Back to collection

Book of Song 宋書

卷七十五 列傳第三十五 王僧達 顏竣 Volume 75 Biographies 35: Wang Sengda, Yan Jun

Click on any word to see more details.

列傳第三十 王僧達

 王僧達琅邪臨沂太保風采太祖召見德陽殿家事應對臨川

 好學屬文二十以為始興後軍參軍太子舍人有司不問鷹犬閭里少年馳逐如此周旋沙門陳書滿論文酬答不暇相稱家貧太祖以為吏部:「不宜不堪。」太子洗馬去職臨海祿百萬以上一夕宣城太守遊獵肆意馳騁三五不歸相逢不識府君所在:「在後。」元嘉二十八寇逼都邑危懼京師退宣城太守頃之

 三十世祖州郡發兵未知:「滔天古今未有莫若使明示禍福有心不回不能水陸便致身南歸其次。」南奔世祖長史將軍世祖沈慶之:「王僧達。」其所:「在先議論開張執意以此。」

 即位以為尚書僕射尋出使持節南蠻校尉將軍江陵南蠻不解不成將軍自負當時踐阼一二年間便宰相不得徐州

 先帝追念功臣有志在身不足建言時宜天恩不可倡狂

 陛下動物龍飛以來三光民謠遠近疾首寤寐之前漢文可謂布衣治道賈誼披露顛沛未及天下重器不可不可陛下神思

 當今萬有為己至若任重治亂動靜百度因而適宜出處天下多才

 世路詳見何者牆面才能功效可以陛下綢繆之中發明才略豈可退身分不知報答見危致命死而後已殷勤先聖格言使其所使臣祿不能

 四夷天兵戎狄神州中夏容或胡馬一日報效遠近其所偏方不疑軍政天兵不周實誠陛下不敢彭城即時驅馳小號足以內外

 不許以為將軍吳郡太守不得西沙門稱意主簿沙門竺法得數百萬反叛三十八十

 太子洗馬東宮軍人靈寶宣城靈寶死亡宣城以為改名太祖以為武陵竟陵建平國中將軍建元禁錮:「不能左右權貴。」年少姿容叔父永嘉太守不復大怒住屋大坑從弟御史不許

 太常不悅頃之解職

 宿年月生平追遠祿有餘舍人不朝無緣家庭洗馬意旨處置琅邪遷改殷勤裝成靈寶往年散失丁艱罰情事宣城極其仲春便南侵肺腑還都侍衛得分耕牧宣城詣闕爾時從兄暗疾野心附啟棄背奔赴還都

 以來未嘗無人偏愛其所俄頃有待上裝西祿一二年中

 遭逢厄運天地聖朝君臣父子草木不覺千里臨危朝露得獲再見天地三光山川險阻吉凶悠遠嘗膽分心

 聖武復大宇宙廓清父子追尋有餘情願逆向智力無效不敢陳請天慈優渥常倫南蠻非分孤負承寵不假識見高就去歲往年累犯家業陛下加以當時震驚閒情不敢以為天地不期再造不可更生遐邇改觀不可

 陛下太始加成聖朝終始以是退妻子歲時心氣神志不支歲月公私白水皎日不足

 抑揚侍中不遜頃之江夏王義恭太傅長史太守太宰長史太守如故大明元年將軍太子中庶子歸順寧陵縣

 彭城沙門共相鬼神龍鳳秣陵殿中將員外侍郎司空參軍太宰謀克八月一日起兵太宰江夏王義恭大臣天子發覺死者

 下詔:「王僧達餘慶無行國道榮寵西凶黨亂視犬馬感恩火成燎原江河餘黨宣言隱忍紛紜風塵諸公朝野匹夫聖典漢法便太保華容昭公契闊綢繆爵國。」賜死年三十

 新安前廢帝即位京邑後廢帝國內寒門文義元嘉中立國子學毛詩助教太祖所知御史伏誅

 琅邪臨沂光祿大夫太祖:「諸子?」對曰:「,{}。」

 太學博士太子舍人世祖撫軍主簿盡心補益元嘉朋黨尚書郎吏部尚書以為不宜安北府主簿二十八彭城:「愚以為和親無益已然何以夷狄苦力不足未嘗信義昔年乃是和親交聘朝廷羈縻不絕歲月不可忿怒至於深入之後不過以上不足所得相交國情不如修德於是。」

 沙門:「讖記真人名稱次第殿下。」彭城親人宣佈太祖巫蠱不加世祖記室參軍三十致仕求解不許太祖世祖舉兵參軍檄書世祖便沈慶之以下並不相見出入臥內斷決軍機時世危篤專斷施行世祖踐阼以為侍中將軍散騎常侍常侍封建食邑

 建元吏部尚書驍騎將軍留心選舉自強不息無不其後不行容貌風姿賓客歡笑人為:「。」

 臧質領軍諸子藏匿建康秣陵江寧縣界世祖大怒丹陽縣官丹陽散騎常侍未有大司馬江夏王義恭諸子名義伯禽伯禽周公旦侍中

 元嘉形制無利百姓世祖即位尚書右丞徐爰:「富國及時適用是以輕重後代年曆喪亂日月公私將至古典。」鑄錢形式輪廓不成於是民間並不牢固重制嚴刑百物民人品格禁斷

 始興沈慶之:「過重高祖改造榆莢太宗賈誼多利四民孝文天下殷富不用成器農民中興聖化倉庫公私而已鑄錢郡縣以為一時施用數年之間公私豐贍成器利用。」

 上下其事公卿太宰江夏王義恭:「沈慶之,『