Back to collection

History of Yuan 元史

卷八十六 志第三十六:  百官二 Volume 86 Treatises 39: Official Posts 2

Click on any word to see more details.

百官

樞密院天下兵甲機密宮禁宿衛邊庭征討戍守簡閱差遣節制調度無不世祖中統樞密使樞密至元同知樞密院二十八平章商量大德十年同知至大同知議事平章北邊同知同知參議經歷正七品承發二十四十四使十九蒙古書寫十七

使大使使至元十四大使十六二十一使元年大使使

斷事處決獄訟至元元年斷事十九二十大德十一慶元斷事經歷

樞密院征伐樞密院征伐一方某處樞密院行省

西樞密院中統四川軍民課稅交鈔公事節制官吏諸色軍官置於成都至元十年重慶東川樞密院十三東川十六二十八四川成都

江南樞密院至元十年河南省漢軍元帥山東西調度十二十九楊州岳州二十一沿江二十二江西江州撫州二十八岳州鄂州江淮建康其後行省

甘肅樞密院至大甘州甘肅樞密院提調西甘肅省丞相提調河南樞密院元年專管調遣元年

北行樞密院同知經歷蒙古使邊庭軍務大小事宜裁決

中統至元元年改為侍衛改為宿衛屯田國有大事調度二十指揮使指揮使二十一僉事大德十一指揮使指揮使至大元年指揮使指揮使指揮使指揮使指揮使指揮使僉事經歷知事

鎮撫鎮撫

行軍達魯花赤達魯花赤彈壓二十二百知事

達魯花赤彈壓

屯田左右達魯花赤彈壓四十

教官蒙古教授儒學教授使國字通曉書記選舉吏部

至元侍衛宿衛屯田國有大事調度指揮使十六指揮使二十僉事二十二僉事二十四指揮使指揮使大德十一指揮使指揮使僉事至大指揮使指揮使其後定制指揮使指揮使僉事經歷知事

鎮撫鎮撫

行軍達魯花赤達魯花赤彈壓二十二百知事

達魯花赤彈壓

屯田左右達魯花赤彈壓四十教官蒙古教授儒學教授

中衛至元侍衛宿衛兼營屯田國有大事調度指揮使指揮使二十指揮使二十一僉事二十三指揮使大德十一指揮使使至大元年指揮使指揮使指揮使其後指揮使指揮使僉事經歷知事承發

鎮撫鎮撫

行軍達魯花赤達魯花赤彈壓二十二百知事

達魯花赤彈壓

屯田左右達魯花赤彈壓四十教官蒙古教授儒學教授

前衛至元十六侍衛親軍宿衛兼營屯田國有大事調度指揮使指揮使十八指揮使二十僉事大德十一指揮使指揮使僉事至大指揮使指揮使僉事指揮使指揮使僉事經歷知事承發

鎮撫鎮撫

行軍達魯花赤達魯花赤彈壓二十二百

達魯花赤彈壓

屯田達魯花赤彈壓四十教官蒙古教授儒學教授

後衛至元十六侍衛親軍宿衛兼營屯田國有大事調度指揮使指揮使增設指揮使十八指揮使二十僉事大德十一指揮使指揮使僉事至大指揮使指揮使僉事指揮使指揮使僉事經歷知事

鎮撫鎮撫

行軍達魯花赤達魯花赤彈壓二十二百

達魯花赤彈壓

屯田達魯花赤彈壓四十教官蒙古教授儒學教授

親軍指揮使修治城隍京師內外大都屯田至元二十六樞密院大都屯田近路萬戶一千萬人大德年間指揮使至大指揮使指揮使達魯花赤指揮使指揮使僉事經歷知事

鎮撫鎮撫

行軍達魯花赤達魯花赤一百四十彈壓十四

屯田達魯花赤六十彈壓教官蒙古教授儒學教授

親軍指揮使盜賊居庸關統領六百九十三屯駐東西四十三慶元萬戶指揮使指揮使僉事色目經歷至治知事指揮使指揮使僉事經歷知事承發

鎮撫鎮撫

達魯花赤上都慶州

達魯花赤彈壓大都昌平居庸關

白羊達魯花赤彈壓大都昌平

達魯花赤彈壓金城

達魯花赤彈壓北面

達魯花赤彈壓大寧

黃花達魯花赤彈壓昌平

達魯花赤彈壓昌平

太和達魯花赤彈壓大同昌邑

紫荊達魯花赤彈壓易縣

達魯花赤彈壓慶州

左右屯田萬戶分掌十八回還漢軍大名衛輝合為屯田至元二十六詹事並入樞密院達魯花赤萬戶萬戶經歷知事案牘鎮撫

達魯花赤五十九彈壓十六

達魯花赤五十二彈壓

至大元年江南行省萬戶精銳漢軍東宮十一改為改為親軍指揮古典改為羽林東宮使使僉事經歷知事

鎮撫鎮撫

行軍達魯花赤二百彈壓

達魯花赤彈壓

屯田達魯花赤六十彈壓教官蒙古教授儒學教授陰陽教授

那兒萬戶萬戶右翼屯田萬戶合為十二使使僉事經歷知事

鎮撫鎮撫四十五彈壓教官儒學教授

河南淮北蒙古萬戶至元二十四萬戶改為蒙古萬戶大德改為河南淮北蒙古萬戶鎮撫萬戶萬戶經歷知事案牘鎮撫

萬戶萬戶萬戶經歷知事案牘鎮撫

十翼達魯花赤七十三彈壓

萬戶萬戶經歷知事案牘鎮撫三十八彈壓

萬戶萬戶萬戶經歷知事案牘鎮撫六十二彈壓

和尚萬戶萬戶萬戶經歷知事案牘鎮撫

達魯花赤四十七彈壓炮手彈壓

達魯花赤彈壓

親軍指揮使宿衛兼營屯田供給至元拔都達魯花赤二十三名為至大親軍指揮使達魯花赤指揮使指揮使僉事達魯花赤達魯花赤指揮使指揮使僉事經歷知事承發鎮撫

行軍把門達魯花赤長官長官廬江縣達魯花赤主簿

教官儒學教授

親軍指揮使職掌至元拔都達魯花赤二十三名為至大親軍指揮使達魯花赤指揮使指揮使僉事達魯花赤指揮使達魯花赤指揮使指揮使僉事經歷知事鎮撫

達魯花赤長官巢縣達魯花赤主簿

宿把門十三二十六