Back to collection

New History of the Five Dynasties 新五代史

卷四十 雜傳第二十八: 李茂貞 韓建 李仁福 韓遜 楊崇本 高萬興 溫韜 Volume 40 Miscellaneous Biographies 20: Li Maozhen, han Jian, Li Renfu, Han Xun, Yang Chongben, Gao Wanxing, Wen Tao

Click on any word to see more details.


深州博野博野鳳翔黃巢京師博野隊長軍校光啟元年興元王行瑜大唐明年武定節度使姓名東歸鳳翔鳳翔節度使天威相攻不勝擊殺鳳翔隴右節度使大順元年隴西

樞密使得罪興元興元節度使養子上書父子山南招討使發兵攻破興元父子見殺興元山南西道節度使宰相鳳翔奉詔:「軍情戎馬生靈輿自此?」不遜不能宰相:「大兵未可以致鳳翔京師後悔晁錯諸侯不能。」:「不能!」責讓西招討使京師皆知不可相與天門宰相舉兵宰相宰相輿人情五十四盩厔京師安福樞密使罷兵:「舉兵樞密。」陳兵:「可以。」沾襟雷州參軍賜死罷兵

明年河中節度使諸子王行瑜不許京師未果舉兵宰相韋昭養子宿衛河中出奔京師石門王行瑜還軍以為緩急可恃:「!」

石門萬餘京師居人入山京師華州宰相久之尚書其後反正宰相太祖中尉以為外援宿衛京師不可

天復元年太祖以西同州鳳翔不敢城中不止餓死七千:「安得!」人肉狗肉五百人肉天子宮中宮人後宮十六死者城中相與以為天子以為:「一日一日安能?」正月二十天子得出

太祖即位諸侯相次稱帝不能官屬皇后視朝出入天子而已仁愛下令城門:「月明。」

興元二十興元開平末年所有而已

莊宗季父稱臣從嚴來朝莊宗耆老詔書六十九

從嚴為人書畫從嚴義軍節度使鳳翔節度使轉運應接使從嚴鳳翔監軍使從嚴東至華州莊宗西從嚴遣人從嚴上書言重鳳翔軍民不許士人以此宣武天平從嚴鳳翔未嘗鳳翔廢帝鳳翔鳳翔從嚴廢帝從嚴鳳翔節度使四十九


州長軍校鹿黃巢長安無所屬麾下西興元山南不能金吾衛將軍長安潼關防禦使華州刺史華州大兵戶口流散農事荊棘出入閭里疾苦不知使其所器皿名目文字玉篇》,:「何所不得。」音韻天下好學當時北韓南郭」。

大順元年含山河中諸子王行瑜不許大怒京師惶恐不能自陳宰相韋昭舉兵問罪華州:「失禮大國何為?」:「天子大臣是以。」

乾寧京師太原華州富平:「倔強近畿輿渡河不可!」華州

天子獨有殿後定州人為殿後諸軍西北望京菩薩思歸:「上行安得英雄大內?」悲歌不悅遣人謀殺天子不出不見十六精兵行宮殿後衛兵十六使興復中尉謀反十六叫呼見殺建立德政

南莊樓閣而立其父:「天子至此百里大事不忍不如!」歔欷太祖發兵天子恐懼光化元年長安畫像封建潁川郡鐵券封建

太祖長安同州判官司馬鄴太祖使太祖:「判官。」太祖

太祖:「遷都之後小康社稷安危。」皇后太祖太祖太祖:「天子宮人兵仗不免。」太祖尤德建平節度使

太祖即位司徒平章太祖臣下諫諍太祖太祖使太祖見殺五十八


不知世家唐僖宗拓拔夏州偏將黃巢賜姓李氏夏州節度使乾寧其弟節度使

唐末天下大亂史官實錄倔起不能始終興元鳳翔河中四面交爭未嘗大功其後黃巢陷京師討賊復京師未嘗有所功過

開平中立留後節度使明年高宗作亂指揮使不知親疏四月檢校司空節度使正朔而已出兵檢校太師朔方長興三月自立留後

多言契丹邊患刺史彰武節度使彰武不受邠州五萬不受百餘不克夏州傳言勃勃地道鐵石不能党項抄掠糧道以西民運不堪道路愁苦節度使

其弟檢校太師侍中顯德西平其後國史。○

不知世家靈武軍校唐末據有以為節度使不見其事開平朔方節度使潁川鳳翔爭戰夏州臣屬未嘗不能

貞明中立留後以為節度使莊宗河西節度天成朔方留後作亂朔方河西節度使由是靈武傳世稱述不知其所


以為節度使太祖邠州太祖使河中以為美色太祖用兵往來河中遣人:「大丈夫不能伉儷而已!」涕泣憤怒其後西關西太祖西河中永壽太祖大敗自此不復養子以降


河西唐末河西刺史與其萬金子代刺史開平刺史兄弟部下

太祖河中同州刺史進攻太祖刺史忠義節度使大軍節度使同州萬金大軍節度使檢校太師渤海貞明萬金節度使延安北平王莊宗一來

兄弟未嘗戰功兵降兄弟

長興元年鎮安

萬金周密節度使契丹東城西留後漢高祖太原節度使


京兆原人後事鎮將耀州刺史太祖鳳翔耀州鼎州建義節度使耀州崇州鼎州節度使

境內發掘其所金寶宮室制度異人東西石函前世圖書筆跡傳人乾陵風雨不可

其後同州莊宗來朝伶人皇后皇后莊宗賜姓:「不可!」莊宗:「不可失信。」遣還收下歸田明年流於德州賜死

嗚呼秦漢聰明禍福不能豈非富貴其所自私未然無形不足然而可以五代往往不得其後太祖世宗使後世作下丁寧實錄薄厚使平生其一京師其一其一河中其一大名


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary