Back to collection

The Book of Etiquette and Ceremonial 儀禮

聘禮 第八 8. Rites of courtesy calls

Click on any word to see more details.

聘礼使者使者再拜稽首不许退司马不辞

使者朝服布幕门外北首西北面使者北面介立大夫西面北上朝服出门读书使者使者

朝服有司几于主人主人再拜祝告再拜主人西�,西受命

使者门外使者受命朝服大夫西面北上使使者使者北面使者介立贾人西面使者使者受命面授贾人受享束帛夫人束帛如初

至于使假道束帛将命:“。”大夫大牢南面西面北面读书司马

朝服北面西实习夫人公事私事 使

布幕朝服西面北面贾人北面北面退复位退陈皮北首西退北面夫人贾人有司如初贾人如初

至于近郊使大夫使朝服束帛宾礼之外再拜答拜东面致命北面听命退再拜稽首出迎再拜稽首再拜稽首退再拜夫人使大夫其实大夫二手如初如初大夫

至于主人:“先君。”:“。”大夫至于再拜致命再拜稽首退再拜朝服西西门外二十四西门外

至于大夫迎宾大门大夫入门再拜答拜中庭西贾人东面入门入门北面西至于公升二等西西东面退中庭致命再拜三退中堂之间退而立束帛在内入门如初致命再拜当之右首夫人享用如初束帛

礼宾宾礼听命迎宾如初公升几于两端东南西乡几于东面北面再拜稽首复位退北面公用束帛北面一等听命再拜稽首北面退东面再拜

乘马入门北面再拜稽首有司牵马出门西面宾礼听命牵马入门入门西如初北面再拜三退北面牵马西降阶一等:“。”西乡再拜稽首退

入门再拜稽首有司南面西面北上听命入门再拜西北面退复位再拜稽首有司以东介入再拜稽首再拜中庭以东

大门再拜大夫再拜稽首答拜再拜稽首答拜再拜不顾

有事大夫大夫不见大夫再拜

使饔饩朝服有司西东面北上上当阼阶西面西西以西以东西北上西西北上以南以北西西东方西北西以为西北面以西西中庭以为北上四行门外三十三十西西

大夫门外再拜大夫答拜大夫束帛至于大夫一等北面听命大夫东面致命西再拜稽首大夫中西北面大夫出迎大夫大夫如初一等大夫大夫西面大夫东面大夫北面再拜稽首南面退东面再拜稽首大夫门外再拜明日再拜稽首饔饩西西门外其实大夫束帛宾礼大牢门外朝服牵牛以致朝服北面再拜稽首朝服大夫大夫朝服门外再拜答拜大夫大夫束帛至于一等大夫北面听命东面致命大夫西再拜稽首中西北面大夫

入门大夫如初大夫一等大夫西面大夫北面再拜南面退西面再拜大夫

介特入门再拜大夫大夫如初大夫再拜大夫再拜介面入门再拜大夫大夫再拜中庭大夫门外再拜不顾退大夫

大夫使朝服大夫大夫

大夫不见使大夫主人

夫人使大夫西北上大夫束帛乘马宾礼明日

大夫大牢再拜牵牛以致再拜稽首退再拜以致

无常明日使大夫朝服大夫大夫

使门外大夫大夫西听命西南面退而立大夫中庭东面介于阼阶大夫如初大夫贿束帛大夫

公馆听命夫人大夫再拜退退

公使门外使大夫使大夫使至于

使者朝服西束帛使者使者北面:“再拜再拜。”致命贿:“使贿。”尽言:“!”再拜再拜再拜稽首再拜:“?”再拜稽首答拜使使者使者再拜稽首再拜稽首退至于使者退使者

乃至几于

遭丧礼宾主人饔饩贿夫人世子不受使大夫其他遭丧将命大夫主人长衣冠以

受礼不受复命西即位复命介入入门即位

使

主人为主主人宾礼复命门外复命大夫将命将命复命复命

不及夫人主人

束帛将命以上不及主人使门外使大夫束帛明日使者同位祭酒饮酒所以朝天