Back to collection

New History of the Five Dynasties 新五代史

卷二十四 唐臣傳第十二: 郭崇韜 安重誨 Volume 24 Later Tang Biographies 4: Guo Chongtao, An Zhonghui

Click on any word to see more details.


代州雁門河東教練使為人應對見稱莊宗使使機要使相繼獲罪莊宗:「。」使親信

不下定州契丹入寇契丹新樂解圍莊宗未決:「契丹利誘不可退。」莊宗契丹莊宗即位兵部尚書樞密使

擊破莊宗望見為重:「持久。」短兵伏兵大敗莊宗:「?」鄆州:「鄆州下流鄆州可以板築陛下精兵挑戰使不得。」莊宗以為夜行居人伐木渡河晝夜引兵大暑不克太半莊宗迎擊

先見臥內虛實莊宗臨河自失李繼韜契丹涿大舉成敗未可知莊宗:「鄆州不若西罷兵相攻庶幾以為。」莊宗不悅退:「陛下興兵仗義將士戰爭生民餘年大號以北引首成功休息鄆州不能陛下四方商賈芻糧自失南城道路轉徙太半不支數月按兵持久虛實陛下巢穴不出半月天下!」莊宗大喜:「大丈夫!」:「不利用兵。」:「古者區區常談!」莊宗即日下令家屬鄆州莊宗鐵券侍中成德節度使樞密使莊宗天下未嘗戰陣第一將相天下為己任回避宦官伶人用事不便

使莊宗即位樞密使樞密使宣徽使失職怨望使天下出入租庸既而簿繁多州縣其事側目故人子弟:「天子天下大功庶幾?」故人子弟對曰:「俚語:『不得。』公權?」:「奈何?」對曰:「中宮皇后天下利害以便然後退乞身天子公有大功中宮天下可動?」以為上書皇后

自從四方故人子弟以為:「將相祿藩鎮諸侯主上一切反側私家?」明年天子有事其所

莊宗皇后自陳舊制樞密使內臣:「陛下陛下:『。』今天一家並進乞身。」莊宗:「不許?」天下利害二十五施行

李嗣源成德節度使自陳權位莊宗:「豈可天下使尺寸?」不已侍中樞密使

霖雨不止大水莊宗宮中不可高樓避暑宦官:「見長安全大明樓閣大內不及。」莊宗:「富有天下豈不?」使宦官:「眉頭租庸財用陛下?」莊宗使:「對壘祁寒被甲不以深宮不勝?」對曰:「陛下天下一身艱難逸豫不同自然陛下創業使清涼。」莊宗默然切諫宦官:「無異安知陛下!」由是

河南縣為人頗為所知正身奉法不受宦官伶人有所几案不以以為宦官伶人由此切齒河南縣令不屈不法大怒使皇后從容左右日夜莊宗未有皇太后莊宗道路泥塗莊宗輿:「?」宦官:「河南。」對曰:「奉詔。」莊宗:「所部何人!」獄吏體無完膚明日:「不當。」莊宗:「太后天子車輿往來無罪朋黨!」:「有罪有司陛下縣令使天下陛下用法不公。」莊宗:「裁決!」隨之不已莊宗殿不得見殺

明年大將大功:「契丹北邊不可大功親王元帥故事。」莊宗:「小子大事。」未及莊宗:「。」西南行營招討使軍政

西兵馬留後節度使成都西珍寶及其及其家財人大

宦官:「太子主上千秋萬歲宦官至於不可。」監軍專任軍事不平切齒莊宗宦官勞軍郊迎大怒簿三十九千五百兵器七百二百五十三一百九十二金銀二十二珠玉綾羅五十莊宗:「天下富國所得?」寶貨異志莊宗宦官皇后皇后矯詔

有子其二見殺所得籍沒即位太原故宅其二

用事宰相以為之後以為下馬以為盡忠國家大略遣使威德風諭南詔可謂


其父知名鄆州戰死為人鎮安以為使兵變大計即位以為領軍大將軍樞密使山南東道節度使兵部尚書使如故在位侍中

使親信功臣機密大小傾動天下盡忠勞心補益賢人君子所生至於可哀

御史臺殿直延誤前導而後軍士相州參軍兵馬使走馬宰相前導而已處分不得已由是御史諫官

宰相三司職事不能退居汴州遣人矯詔而後不能天下三司積欠二百塞責不得已下詔蠲除此類

四方然後河南縣嘉禾:「。」夏州明日:「陛下天下。」遣人西郊左右:「使!」宿州:「何為!」

為人寬厚夷狄殺人使牧馬:「使天下使賤人。」遣回醴泉縣驛馬出獵不時大怒京師從容不死盡忠補益此類

天下為己任社稷諸侯輕信不能四方騷動所謂所生

據有兩浙吳越莊宗羈縻臣屬而已即位遣使京師未有供奉使使其事以為:「遇見舞蹈稱臣朝廷。」御史官爵以太致仕於是

河中節度使李氏國家黃龍指揮使閉城遣人:「何苦?」:「樞密院朝廷!」騎上其事不明其所殿直勒馬刺史用兵不得已侍衛指揮使西京留守:「其事。」攻破河中滅口群臣大怒:「家事不了不合致賀!」宰相得罪馮道:「奸人辨明公等人間?」:「《春秋所以。」:「公等!」惶恐退以為左右而言明日:「如何處置!」:「父子之際陛下。」:「衣食不能自足石灰養活天子不能使杜門公事!」由是不復

西東川異志更代多用親信精兵緩急以為既而西監軍大怒節度使三萬其後精兵

汴州建議其後戶部尚書:「吳國一言以為。」大喜以為使不以其事其後行軍司馬使:「樞密承旨徽語:『私募士卒。』」惶恐其事大臣左右既而於是君臣族誅求解:「無措胸中。」不已:「不患無人!」武德使馮道馮道:「諸公使得。」以為大臣不可樞密使如故

險阻以西輸送往往山林盜賊:「事勢如此自行。」:「。」關西恐動數百遠近驚駭日夜不絕道路不可勝數鳳翔節度使寢室使妻子奉事左右