Back to collection

New History of the Five Dynasties 新五代史

卷二十八 唐臣傳第十六: 豆盧革 盧程 任圜 趙鳳 李襲吉 張憲 蕭希甫 劉贊 何瓚 Volume 28 Later Tang Biographies 8: Dou Luge, Lu Cheng, Ren Huan, Zhao Feng, Li Xiji, Zhang Xian, Xiao Xifu, Liu Zan, He Zan

Click on any word to see more details.


刺史唐末天下之中掌書記莊宗唐國公卿喪亡名家左丞莊宗即位平章學問官吏尚書郎駁正莊宗已滅唐末殿御史南海後事禮部侍郎前朝學術自高

莊宗皇后宦官伶人盡忠學術俯仰默默所為而已之際仕宦吏部文書因緣以為告敕昭穆季父朝廷紀綱以為疾惡太甚未可不能有所建言身行尚書左丞吏部由是從事往往羈旅號哭道路不可勝數教門上書其事

大水四方流民死者數萬軍士妻子莊宗三司使不知所為樞密小吏:「前朝故事國有天子宰相宰相。」莊宗學士不能:「陛下威德四海西所得珍寶億萬可以常道不足。」天下丹砂以求長生拾遺父子以為學士集賢院學士

莊宗山陵使莊宗故事故人賓客使入朝樞密使:「山陵使新朝可欺!」諫官上疏殺人鄰人刺史刺史所在宰相私自參軍參軍員外說合百姓

南海江陵三峽莊宗使自取即位先帝朝廷不得已其事歸罪天成刺史自盡

尚書郎其父天福尚書員外。○

不知世家何人唐昭宗進士出使巡官避亂道士諸侯判官河東節度使門地相等以為河東節度推官莊宗文書不能其後掌書記歿莊宗還軍太原置酒監軍承業:「書記。」巡官馮道道上不能不用支使:「用人不以門閥田舍!」

莊宗即位宰相節度判官質當不樂行事可以莊宗中書侍郎平章朝廷新造百度肩輿喧呼莊宗左右對曰:「宰相入門。」莊宗:「所謂似是而非。」

皇太后太原上下州縣驅役丁夫官吏肩輿自若笞辱莊宗婿不可:「蟲豸宰相州縣何為不可!」不對莊宗莊宗大怒:「九卿!」自盡庶子莊宗墜馬中風禮部尚書


京兆三原為人容止論議縱橫李嗣昭節度觀察支使潞州堅守不可莊宗攻破由是知名其後莊宗奉使往來免於莊宗擊敗頗有莊宗:「儒士仁者!」

莊宗歿號令嚴肅既而閉城堅守不可禍福:「城中塞責生路。」告之:「先人不及從輕經年大將一朝以此難免待斃?」流涕:「!」乞降既而攻破見殺乞降家族

其後北京工部尚書真定北京留守留守為政明年成德節度使行軍司馬真定司馬推官為人不能信任其所莊宗宮人百餘有色後事京師以前隱公簿由是司馬工部尚書

軍事節度使懇辭擊敗渭南自殺以東平章三司才俊公私給足天下便

相者:「文藝宰相端方足以太常。」以為相者:「朝廷人物為人天下皆知不識文字儀表』。陛下幸進不知取笑相位?」:「宰相詳審刺史名家未可書記判官稱為長者可以!」書記未決退休中興殿拂衣:「天下事一則何人!」:「才藝!」馮道拜相相位數年其所交惡

故事使臣四方戶部故事不能聲色後宮問曰:「?」:「宰相。」宮人:「長安宰相未嘗如此大家!」由是不悅使臣有色由是相惡太子致仕退居

汴州遣人矯制受命怡然酣飲不問下詔通書而言怨望即位太傅


幽州儒學知名劉守光以為刺史判官鄆州節度判官鄆州莊宗以為學士莊宗即位舍人翰林學士

莊宗皇后河南皇后明日學士上書不可養子犯法宦官伶人貲財籍沒上書:「養子不宜有別籍沒刑人不可以天下。」皇后用事不見

不通文字四方章奏使不知稱旨儒者左右不知故事於是殿學士馮道

直言剛強殿學士翰林學士明年禮部侍郎升學翰林學士為重謀反用事不能號哭:「天下義士謀反何以天下?」不能

術士法言人事莊宗以為北京巡官指揮使使:「不足當之。」指明:「!」因為其後不可即位以為京師:「好惡陛下奔走惑亂。」不復

汴州諸軍河南北行定州以為天子汴州宰相百官人情群臣不復

西域佛牙大臣:「佛牙水火不能真偽。」應手宮中

天成侍郎平章秘書莊宗翰林學士訐直不用時政未有鄰家秘書被酒不遜從者白鳳客次其事下詔百姓天下

其後中興殿:「奸人。」:「閑事處置。」:「所聞國家利害陛下不可以。」殿:「殿所以尊嚴柱石扶持其一其一傾危大臣柱石微賤艱危陛下中興安可使奸人動搖!」:「。」三家

其後得罪群臣言重盡忠朋黨安國節度使所得俸祿將校賓客廢帝太子太保:「家世五十富貴!」


洛陽之後乾符進士河中節度使判官以為榆次掌書記博學故事節度使諫議大夫交兵後晉使太祖使至於毒手交相金戈鐵馬」,:「如此使!」從事:「。」為人恬淡文辭自娛使

書畫文辭不及其父河東節度使名家故事莊宗官爵十八

莊宗即位禮部尚書兵部尚書


晉陽為人沈靜寡欲好學鼓琴飲酒莊宗文辭以為節度使掌書記莊宗即位工部侍郎租庸使刑部侍郎吏部東都留守精於

莊宗東都定州來朝莊宗莊宗東都即位於是:「即位所以至今不可。」西未成莊宗以為退:「不祥之兆!」

北伐契丹鎧仗五百不以莊宗大怒自取左右幾何簿有錢三萬莊宗:「群臣渡河百萬何在?」

宦官伶人在朝樞密承旨:「宰相天子面前尚可一方不如一方。」以為太原北京留守

作亂善待遣人使莊宗京師太原未知太原左右:「主上存亡未可知詔書乘馬豈非戰敗。」:「書生尺寸人主!」從事表明勸進涕泣削髮北京以求麾下出奔見殺

嗚呼死節