Back to collection

History of Yuan 元史

卷八十二 志第三十二:  選舉二 Volume 82 Treatises 35: Selection of Officials 2

Click on any word to see more details.

選舉

出身左右宿衛爪牙子孫宿衛使得自舉長官定制至元二十:「門地崇高職事一等否則二等。」至大蒙古人一等色目人二等漢人

選用大德元年:「選取互相自選。」至元監察御史滿在職無異以下加一等以上不顧權勢彈劾便斟酌

選舉至元戶口田野詞訟盜賊一等三事有成中選常例不備不舉一等二十三:「勸課農桑奉職以次。」二十八:「州縣達魯花赤長官選用漢人素有聲望故家出身品相佐貳遴選色目漢人。」

進用武官至元十五:「軍官升職子弟陣亡者承襲。」十七:「渡江升遷承襲遞降。」十九:「萬戶子孫承襲承襲元帥招討使子孫承襲元軍元帥子孫萬戶管子把子金銀病故陣亡者承襲。」二十一:「萬戶通行滿品級年老病故子弟。」舊制父子相繼元軍蒙古軍官滿通行大小軍官蒙古軍官調遣一體萬戶鎮撫滿通行以下不拘軍官征戰功過升降蒙古萬戶萬戶不及一千二百三百就近若干難以首領官元帥經歷知事萬戶經歷知事並行樞密院經歷萬戶知事行省提領案牘萬戶經歷知事案牘:「鎮撫案牘鎮撫案牘行省萬戶。」二十四:「其父戰功子弟大用。」二十五軍官陣亡者承襲病故二等陣亡子弟無能病故子弟不必大德以上萬戶達魯花赤歿承襲定例今後達魯花赤歿子弟能者無能:「軍官赴任患病不行赴任差委公事私事不回今後六月他人。」十一:「色目鎮撫歿兄弟能者子長。」至大:「首領官經歷以上不得官軍一體子孫不得承襲今後七十正從正從軍官任用。」:「軍官長子歿長孫長孫歿長孫長子兄弟相應。」

元年而立其所

宣徽院:「其所倉庫屯田官員。」奉旨

至大:「錢糧中書省任用移文。」:「皇后用人懿旨樞密院御史臺例行。」

舍人命令宿衛臣子高等至元二十五:「。」大德六十從政

禮儀太常寺檢討至元十三一百御史臺殿十五九十舍人二十:「入流職官滿應得一等入流人員舍人中書省。」三十:「官子選用。」舍人三十:「官子選用。」大德:「正從選用三十滿應得儒學教授選用。」有禮大德合用人員太常寺非常衙門郊壇庫藏至大:「之上之上。」在朝文翰衙門生員

至元:「三十。」二十:「六十。」大德:「各處自立月日之上舊例九十不及一百二十。」十年:「奉旨未及內定月日各處行省滿定奪未及滿行省官等月日依舊不及案牘滿月日。」

至元十九:「州縣人員三十滿資歷使滿從優二十滿本處戶內交替陜西四川西夏中興行省移文。」:「使提領。」官員二十六倉庫應得上升一等月日江南官員相應江淮人員月日之上月日後任不及倉庫應得一等接連官員倉庫本地月日後任之上月日後任不及福建兩廣官員倉庫應得本地江南月日之上月日後任不及任用萬億寶鈔滿錢物甚多交割滿滿上都稅務去處周歲滿各處轉運使首領官各處漕運使首領官寶鈔江南平準寶鈔首領官首領官首領官首領官萬億寶鈔首領官一周滿大都首領官首領官太倉首領官首領官大都通州職等大都平準四庫行省去處周歲滿各處轉運使首領官各處漕運使首領官寶鈔江南平準甘州寧夏轉運使首領官榷茶首領官一周滿各處行省收支三十:「內外平準提領大使使人員月日。」:「相應職官衙門出身使之上選用難易多寡地方通州河西上升一等滿交割別無短少城外五萬之上應得上升一等滿交割別無短少之上應得品級滿交割別無短少。」大德元年:「大都萬億四庫富寧寶鈔上都萬億周歲滿別無短少一等。」:「上都萬億周歲滿應得一等。」:「平準擬合外路一體周歲滿萬億四庫知事一等案牘周歲滿應得二等月日每處使正七品周歲滿一等滿交割別無短少一等提領使。」:「大都永豐提領大使使相應江西省英德河西設立平準擬合官員以下人員英德平準提領大使使河西大使使吏部甘肅行省提領大使西大同周歲交代一等其餘。」:「湖廣行省河南行省定奪。」至大:「平準常平倉滿。」:「上都周歲滿應得上升一等月日今後比例。」慶元:「上都周歲滿。」:「江浙行省五萬之上滿出身五萬之下湖廣行省滿出身周歲月日滿。」

稅務至元二十一:「一百之上提領使五十之上使五十之下以下差人使一周滿月日不及使提領提領任用各處副官各處官司以上定奪。」二十九分數升降人員分升二等三分一等不及分數全無從優一等三十:「提領滿之上五千之上正七品之上一千之上五百之上大使使周歲交代大使行省吏部相應調使本處戶內。」至大一百之下分為五十之上上等提領大使二十之上中等大使使二十之下滿交代使大使提領行省人員自立以後月日出身人員內定不許濫用前部提領大使監本十二至大人員正從子孫先例不須界外其餘今次定例十四

至元:「案牘滿轉入提領案牘吏員捕捉等人提領案牘滿轉入一百二十提領案牘六十一百二十提領案牘滿轉入。」二十:「案牘九十。」二十五:「六十案牘九十上升