Back to collection

Xunzi 荀子

君道篇第十二 Chapter 12: The Way of the Sovereign

Click on any word to see more details.

治法羿羿猶存不能獨立不能自行君子君子足以君子先後不能足以不知正法明主可以可以社稷使:“文王。”

合符所以上好權謀臣下而後所以上好臣下而後所以上好臣下而後所以上好臣下而後無度君子君子上好禮義使辭讓忠信臣子如是小民不待合符不待不待不待不用不用有司政令百姓不順安樂事業難忘城郭不待兵刃不待敵國不待四海不待詩曰:“。”

請問為人請問為人不懈請問為人有禮請問為人敬愛請問為人慈愛請問為人不苟請問為人請問為人有禮無禮恐懼此道足以請問奈何古者先王天下無不君子不難貧窮富貴變態不窮君子寬裕修飾應變便捷不惑天地萬物所以然善用百官爭能善用不懈使交遊鄉里是故有名仁厚天下明達天地不疑血氣和平廣大天地之間聖人

請問修身未嘗楚莊王細腰修身未嘗

社稷不能愛民不能親愛不可得為己為己不可得不為不為不可得不固不可得不滅不可得滅亡安樂時而故人固安莫若反之莫若反之莫若蓄積天下王公然而天下然而然而不為少頃先王之所以所以安危大用天下為一諸侯不能使疆域終身無故愛民兩者詩曰:“大師。”

道者生養生養樂之天下不能生養不能不安不能不樂不能天下匹夫農夫盜賊姦邪所以生養天子三公諸侯大夫莫不法度所以使其事各得其所使三公使諸侯使士大夫所以衣裳文章刻鏤等差所以天子至於庶人莫不安樂其事成文聖王明辨賢良貴賤長幼親疏王公百姓天下皆知其所以為萬世天子諸侯靡費士大夫怠慢百姓盜賊百姓不足王公

至道法則國有使不疑不怠兼聽天下然後事業官能莫不治理公道公義私事如是進而退:“。”其事百事耳目鼻口不可以職分兼聽百姓如是臣下至於庶人莫不而後而後百姓小人變心莫不政教天子不動天下一體詩曰:“溫溫。”

為人莫不三欲便故知不仁不可不知不可人主不知不用不仁莫大今人使不肖使知者使汙邪成功莫大公正眾人汙邪使汙邪怨賊莫大

人為不然有道用人有法用人動靜取舍日月積久不得不得不得是以不過舉措遷移應變聲色權利忿怒伯樂不可君子不可

人主善射--招致不可以子弟不可以遠人豈不必得聖人不能--一日千里招致不可以子弟不可以遠人豈不必得聖人不能治國調上下不能滅亡然而輔佐不若便豈不社稷莫不莫不莫不萬國十數莫不明主私人金石珠玉無私官職事業不利不能主使則是不能則是滅亡文王子弟便太公以為以為未嘗相識以為夫人七十然而然而文王天下不可以于是足以於是乎天下七十一獨居五十三子孫苟非莫不天下諸侯如是愛人天下大道天下大功然後其所足以天下諸侯明主其所其所

之外不見之前人主天下境內不可天下境內人主無由則是耳目如是人主如是其中不可以不知如是然則人主何以便左右人主之所以門戶不可故人必將便左右然後使使然後人主不能不遊觀不得不疾病如是事物之至人主不可以輔佐人主不可故人必將輔佐然後足以百姓足以然後四鄰諸侯相與不可以相接然而不必相親故人必將使遠方然後辯說足以足以足以不還然而足以社稷然後故人便左右輔佐使者使四鄰諸侯孤獨詩曰:“濟濟多士文王。”

計數使端正傾側守職不敢損益傳世不可使侵奪士大夫禮義尊君美名愛民安國常法使小利便於制度輔佐未及其次人主若是可以可以人主人主不能不知道此道耳目親自一日臣下自古未有如此所謂視乎不可不可不可


Note: Text contains comments

Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary