Back to collection

New History of the Five Dynasties 新五代史

卷三十八 宦者傳第二十六: 張承業 張居翰 Volume 38 Biographies 18: Zhang Chengye, Zhang Juhan

Click on any word to see more details.

嗚呼自古至於不可雖然不可以不戒》。○承業

承業唐僖宗常侍養子王行瑜承業往來為人出奔太原承業使道意以為河東監軍其後宦官宦官在外所在承業不忍承業監軍

莊宗承業:「公等。」莊宗承業歲時莊宗餘年軍國承業承業盡心不懈所以兵馬勸課農桑莊宗業者承業太后淑妃諸公晉陽承業一切權貴承業

莊宗歲時歸省賞賜伶人承業不可得莊宗置酒使承業起舞承業莊宗承業:「?」承業:「國家所得。」莊宗承業:「使子孫霸業何必?」莊宗:「!」承業莊宗:「先王今日不愧先王!」承業承業:「朱溫不能一言!」太后使莊宗莊宗至孝太后承業:「得罪太后。」承業不肯莊宗太后使承業:「小兒。」明日太后莊宗承業慰勞

嗜酒莊宗諸公侮慢莊宗承業:「嗜酒無禮。」莊宗:「招納賢才功業!」承業:「王能如此天下不足!」因此

十八莊宗皇帝承業臥病太原輿:「大王父子血戰三十社稷自居王父初心天下不可。」莊宗:「。」承業:「不然天下天下然後而立使子孫當之使子孫天下見大成功然後退使百官東門路人本朝使先王監軍』,豈不?」莊宗承業不可仰天大哭:「自取。」輿太原七十七元年上將軍


養子范陽監軍節度使天復大安谿以免其後潞州潞州監軍莊宗即位樞密使莊宗宦官用事專任默默而已京師莊宗東征遣人詔書詔書一行」,不祥改為」。莊宗至德歸田天成長安七十一

五代文章史官喪亂傳記小說其事終始至於英豪奮起戰爭勝敗國家興廢之際謀臣辯士文字不足使後世承業耳目至今論議可謂

自古而已非一用事中人使人主然後禍福把持忠臣碩士朝廷人主以為疏遠不若起居飲食前後左右可恃前後左右日益忠臣碩士日益人主日益日益把持日益安危喜怒禍患所謂可恃所以疏遠左右親近人主以為不能不可不可亡國其次使借以種類天下而後此前如此非一為人忠臣碩士使女色不幸使其一悔悟不得唐昭宗不戒由是東宮宰相不足天子

第五七百在外天下捕殺所藏方鎮宦官給事吳越最多莊宗天下訪求京師得數用事以至於

莊宗承業其後樞密使不用宣徽使賜姓信用大臣天下左右黃門京師莊宗異志動靜天下皆知啟明二心莊宗莊宗不知精兵使不死西晏然天下山谷削髮浮圖太原七十流血

淑妃用事哭聲不得大臣其事未決以此飲恨西廢帝廢帝

嗚呼人情安樂聖哲不能非一浸入在位其餘崛起及其嗣續世數大害可見承業可愛一字君子有所所謂之所以


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary