Back to collection

Book of Sui 隋書

卷27 志第22 百官中 Volume 27 Treatises 22: Government Offices 2

Click on any word to see more details.

隋書二十七 第二十

百官

 太師太傅太保擬古不居大司馬大將軍太尉司徒司空三公三公三門當中長史司馬參軍從事主簿功曹記室騎兵刑獄參軍東西祭酒參軍參軍參軍兼行參軍參軍司徒左右長史三公下次三司長史官屬記室太尉丞相分為左右

 左右祿光祿大夫用人車騎中軍撫軍冠軍鎮遠安遠中堅廣德制勝伏波輕車樓船開城飛騎將軍

 尚書省僕射吏部殿祠部尚書尚書糾察彈糾御史僕射執法僕射糾彈糾彈僕射總理尚書左丞吏部主爵殿三公祠部主客左右左右二千石左右十七彈糾主管台中違失右丞屯田水部倉部庫部十一管轄台中用度雜物彈糾其事尚書吏部吏部貢士主爵封爵三曹殿中統殿百官留守宮殿禁衛吉凶禮制三公時令金雞車輿牛馬祠部祠部祠部醫藥死喪主客地圖山川遠近園囿田獵屯田藉田屯田祠部尚書僕射宿衛官等河南潼關徵兵河北潼關西鼓吹得失二千石得失詔書律令水部舟船津梁公私軍國損益倉部出入天下戶籍天下公私田宅調掌權衡量庫藏庫部凡是器用二十八吏部三公郎中三十郎中吏部三公二千石掌故

 納諫侍中給事黃門侍郎左右左右宣傳白衣左右藥局衣服鋪設灑掃殿中局殿前奏行事修補耒耜

 中書省音樂侍郎西涼西涼四部龜茲四部清商清商四部舍人勞問

 秘書經籍郎中校書郎十二正字著作校書郎

 左右從容散騎常侍散騎常侍諫議大夫侍郎員外散騎常侍二十侍郎給事中員外侍郎一百二十二百四十起居散騎常侍散騎常侍侍郎侍郎校書郎

 侍中出入門侍中中常侍給事中藥典謁者僕射謁者

 御史台糾彈治書御史御史殿御史檢校御史十二符節郎中

 使者都尉

 謁者吉凶公事禮儀僕射謁者三十

 太常祿衛尉宗正太僕大理功曹五官主簿

 太常禮樂儀制天文術數衣冠博士禮制調律音樂博士守衛山陵郊廟社稷行禮節奏衣冠鼓吹百戲鼓吹樂郊廟衣服太史天文地動風雲氣色律曆卜筮太醫醫藥犧牲太宰烹宰行禮五嶽四瀆道士簿清商清商音樂鼓吹衣服太史靈台天文卜筮

 祿膳食帳幕器物宮殿門戶守宮張設衣服玩弄器物春秋華林林木僕射其事

 衛尉禁衛甲兵城門校尉宮殿城門倉庫管籥公車尚書不理枉屈武庫甲兵吉凶儀仗衛士京城士兵武庫甲等

 大宗宗室皇子王國王國長公主

 太僕寺車輦畜產左右左右乘黃奉承牸牛都尉出入

 大理寺刑獄博士明法二十四檻車明法

 鴻臚寺朝會吉凶弔祭典客司儀典客京邑甫一司儀三十

 園池果實平准太倉梁州濟水藉田上林遊獵柴草苜蓿六部山陽平頭官署細部曲面庫部

 府庫營造器物東西細作官等樂器雍州定州河東東道武安西晉陽官署石窟

 胄子祭酒功曹五官主簿博士助教學生七十二太學博士助教二十太學二百博士二十助教二十學生三百

 並用功曹五官主簿黃門掖庭晉陽中山園池中宮官等其中黃門僕射博士掖庭晉陽中山博士中山別有園池別有中宮別有乘黃馬車都督官署別有

 營建大匠功曹主簿副將長史司馬主簿領軍

 佛教統一統一功曹主簿州郡沙門

 領軍將軍禁衛宮掖禁衛輿出入領軍長史司馬功曹五官主簿左右左右

 左右將軍左右以外將軍有司功曹主簿正副都督正副都督正副都督前鋒正副都督前鋒正副都督正副都督前鋒正副都督都督前鋒都督將軍將軍驍騎遊擊前後左右將軍左右中郎將步兵校尉都尉武賁中郎將羽林十五僕射三十騎都尉六十將軍常侍二十五殿中將五十員外將軍一百殿司馬五十員外司馬一百

 左右左右將軍左右正副都督左右左右刀劍正副都督刀劍刀劍正副職員

 將軍輿護駕長史司馬功曹五官主簿東西南北中郎將長史司馬參軍功曹騎兵參軍參軍

 僕射尚書未詳

 太子太師太傅太保師範皇太子皇太子在前在後

 詹事東宮內外大小功曹五官主簿左右司馬功曹主簿其事

 鐘鼓別有車輿

 左右正副都督正副都督正副都督職員校尉三十

 庶子舍人舍人舍人殿殿內閣

 書坊庶子舍人二十八洗馬舍人大夫大夫主簿西涼二部清商二部

 繁簡繁簡而立其餘主司其事不可得

 位列大司馬親王三公大抵調三分

 皇子王國郎中大農中尉常侍侍郎將軍中大夫學宮府丞謁者舍人

 王國常侍中將中大夫諸公諸侯諸公將軍大夫諸公主簿

 有別從事從事主簿西記室功曹從事主簿西西

 中正功曹主簿五官功曹記室中部

 臨漳成安縣令中正功曹主簿功曹記室南部西部十二行經一百三十五臨漳東部行經一百一十四成安後部北部後部十一行經七十四縣令官員太守

 刺史長史司馬功曹參軍主簿記室騎兵刑獄參軍參軍參軍參軍兼行參軍有別從事從事主簿主簿西祭酒從事從事服從省事記室

 三百九十三上下上下五十一五十

 太守中正功曹主簿功曹主簿五官省事西