Back to collection

Xunzi 荀子

富國篇第十 Chapter 10: Enriching the State

Click on any word to see more details.

萬物異體有用為人人倫並處異道縱欲不窮民心不可說如是知者知者功名未成功名未成群眾群眾君臣無上天下縱欲所以能不不能相待群居莫若使不以為政如是老弱有失有分事業功利職業如是爭功男女夫婦婚姻無禮如是有失故知

節用裕民其餘節用裕民裕民多餘裕民百倍禮節丘山不時焚燒夫君故知節用裕民聖賢而且丘山節用裕民不知節用裕民侵奪無禮節用而且有空窮乏不知節用裕民康誥:“。”

貴賤長幼貧富輕重天子諸侯大夫祿祿以上禮樂百姓而立人力使必勝足以生民使衣食出入天子庶人大小多少由是:“。”田野關市商賈如是裕民

不能大害有分天下本利所以分之樞要天下天下天下古者先王分割使非特以為明仁雕琢刻鏤文章使足以貴賤而已鐘鼓琴瑟使足以吉凶合歡而已其餘宮室臺榭使足以輕重而已其外詩曰:“雕琢金玉亹亹綱紀四方。”

財物天下非特以為以為天下萬物萬民天下莫若足以仁厚足以足以百姓相率勞苦雕琢刻鏤文章百姓父母其所其所其所詩曰:“!”

君子小人百姓而後百姓而後百姓而後百姓而後百姓而後父子不得不兄弟不得不男女不得不老者:“天地聖人。”

不然刀布田野關市其事不然而已權謀傾覆顛倒百姓皆知暴亂危亡是以不死其事人主自取詩曰:“無言。”

天下地表糞肥農夫守時百姓使寒暑五穀以時使百姓則是聖君賢相

墨子昭昭天下不足不足天下墨子五穀獲之然後一本然後葷菜然後六畜禽獸黿以時成群然後飛鳥煙海然後昆蟲萬物其間可以不可勝數天地之生萬物固有足以食人繭絲鳥獸羽毛固有足以有餘不足天下墨子

天下嘗試相與墨子使天下墨子節用使天下不免墨子大有天下憂戚若是不足不足不行墨子大有天下官職功勞百姓事業功勞若是不行不行不可得不行不肖不可得退不可得不肖不可得退不能不可得若是萬物失宜事變天時失地天下墨子飲水天下

先王聖人不然為人主上不足不足不強不足必將擊鳴鼓彈琴必將刻鏤文章必將芻豢五味芬芳然後眾人官職嚴刑使天下生民皆知所願皆知不肖退能不若是萬物得宜事變天時地利得人財貨渾如泉源河海丘山不時焚燒天下不足儒術天下使擊鼓詩曰:“鐘鼓瑲瑲降福降福簡簡威儀福祿。”天下勞苦愀然憂戚不和詩曰:“天方喪亂。”

饘粥夏日偷取少頃可以少頃然而長久不立時務百姓墮落不可不可

古人不然使成功上下百姓流水父母忠信調和之至故國君長趨時調急疾忠信然後刑罰無明:“大明。”

不勝百姓不一先王禮義忠信使以次其事調赤子若是姦邪盜賊勸勉政令表明一則枝葉

不利不如而後不如而後而後不如不利而後不如不用不利不用天下而後而後社稷不利國家

治亂至於--都邑--朝廷官職不能便--臣下計數禮義節奏--戰士安難朝廷調--治國朝廷官職便--明主臣下計數寬饒簡易禮義節奏--臣下--明主

強弱貧富徵驗愛民不信不能上好上好士大夫工商度量田野倉廩百姓事業府庫明主斟酌使天下有餘不足如是上下十年天下菜色十年之後有餘本末源流田野倉廩百姓府庫滿然而不知傾覆滅亡不足取利萬國十數其所之一可以百里足以獨立

以為以為不然忿正身忠信文理布衣王公不能爭名天下隱匿若是田野倉廩便備用上下一心三軍不可境內保固彼得不足爪牙仇敵若是大小強弱禮節所以必將君子有人忿若是忿忿安於盤石喪失非特而已兼人詩曰:“淑人君子不忒不忒正是四國。”

難易強暴使強暴國事盟誓約定至於單國然後未有以此使處女寶珠寶玉黃金中山不足以免不足安身明君必將正法齊民然後節奏百事如是遠方上下一心三軍名聲足以足以指揮強暴莫不使強暴使強暴國事


Note: Text contains comments

Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary