Back to collection

Book of Sui 隋書

卷12 志第7 禮儀七 Volume 12 Treatises 7: Rites 7

Click on any word to see more details.

高祖即位下詔:「無可三代多端以為以為歷代通用不可建寅歲首常服天命回復五德相生火色損益可知朝會衣裳烏木大白戎服皆可在外通用雜色祭祀禮經。」太子庶子太常:「後周十二禮數不同五行非典三代各別區分變色月令秦代四時,《難以制度魏收稱為因襲故事大象取用輿衣冠甚多革命憲章不合有司衣冠禮器尚且兼行立夏成形典章續漢書·禮儀'立春京都青衣',行禮故事並用。」:「。」

於是採用輿玉笄華蟲十二其外。「X鹿白玉玄黃五百玉環金飾封禪朝日宗廟社稷籍田上將正月王公博山十二珠翠心曲朔日具服講武出征四時單衣紗帽視朝聽訟宴見賓客單衣舉哀

不用受命封禪。「皇帝」,諸侯三公。「皇帝」,諸侯三公。「皇帝」,。「天子」,。「天子」,。「天子」,常行內史

皇帝諸侯

皇太子華蟲成為三百二十廣九玉環金飾侍從皇帝祭祀

遠遊珠翠心曲未冠元日朔日入朝

遠遊公服單衣日常

單衣舉哀

皇太子大事小事庶子

皇太子

自此九章皇太子開國執贄入朝三公

華蟲執贄入朝

執贄入朝

三重二重

王公祭服三公其外紐約「X「X、、

制服內外紐約

武職

遠遊

進賢文官

獬豸獬豸法官

高山謁者上下

單衣上下

未冠太學門生

朝服具服單衣大事

公事公服單衣

公服單衣

二百四十廣九二百四十廣九八十白文四十二百四十廣九八十光祿大夫大夫青白四十王公玉環不合

金銀開國不合諸侯

年高致仕謁見州郡進賢公服

隱居謁見單衣

左右左右左右大將軍左右大將軍朝服侍從大口玳瑁左右大將軍左右左右左右將軍左右將軍左右監門將軍太子左右左右左右左右監門郎將朝服侍從大口左右將軍太子左右白檀

將軍太子朝服侍從大口

皇后首飾十二皇太子公主王妃三公夫人命婦夫人命婦夫人命婦夫人皇太子上官命婦夫人命婦皇太子皇后

皇后褘衣成為素質五色十二其外紐約青衣金飾白玉尺寸輿朝會大事

褘衣

青衣皇帝

青衣宴見賓客

皇太后皇后皇太后不行

皇后不行

皇太子褕翟成為五色其外紐約青衣金飾玉佩尺寸皇太子朝會大事

皇太子不行

公主王妃三公夫人褕翟公主王妃三公夫人夫人夫人朝會大事

夫人夫人夫人朝會大事

夫人郡縣郡縣

上官命婦褕翟朝會大事

皇太子上官命婦朝會大事

皇太子朝會大事

公服朝會大事

六典皇太子三司公服朝會大事

九卿皇太子公主王妃三公夫人上官命婦高祖朝會宗廟未能器物衣冠法服服用百官常服出入殿高祖朝服十三以為差異便大業元年煬帝吏部尚書牛弘工部尚書宇文內史侍郎虞世基給事善心憲章創造衣冠天子等差所有者因循取用議定輿服

周禮》,。《三禮衣服》:「昊天上帝五帝。」漢明帝永平:「後方。」於是不通周官」。》,以為領袖封禪

·》「」。《大戴:「塞耳。」》:「前後加以。」三王不通夫子:「。」十二前後下垂玉笄釋名:「」,虞世基

後周故事日月旌旗十二華蟲三公開皇就裡生分九章十二上下服用,服用非典不敢日月所以太常天王天子照臨帝位自古理應未可重用法服尚書》:「古人星辰華蟲。」左右日月星辰十二近代尚書》:「華蟲純白。」以此相間鄭玄:「非一。」並用五色孔安國華蟲成為衣裳九章十二以來率皆如此既是先王法服不可

:「。」單衣輿服宗廟冕服:「單衣。」