Back to collection

Book of Song 宋書

卷八十五 列傳第四十五 謝莊 王景文 Volume 85 Biographies 45: Xie Zhuang, Wang Jingwen

Click on any word to see more details.

列傳第四十五 

 太常微子屬文論語》。及長美容太祖尚書僕射領軍將軍:「藍田!」始興後軍參軍太子舍人文學太子洗馬舍人參軍後軍記室左氏經傳》,國立方丈山川土地有分宇內元嘉二十七彭城尚書李孝伯使長史張暢訪問名聲如此二十九太子中庶子南平鸚鵡群臣太子當時:「江東無我獨秀一時。」

 司徒長史世祖密送檄書宣佈門生啟事世祖:「自絕開闢四海泣血幽明三月二十七聖跡昭然王室重光殿下文明神武社稷使締造馬文恭沈慶之十萬近道殿下舳艫萬里獨夫醜類不盈自相橫流屏氣道路京邑朝野室家莫不先帝日月照臨謝病虎口無由大軍永清踴躍不知。」

 世祖踐阼侍中群臣:「愚以為關市示弱無明漢文和親豈止彭陽武帝馬邑之謀有餘經略不足閉關何為無益交易和約。」將軍竟陵荊州丞相荊州刺史便克日丞相便不便世祖不下

 踐阼宣弘節儉詔書本紀》。不行:「悉皆禁制』。其中制裁便有所此處深思無緣明詔大臣祿位不宜爭利在此。」

 建元將軍世祖寶劍豫州刺史魯爽送別反叛世祖所在答曰:「魯爽陛下。」當時以為于時

 千里非特鄰國,《伏惟陛下開縣調輿治亂何嘗不興善人,《為難當今九成中陽白水出於不遇不用

 大道九流天下使管仲祁奚所知且自賞罰而已愚見大臣所知尚書稱職及其重者免黜輕者加以禁錮多少大辟

 親民親民潁川河東加恩公私必應代換退如此考績奉詔左右

 如此不行吏部尚書不願大司馬江夏王義恭自陳

 凡人少來無意人間有心朋友引退

 天下一月發動數年痼疾惙惙不復道者深重尪瘵五月便不復避風晝夜為此不復親舊不容不堪使九流應對當之自苦承寵宅舍兒息不免祿此處天下不能不不足

 家世高祖四十曾祖三十二四十七便三十五加以如此幾時其中實在不須復議外出」。莫非閒逸不敢餘年便是志願衡門有所不能裨補萬一如此孤負主上私心便當未能誠懇至心希冀

 大明元年尚書定刑

 哀矜折獄從輕漢文當是時號令陛下親臨聽訟以為囹圄民謠軍旅劫掠其實之下莫不齊女告天臨淄東海有餘詳察無辜不少怵惕

 案驗案驗研究自今二千石親臨收聲然後二千石不能廷尉神州刺史刺史死者不怨兩造

 朝政臣下吏部尚書選舉勢力下詔:「居首銓衡興替以來南北多士澆季成風沈浮自得吏部尚書。」太宰江夏王義恭

 在朝同異吏部尚書由來錄共威權不宜專一前述從來自此選舉違令隔閡滿四體旬日之間便假託不由貧苦交困兩邊可哀樞要歷代便范曄魯爽舉兵滅門以此擬議唯有歲月引進前期決不一來既成盛衰便是相處所以降階無人九流銓選不外唯有視聽民情以時本職復重不須

 中分于時便有意改革不少爾來下處應有親人近因施行本意不得

 於是吏部尚書尚書尚書補選將軍給事中河南群臣

 天子三光是以德澤天下符瑞呈祥及其綠地東門西不能滿至於,《徘徊調露西須臾

 重光會昌主將有事東嶽於是上年翼翼肅肅雍雍萬歲是以相與:「雲漢皇家。」然後聖朝天地日月告成巍巍蕩蕩

 使》,樂府侍中前軍將軍時世出行開門奉旨酒宴從容:「?」對曰:「郊祀有節之前陛下不逞之徒是以神筆開門。」游擊將軍本州大中晉安王子長史廣陵太守冠軍將軍改為江夏王義恭太宰長史將軍如故吏部尚書博士公車

 中郎將新安王子招引使長史撫軍長史太守吳郡太守不樂京師前廢帝即位以為金紫光祿大夫世祖寵姬貴妃:「。」漢昭帝廢帝東宮遣人詰責:「貴妃東宮?」:「不足少長富貴使天下然後。」太宗得出即位散騎常侍光祿大夫頃之常侍如故金紫光祿大夫親信二十如故泰始四十六追贈光祿大夫常侍如故文章四百長子太守皇后追贈金紫光祿大夫

 琅邪臨沂明帝臨海太守伯父高名高祖:「使。」劉毅