軍

 元嘉河南建武將軍河南河北使洛陽洛陽不治既久糧食敗退欲棄太祖高祖洛水太祖五百洛水:「修理城池堅固軍糧率眾大功。」不可糧食於是南奔太祖:「固守便人情不可。」大怒使將軍壽陽吳興氣力小將北伐托跋燾叔父英文

 校尉世祖參軍十七徐州東莞東安諸軍寧遠將軍刺史義熙至於刺史二十四左軍將軍刺史以為長子員外侍郎太祖:「。」詰責答曰:「第四。」不問二十七六十四

 長子第五太宗以軍驍騎將軍邵陽縣食邑三百巧佞太尉廬江王禕謀反黃門侍郎將軍刺史廢帝散騎常侍家累千金絲竹晝夜不絕接近相從廢帝微行之間積久不能於是宿衛校尉諸子京邑方鎮逃亡

 公休曾祖石虎司徒高祖從父歸國刺史高祖踐祚太中大夫太祖元嘉刺史滑臺元嘉竟陵太守

 兼行參軍高祖踐祚東宮殿中將休息員外侍郎綏遠將軍下邳太守北海寧遠將軍政績太守將軍如故接任伏兵要害出其不意悉皆元嘉十二東平濟北軍事泰山太守將軍如故便臨川鎮江西參軍河東太守衡陽安西將軍太子校尉去職

 二十一冀州歷下冀州青州濟南樂安太原諸軍將軍冀州刺史明年濟南太守郡守:「濟南太守所能履行之間其中四處故城太原防衛便非一效益百姓同異經年軍民太原成交人情不安疆場處分公私。」有司:「事宜。」

 入寇還都二十七常侍武昌青州東陽司馬太守城固青州退出車北門挑戰不敢清河東安東莞下邳下邳太守閉城保全退將軍山陽太守善於世祖踐阼青州刺史將軍如故徐州東莞東安諸軍明年冀州興兵百姓防衛邊境勸課農桑年間州郡妻子不免饑寒以此將軍

 豫州軍事將軍豫州刺史明年疾病六十九無遺子實南譙太守

 海陵廣陵太守太始以軍軍校將軍臨川內史巴西梓潼刺史元嘉二十六世祖參軍王玄謨滑臺不克青州刺史將軍濟南平原太守敗退歷城起義將軍前鋒世祖京城太子將軍徐州刺史大明元年兗州世祖太子東陽太守法系兗州已去建議:「亡命邊民因此。」亡命逃走法系白衣棄市群臣行刑始興沈慶之慟哭:「無罪朝廷不久。」原生驍騎將軍

 前廢帝永嘉王子左軍司馬廣陵太守太宗以為將軍徐州刺史淮陽太守不同不能見殺清河將吏高祖將軍太守少帝亡命司馬司馬三十太祖元嘉青州刺史

 史臣居官長子三十民和起伏漢南歷年流於頗有前世遺風


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary