Back to collection

Xunzi 荀子

王霸篇第十一 Chapter 11: Rulers and Tyrants

Click on any word to see more details.

天下利用人主天下大安不得不如及其匹夫不可得故人天下然而不能必將

權謀。--明主禮義不義無罪天下仁者不為扶持若是義士之所以布陳國家刑法群臣如是國定國定天下仲尼身行言語天下後世天下諸侯法則度量政事貴賤使終始如是名聲天地之間豈不日月雷霆一日湯武武王百里天下為一諸侯通達莫不。--所謂

然而天下刑賞天下臣下皆知政令已定如是城固敵國天下政教文理方略戰備上下相信天下齊桓晉文闔閭勾踐天下中國。--所謂

功利小利其所如是臣下百姓莫不則是上下如是敵國權謀不免禮義政教一天綿綿足以西足以足以足以燕趙天下後世不由禮義權謀

明主之所以之所以

天下大器重任不可而後不可然後故道人為人為亡國亡國人為。--明主之所以之所以

故國重任不以不立故國所以改行一朝一日然而千歲千歲千歲信士千歲信士千歲自持千歲信士禮義君子誠信權謀傾覆人為。--明主之所以之所以

不可以然則榮辱在於如是不能恐懼能者如是不能不知恐懼能者便左右如是分流而後親疏貴賤而後是非不治曲直便分流:“。”

無禮不正之所以輕重繩墨曲直規矩方圓:“霜雪將將日月光明不為。”

國危無憂國危治國豈不聲色耳目豈不哀哉夫人。--人情不免不可得可謂廣大若是恬愉患難然後治國憂患治國明君必將然後其中必將治國憂患不可至於然後豈不哀哉以為以為以為死亡豈不哀哉可以治國有道人主一日使人為不足以是游玩使臣莫不宿夫人若是一天衣裳不下之上海內莫不得以帝王莫大

人主人為能者匹夫能者人主使人為匹夫事業兼聽天下有餘不足使人為大有天下然後勞苦()如是不肯天子以是天下四海何故墨子使聖王謹守百工士大夫建國諸侯三公天子而已天下莫不平均莫不禮法

百里可以天下。--不虛人主天下土地足以而已土地百里等位足以天下賢士官職事業足以天下足以順服賢士士官天下無有其外百里足以忠信仁義足以兩者天下諸侯詩曰:“西不服。”

羿聰明君子不服故人善射--莫若羿--莫若調天下莫若聰明君子功名可樂明君以為以為天子富有天下名為聖王人情財物天下飲食聲樂園囿使諸侯一天人情天子禮制如是制度政令失禮四方名聲日月功績天地天下人情故人臭味聲樂莫大好色文章婦女形體祿天下兼而有之天下子孫不樂並肩千歲不合人主不公人臣不忠人主人臣其所不合人主親疏貴賤若是人臣職業其後如是王業天下可樂如是嗚呼可以楊朱:“千里!”哀哭榮辱安危存亡可哀嗚呼哀哉千歲不覺

治法賢士惡俗兩者並行在下國危法治四者如是甲兵天下文王百里天下為一諸侯通達莫不四者桀紂天下匹夫不可得四者不同若是

莫不赤子政令制度所以接下百姓不理孤獨鰥寡不加父母不可使不順君臣上下貴賤長幼至於庶人莫不以是然後自省禮法樞要然後百工士大夫建國諸侯三公天子天下莫不均平莫不禮法治平使衣服宮室以是萬物尺寸制度數量然後則是使不足君子之前本朝使百事可以可以正本不當使百事社稷樞機天下失當社稷不能衣裳天下伊尹文王呂尚武王召公成王周公旦齊桓公之內奢泰天下不見諸侯天下管仲知者功名大功國危孔子:“知者?”

治國已定臣下其所其所其所其所不見所聞所見百姓不敬治國

不治不治不治一則百事兼聽天下有餘不足如此過猶不及不能不能察明不能明主百事百事相者百官百事朝廷臣下功勞成功不當使

百姓百姓死者百姓。--天下天下天下天下湯武天下天下天下禮義忠信使以次其事調赤子生民使政令制度所以天下百姓非理孤獨鰥寡不加是故百姓父母道德亂世不然權謀傾覆俳優侏儒婦女使使不肖生民使勞苦是故百姓