Back to collection

New History of the Five Dynasties 新五代史

卷七十四 四夷附錄第三: 奚 吐渾 達靼 党項 突厥 吐蕃 回鶻 于闐 高麗 渤海 新羅 黑水靺鞨 南詔蠻 牂牁 昆明 占城 Volume 74: Appendix on the Four Barbarians 3 - Xi, Tuyuhun, Dada, Tangut, Tujie, Tubo, Huihu, Yutian, Goryeo, Bohai, Silla, Heishui Tungusic tribes, Nanzhao Man, Zhangke, Kunming, Champa

Click on any word to see more details.

党項 突厥 吐蕃 回鶻 于闐 高麗 渤海 新羅 黑水靺鞨 南詔 昆明 占城
目录
1
2
3
4 党項
5 突厥
6 吐蕃
7 回鶻
8 于闐
9 高麗
10 渤海
11 新羅
12 黑水靺鞨
13 南詔
14
15 昆明
16 占城

 匈奴陰涼西幽州西南數百有人支部琵琶幽州東北數百登山

 契丹阿保機強盛室韋契丹界上西北山北山麝香劉守光西耕種邊民荒地秋熟山下平底水解

 莊宗劉守光以後父子遣使朝貢契丹舍利西高祖幽州雁門以北契丹耶律德光:「。」其後不復中國

 西琵琶契丹不復


 吐谷渾乞伏苗裔以來中國青海之上至德吐蕃部族分散其內河西大姓慕容拓拔首領陰山都督大同節度使部族州界莊宗首領中山石門莊宗奉化都督姓名遣使朝貢中國

 高祖雁門以北契丹於是契丹成德異志遣人五台中國契丹耶律德光大怒遣使高祖高祖恐懼供奉搜索山谷契丹緩急劉知遠太原高祖遣使朝貢出帝契丹入朝大同節度使契丹相距出帝大熱太原之間劉知遠及其大姓白鐵貲財籍沒其餘宗主不復

 長興來朝不知部族來朝不知不足


 靺鞨契丹東北契丹部族分散契丹渤海散居陰山自號唐末中國于越咸通赤心其後父子入關黃巢由是之間善騎射君長部族名字不可中國可見

 都督折文河西定州契丹入寇契丹軍勢宿州刺史契丹二百五弓箭數百長興首領四百顯德不絕

党項
 党項西禹貢東至西城邑盜竊往往六十大姓拓拔唐德宗党項相率慶州東山部落夏州部落大姓君長統一靈武河西東至之間以後大姓各自來朝

 沿邊中國回鶻党項最多懷遠馬來往來道路京師殿酒食以爲百萬大臣以爲來朝党項其所不可之間河西回鶻朝貢中國部落使者牛馬靈武邠州出兵擊破及其首領牛羊及其外國寶玉軍士由是党項稍息

 太祖党項王子拓拔來朝慶州刺史侵擾野雞不可太祖遣使野雞不肯聽命太祖邠州刺史建武建武勇於立功不能野雞數百三族建武擊破野雞軍士劫掠三族建武三族崖谷死傷太祖建武慶州刺史招撫

 其他邊界君長

突厥
 突厥部族名號部族五代之際來朝天成首領長興首領天福遣使其後不復突厥于時君長不能

吐蕃
 吐蕃部族名號河西隴右三十三涼州牧馬三十安西都護府羈縻西域三十六三百中國涼州使節安祿山肅宗靈武河西吐蕃乘虛攻陷河西隴右華人百萬陷於文宗遣使西域州城如故使者夾道涕泣:「皇帝人民?」天寶子孫語言衣服

 五代吐蕃微弱回鶻党項人民中國衰亂不能中國甘州回鶻將吏太祖靈武節度使河西節度觀察涼州自立長興涼州留後大將拓拔道士耆老通信京師旌節超等世家:「吐蕃涼州張掖吐蕃節度使鄆州五百天下涼州以東突厥党項不得涼州漢人人子。」節度使元年留後數年涼州逐出靈武留後天福明年高祖詔書安撫涼州涼州以爲刺史涼州留後以爲節度使土豪遣人京師樞密使用事故人盜賊兗州友善饑寒未有建言:「涼州深入夷狄中國未嘗供奉官能。」將軍河西節度使涼州使首領中國人子將吏安國涼州刺史涼州雜處小人不能世宗涼州中國五代沙州開平節度使自號金山白衣天子」。唐莊宗回鶻來朝沙州留後遣使回鶻以來莊宗歸義軍節度使觀察處置使天福沙州瓜州遣使周世宗歸義軍節度使瓜州團練使其所硇砂羚羊波斯安西金星大鵬皆因來者

 吐蕃不見天成回鶻來朝吐蕃遣使以來自此中國殿使者牙帳所居:「西千里。」委身宛轉左右大笑來朝不復

回鶻
 回鶻尤甚中國國本陵水之間其餘西吐蕃吐蕃河西隴右回鶻

 五代之際甘州西中國甘州回鶻呼中中國詔書元年都督周易不見君長名號官爵監門上將軍唐莊宗遣使自稱可汗」,莊宗持節可汗其弟都督天成國事來朝遣使順化可汗高祖奉化可汗不知親疏不知五代來朝野馬羚羊硇砂膃肭臍金剛黃麻胡荽橐駝可汗天公祿都督可汗以爲婦人有別回紇長興回鶻中國其所寶玉縣官犯禁太祖回鶻由此顯德世宗:「無益。」

于闐
 于闐五代亂世中國不能四夷中國終始不可于闐京師萬里西南蔥嶺婆羅門鄰國相去吐蕃西北疏勒

 天福于闐國遣使郁金氂牛供奉彰武節度判官高居判官于闐國十二月至于往復所見山川不能

 :「黃河三十入党細腰三公宿月支都督自此四百党項天子涼州涼州西五百甘州甘州回鶻百餘月支故地有別鹿角沙陀遺族甘州西無水甘州使者作馬馬蹄可行西北五百肅州西百里天門西百里玉門關吐蕃吐蕃男子中國婦人瑟瑟雲珠良馬西瓜州沙州中國人使者刺史郊迎使者天子起居瓜州鳴沙山冬夏殷殷禹貢流沙東南三苗西陽關沙州西牙帳月支好戰漢明帝匈奴屯田無水每天西至大宰相都督三十七使者詔書西𨢑無水西不然西于闐沙州西南京師九千五百日至至于天衣中國殿殿不知其所布帛園圃花木鬼神居處紫衣五十年號二十九東南銀州三百玉州雲漢張騫河源出于。」河源至于白玉河西西三河秋水國王然後國人

 黃河至于往往吐蕃于闐吐蕃相攻至于誓約都督元年遣使

高麗
 高麗扶餘夷狄姓氏元年遣使侍郎使國王姓名長興國事王建遣使都督大義使高麗國王高麗大族五代來朝命中中國地產周世宗尚書水部員外高麗鑄鐵遣使黃銅五萬高麗文字讀書孝經、《、《孝經、《孝經。《》,孔子所生弟子事蹟;《》,正義」;《》,延年辟穀;《》,日食

渤海
 渤海靺鞨高麗唐高宗高麗中國都護府平壤統治武后契丹北邊高麗靺鞨酋長遼東高麗故地武后擊殺病死四十萬人都督渤海其後渤海貴族開平元年國王遣使顯德來朝國土物產高麗

新羅
 新羅大族金氏唐高祖樂浪郡其後君長元年新羅國王遣使來朝長興國事遣使