Back to collection

Xunzi 荀子

儒效篇第八 Chapter 8: The Achievements of the Confucians

Click on any word to see more details.

武王成王周公成王武王天下天下。〈。〉天子,〈天下圖籍。〉天下固有天下;〈安然固有。〉天下;〈頑民朝歌。〉天下七十一獨居五十三天下。〈《左氏傳子曰武王天下兄弟四十四十成數︰「周公封建親戚周公。」國名淺學。〉教誨開導成王使。〈開導開通。〉周公,〈周公封畿。《春秋周公其後周公。〉成王天下不輟然而周公北面。〈固安之後北面攝政。〉天子不可以,〈不可少頃。〉不可以。〈周公所以少頃天子。〉天下不能天下是以周公成王武王天下天下成王成人周公不滅周公天下天下天下;〈下同禪讓成王。〉成王天下天下次序。〈權變次序如此。〉,〈枝子周公武王。〉,〈周公。〉君臣不順。〈不得不不順。〉天下明主變化天下。〈順從。〉聖人

昭王孫卿子:「無益。」〈漢宣帝劉向編錄荀卿。〉孫卿子:「儒者先王禮義臣子。〈臣子使不敢。〉人主本朝;〈儒者本朝合宜。〉不用退百姓。〈。〉窮困不以邪道社稷大義然而萬物百姓經紀。〈嗚呼不怠萬物百姓綱紀。〉王公,〈之上。〉社稷國君莫不。〈漏雨。〉仲尼司寇,〈司寇。〉不敢,〈魯人。〉牛馬。〈高價牛馬不敢高價仲尼從化如此。〉子弟不分,〈孔子閒居子弟不分之中父母。〉孝弟。〈孔子孝弟。〉儒者本朝在下如是。」:「然則何如?」:「廣大禮節法則度量忠信,〈百官。〉不義無罪天下四海天下。〈四海。〉天下。〈可貴明顯。〉樂之竭蹶,〈竭蹶顛倒顛倒不及。〉四海之內若一通達莫不。〈通達人力儒者如此可以師長。〉《:『西不服。』。〈《》,《大雅文王明天。〉如此何謂無益?」昭王:「。」

先王之道。〈先王之道儒學崇高詭異不下使不肖皆可。〉禮義道者之所以君子。〈先王之道陰陽山川怪異。〉君子所謂能人所能君子所謂知者知人所知君子所謂辯人君子所謂有所。〈苟得不必︰「」,」。禮義。〉高下君子不如農人;〈高下薄田次序。〉通貨美惡貴賤君子不如賈人;〈貨物美惡貴賤。〉規矩繩墨便備用君子不如工人;〈便備用精巧便於備用。〉是非不然君子不若惠施鄧析。〈。〉,〈古字定位」。斷決序位。〉使不肖能不,〈使。〉萬物事變不得惠施鄧析不敢,〈隱匿君子。〉然後君子所長凡事有益,〈。〉無益有益無益中說治世亂世,〈使。〉堅白同異分隔,〈堅白同異相分同異。〉不能不能辯士不能聖人未能。〈聖人不可疾速力主。《公羊傳夫人」,何休︰「齊人。」〉不知無害君子小人工匠不知無害君子不知無害。〈君子大夫。〉王公百姓亂事。〈作業。〉身長不知。〈老子終身不知。〉,〈偏僻無知不免。〉不如可以。〈惠施鄧析不如。〉《:「不可得面目反側。」。〈《》,《小雅何人︰「。」︰「使不可得面目無有相見。」。〉

學者;〈儒學。〉君子;〈敦厚。〉聖人。〈聖人無異。〉聖人君子!〈之後使聖人君子。〉俄而豈不!〈所知鄉音。〉不能,〈向者明白別異不能所知。〉俄而仁義是非天下辯白豈不!〈仁義圖謀運轉天下。〉胥靡俄而治天下大器在此豈不!〈胥靡相聯,《漢書所謂顏師古︰「聯繫使相隨服役囚徒連枷。」〉有人。〈雜碎。〉不可,〈不可衣著。〉不可不可,〈。〉然而豈不在此?〈學者衣食千金。〉富人豈不!〈自足。《莊子。〉君子獨居豈不至尊!〈儒學在此故人尊貴。〉不可以不可以不可以必將然後。〈儒學。〉。〈空虛。〉君子其內積德如是日月天下雷霆。〈。〉君子辭讓。《:「。」。〈《》,《小雅︰「名著。」︰「中水溢出所爲。」〉煩勞以求安利。〈。〉《:「一方至于。」。〈《》,《小雅角弓。〉任重。〈之外。〉不肖升高。〈升高。〉明主序位所以忠臣然後所以不窮能不。〈不窮。〉《:「平平左右。」上下。〈《》,《小雅︰「平平。」上下相交。〉

養生至道民德。〈養生至道民德不知禮義。〉不以私欲所聞如是可謂修正其所情性,〈有法。〉周密,〈未盡天性安行周密。〉其所開道如是可謂篤厚君子應當一二,〈一二。〉行禮四枝,〈節文安於禮節四枝不以造作。〉立功四時;〈立功四時使成萬物。〉平正億萬若一如是可謂聖人。〈。〉井井有理,〈井井條理。〉,〈威重不可非禮。「」,」。〉終始,〈雜亂終始。〉長久,〈不足故知然後長久。〉,〈。〉,〈明見。〉,〈整齊綱紀。〉文章,〈安泰。「」,葳蕤」。〉,〈和樂。〉隱隱不當,〈隱隱憂戚行事不當。〉如是可謂聖人道出。〈精神堅固。〉萬物足以,〈。〉聖人聖人天下道一,〈樞要儒學。〉》、《》、《》、《。《;〈。〉《其事;《;《;《春秋。〈一字之類。〉之所以是以;〈《》,《國風》。流蕩。《國風所以流蕩聖人。《︰「風發禮義禮義先王。」〉《小雅之所以小雅;〈。〉《大雅之所以大雅;《之所以:〈盛德。〉天下亡者自古未嘗。〈。〉

有道:「孔子:『周公!〈。〉。』」〈戒備荀卿孔子如此。〉:「周公孔子武王成王周公成王武王天子,〈戶牖。〉諸侯當是時天下七十一獨居五十三子孫莫不天下諸侯周公武王,〈武王發兵兵家。〉東面太歲,〈太歲。《尸子︰「武王伐紂︰『北方北征。』武王不從。」〉,〈水名地名。《」,孔安國︰「地名。」