Back to collection

Book of Sui 隋書

卷8  志第3 禮儀三 Volume 8 Treatises 3: Rites 3

Click on any word to see more details.

禮儀

永定七月武帝尚書左丞:「以來皇帝大行一日轀輬侍中皇帝遣奠出於以此策文大行皇帝加詳。」博士步兵校尉儀禮:「應劭風俗》,未定臣子大行轀輬皇帝轀輬大行篆書。」無窮」。

元年八月癸亥尚書皇太后安吉:「至親二十五不可不可便故稱所以以期不容',既是杖期十五二十五而已所以元嘉二十五大明皇后父喪申明齊建元太子王儉古今二十七二十五週二十五皇太后安吉。」

天子素服遣使山川太牢

皇帝大功外祖父皇后父母皇帝視事皇帝百官一舉太陽國忌皇帝小功百官皇帝視事一日

皇太后皇后一舉皇太子之內東宮一舉

天監元年臨川所生以為:「改葬不可不及假而。」以為:「。」尚書

始興嗣子博士使

凶禮》,後年:「有所以前以後。」

:「新建今日所生國王既有使臣。」明山以為:「不可王妃。」

貴嬪明山以為:「貴嬪皇太子貴嬪一舉。」

祠部司馬:「貴嬪應有服制」,公子麻衣」。

申明不得石柱記名而已

成王:「使始興成服一日。」:「嗣子。」:「嗣子細布領帶單衣十五有事及歲時節朔望朝夕。」

十四舍人異議:「《》,未及成人不為。」於是成人

大同皇太子:「小功不行降服大功不得。」:「《:'大功可以冠子小功可以冠子小功可以娶妻小功不可。'晉代:'降服大功可以嫁女。'宋代裴松之何承天:'大功得出。'未能太始:'大功。'于時永明十一大司馬長子武帝子女大功左丞:'大功皇女無疑皇子。'皆是正文徐爰:'期服大功不可以婚嫁。'天監十年公主臨川長子大功太子大功小功小功期服不得大功理當不可人間行者鄭玄。《雜記:'大功可以冠子。'大功小功以後所以小功'大功可以冠子',大功不得'小功可以冠子',出沒婚禮大典宗室外戚不得不得以為。」

親王公主一面公主三司開國通用庶人庶人而已開國長至至於品達庶人不過七尺

改葬祖母未知:「《》'改葬'。鄭玄:'。'而已曾孫承重曾祖父母祖父母改葬若非遺漏便是。」

開皇高祖典禮太常牛弘:「陵替殘缺隨俗制禮作樂元首江南王儉古法東階累代舉國遵行尋究相師山東成俗西魏未詳啟運憲章伊始。」:「。」學者儀禮以為王儉天下使

王公庶人定制相差監護喪事司儀禮制監護司儀禮制禮制在職朝服冕服未有單衣婦人不得金銀珠寶竿雲氣庶人鱉甲執紼五十四十三十京師立碑螭首龜趺上高不得孝義

大功閏月亡者忌日

凶服不解在外紗帽宮殿朝見冠服百官

大功小功滿儀衛鼓樂從而戎事不用

天下朝覲有朝有司九十三十五十八五十司空以致束帛乘馬明日王朝受享乘車束帛乘馬乘車執贄門外明日朝服乘車大門之中明日王朝乘車儀衛明日執贄明日明日三公明日執贄於是三公使束帛三公

開皇正月京師次於郊外廣平吏部尚書持節衛尉次於就便東階西面文武陪侍東面內史出門:「奉詔。」之外西面再拜持節至於北面再拜門外門外西面再拜高祖大興殿遠遊朝服君臣

古者天子征伐上帝天監議定軍禮:「征討奉天不敢自專。」不能於是

天子親征文物有司更衣擇日法駕廟主有司擇日大駕上帝擇日神州北首有司皇帝大將置於歃血牙旗太牢名山大川使有司軍容大司馬有司一日皇帝司空戰勝太牢太牢用命戰士功臣不用擇日文物有司紀年月朔

行幸名山大川有司太牢山川親征巡狩上帝還禮發軔「Q有司國門有司將至「Q,西奠酒太僕「Q

大業遼東煬帝薊城社稷殿預告侍從其所十二衛士法駕上帝高祖位於東方祭奠諸軍就位薊城馬祖其日使有司馬步鐘鼓節度大將騎兵四十偏將第一青絲明光第二犀甲文具貔貅第三明光辟邪第四犀甲文具前部鼓吹一部大鼓小鼓十八後部一部一面篳篥橫笛十八步卒八十分為偏將第一第二第三第四稱兵受降使者車輻十二不受大將戰陣監軍步卒第一東門第二南門第三西門西第四北門麵團然後嚴駕三通第一相去十五次第前部鼓吹弓矢二百大將二十次後次第次第受降使者戎車散兵第一東面分為第二南面第三西面第四北面將領五百殿軍第一東面第二南面鼓吹大將居中第三西面第四北面合為方陣外向步卒以次安營四面驍騎督察安營馬槍大將牙帳馬步散兵於是每日相去四十漸進二十四首尾相繼旌旗九百六十天子前後八十三十一千四十諸軍軍號合十三台內外前後左右軍號不得王公至於衣領」。諸軍數百有事使交相去來