Back to collection

Book of Sui 隋書

卷55 列傳第20 杜彥 高勱 尒朱敞 周搖 獨孤揩 乞伏慧 張威 和洪 侯莫陳穎 Volume 55 Biographies 20: Du Yan, Gao Mai, Er Zhu Chang, Zhou Yao, Du Gukai, Qi Fuhui, Zhang Wei, He Hong, Houmo Chenying

Click on any word to see more details.

隋書五十五列傳第二十中人善騎射上士明徹白楊戰功大都明年刺史賜爵永安高祖丞相相州奴婢三十太守開皇刺史將軍行軍相繼南陵江岸蓋率精兵擊破六百渡江南陵新林陳平五千寶安智慧作亂行軍江州智慧餘黨往往水陸石壁眾數彭山襲擊徐州宜豐奴婢百餘洪州

歲餘婁子久之:「榆林重鎮安得?」:「可以榆林。」於是突厥胡馬不敢數年朝廷前功十八遼東行軍漢王軍旅總統五十朔州突厥邊患突厥未幾六十大業渤海太尉清河聰敏風儀顯祖清河十四青州刺史將軍領軍大將軍祠部尚書三司樂安剛直有才幹甚為明月征伐侍中尚書僕射後主太后宦官放縱太后:「禍福如此!」攘袂:「西朝貴由此弄權致使衣冠解體今日明日。」後主:「上家三台之上:'。'妻子死戰。」後主不從殿所得武帝發言流涕悲不自勝三司

高祖丞相:「所以亡者父子自愛。」再拜:「不能扶危以致恩幸名位。」高祖檢校揚州楚州刺史伍子胥祈禱破產:「百姓?」告諭所部自此百姓

光州刺史:「是以所以宇內於焉因而鼎立細微長蛇竊據金陵數年疆埸防守微行暴露沉湎王侯賓士駿康衢無辜烽燧以為耽淫不知大聲行路鬼怪捨身怨憤災異天時人事昭然可知庸才與其鄰接動靜有罪戎車戈船驚怯鷹犬。」高祖大舉行軍宜陽江州

隴右朝廷威名刺史下車山谷相率前後路不拾遺在職數年稱為治理吐谷渾不能戶口五十六知名胡人司徒神武宮中十二至於大街童兒綺羅不識便綺衣由是見長再拜長孫長孫:「不可久留。」道士姓名嵩山數年之間岩石之下然而:「終於伍子胥何人!」於是微服西歸於太祖大都郎中靈壽縣五百散騎常侍轉車大將軍三司保定使持節大將軍三司五百刺史武帝東征攻城光州刺史大將軍歲餘膠州刺史於是長孫置於高祖受禪邊城討平拜金徐州在職數年年老骸骨歸於河內七十二其先同源洛陽改為曾祖北平王僕射荊州剛果武藝法度三司受禪賜姓金水刺史未幾晉州高祖定州文獻皇后京師高祖既而:「不敢王臣。」質直如此高祖奉法丞相濟北郡豫州高祖受禪複姓開皇突厥寇邊上思所以臨朝:「。」幽州五十諸軍斥候邊民年老骸骨引見:「三代富貴。」歸於歲餘終於八十四不知何許人李氏神武敗績因為使親近賜姓便宇文護轉車將軍其後征伐賜爵大夫週末淮南景雲西高祖丞相親信受禪監門將軍汝陽數歲將軍仁壽原州益州猶豫朝廷益州傳代異志久之益州四十密令左右所為不可益州父老煬帝即位骸骨:「二代高風躬親簿。」長子如此長平太守視事皆知誠節》。

乞伏

乞伏令和馬邑鮮卑光祿大夫金紫光祿大夫第一酋長慷慨大節便弓馬鷹犬左丞將軍將軍太僕以軍稱為貴顯武平使持節大將軍大夫中大夫高祖丞相武陟大將軍八百賜爵西三百官爵朝廷不許高祖受禪刺史舊俗戶口名簿不以下車按察數萬涼州突厥於是烽燧斥候入境歲餘刺史左轉刺史在職數年徐州七十致仕不許荊州三十一諸軍躬行樸素風化見人捕魚如此百姓西秦州煬帝即位天水太守大業吐谷渾西苦勞西大怒左右除名

張威

張威不知何許人弘農太守倜儻大志善騎射膂力過人征伐京兆尹長壽作亂高祖行軍元帥李三先鋒三王令人激怒三王壯士三王大兵於是四千開遠十萬三十通道西敗走成都大戰中軍瀘州高祖受禪河北道僕射數年青州八十五百三百青州產業家奴民間侵擾百姓譴責太山洛陽:「天下重鎮可謂赤心豈直孤負。」:「安在?」頓首:「無顏。」:「。」明日:「法度功效。」於是洛州刺史相州刺史有子大業武賁郎將汝南少有武力過人周武帝征伐戰功車騎大將軍三司龍州國立聚眾刺史不能武略刺史國立斬首河陰力戰西門賜爵北平八百大夫國王明徹折衝中大夫作亂相州行軍河陽宇文武陟相州前後奴婢五十金銀牛馬東夏高祖威名冀州得人數歲入朝刺史突厥寇邊行軍徐州六十四之際顯要至大司空少有器量風神為時軍功賜爵廣平三司周武帝龍泉五百其三稽胡叛亂人為奴婢良人籍沒妻子有人隱匿:「在外有所不行迫脅大兵脅從撫慰驚恐為難隱匿。」降附中大夫高祖丞相刺史受禪不行加上刺史數年刺史行軍魯山行軍江安刺史刺史在職數年交通百姓莫不流涕相與立碑未幾檢校汾州邢州刺史仁壽吏部尚書牛弘持節巡撫山東第一高祖褒揚朝廷嶺南刺史縣令貪鄙蠻夷鎮撫於是入朝進見平生以為歡笑大將軍十七諸軍及到來歸煬帝即位朝廷京師數年恆山太守嶺南閩越南海太守知名

史臣東夏戰功死亡之際志氣奸邪餘慶有權不亦人流乞伏所居治理牧人仁義至於結髮出入三代祿位不為所致


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary