Back to collection

Xunzi 荀子

唐楊倞注 Notes by Yang Jing of Tang

Click on any word to see more details.

荀子二十,〈內府。〉荀況荀卿漢人或稱避嫌。《儒家荀卿三十三考證當作三十二劉向校書三百二十三重複二百九十三十三十二新書》。楊倞二十更名荀子》,劉向》,齊宣王史記年表宣王八十七。《史記五十一百三十七讀書史記五十十五或然宋濂荀子以爲襄王未詳總之戰國生卒年月不可著書崇禮勸學其中口實莫過於十二子韓詩外傳子思孟子李斯不知子思孟子後來論定聖賢當時不足未免性善自然不可勉力先王不可不可禮義聖人所生學而不可不可學而楊倞天性會意字本意後人訓詁以爲蔑視禮義是非全書以外未竟平心而論孔門諸子之中其所主持太甚詞義至於過當其所韓愈大醇小疵定論好惡楊倞。《唐書藝文志士子宰相世系無名歐陽修不知何以互異改名温庭筠之一


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary