Back to collection

History of Yuan 元史

卷一百三十二 列傳第十九: 杭忽思 步魯合答 玉哇失 麥里 探馬赤 拔都兒 昂吉兒 哈剌䚟 沙全 帖木兒不花 Volume 132 Biographies 19: Hanghusi, Buluheda, Yuwashi, Maili, Tanmachi, Badou'er, Angji'er, Haladai, Sha Quan, Tiemu'erbuhua

Click on any word to see more details.太宗拔都奉旨及其長子親征宿衛敵人歿躬擐甲冑平叛以次按法

西釣魚白金阿里寧夏海戰率先不懼世祖白金宿衛中統親征阿里禿白金至元奉旨南征攻破金剛安慶五河十一沿江不堪降將洪福世祖白金五百五百一千五百三十九

一千禿十五伯牙五月大將樹木大軍勇士迷失白金二十虎符定遠大將軍後衛親軍指揮使拔都達魯花赤

二十二八里禿二十六大軍畜牧軍食世祖賜予大德

長子宿衛指揮使次子懷遠大將軍達魯花赤兼管後衛至大指揮使復職後衛樞密領軍一千定遠大將軍樞密院後衛親軍指揮使提調達魯花赤大夫同知樞密院至元樞密院蒙古太宗蒙古人從察合台河西山丹攻下元帥駐軍漢陽戍守西和西邊境虎符真除元帥元帥成都重兵擊敗敗走三百重慶人為先鋒俘獲百餘戊午諸軍劫營擊敗斬首三百世祖即位元帥元帥

至元任事至元萬壽成都七百大敗十一嘉定嘉定進攻重慶突圍出走銅鑼斬首二百瀘州還軍所部歲餘不下雲梯急擊殆盡十六重慶武略將軍元帥

二十一蒙古探馬人從元帥蒙古先行江水泅水三百諸軍進攻八百媳婦酋長所居三百進兵鎮撫北門虎符懷遠大將軍雲南萬戶達魯花赤

帖木兒元帥吐蕃達魯花赤帖木兒解職帖木兒拔都萬戶重慶拔都國主來歸太宗宿衛戊午前行重慶出獵下馬虎口刀刺黃金五十使世祖阿里親王襄陽沿江諸城安撫長子揚州中流

丞相伯顏巢縣五十二所部皇子北安躍馬俘獲北安失利敵陣金山白金五十五百虎符定遠大將軍前衛親軍指揮使

世祖親征前鋒萬人擊敗古都十萬力戰錢幣餘黨家奴大軍討平既而連江追擊渡河

連年金山所部在行皇子丞相丞相禿精兵三萬據險善射三百全軍五千三十來襲

武宗北邊入寇禿失敗帖木兒帝命:「今日大丈夫黃金足以。」武宗戍邊束帶秫米七十使後海遣人詣闕請和朝廷五萬鎮國上將軍仍舊

大德十年五月太祖河水征討河西太宗中原

世祖即位河西諸城以為即位為首不可與其所部一月其所脫脫遣使號曰禿

探馬

探馬禿不帶戊午不得探馬精兵嘉定宣化浮橋達成以為萬戶探馬萬戶中統蒙古漢軍萬戶

至元行省帶兒建都五百建都梅子大敗斬首生擒百餘左丞乘勝進擊建都嘉定重慶崇慶達魯花赤十九蒙古萬戶甘州

拔都

拔都上都宜興來歸前鋒奮戰釣魚歿

拔都濟南二十世祖一千左右台南敵軍金剛受賞:「從軍。」世祖

至元二十三將軍後衛親軍指揮使虎符明年家奴定遠大將軍大德元年

至大河東陝西延安河北遼陽河南山東探馬草地二百懷遠大將軍元年丞相燕鐵木兒伯都居庸關要害曆元十月羊頭攻破隘口丞相敗走文宗虎符弓矢甲冑張掖西夏辛巳所部太祖蒙古戶主木華黎出征

其父國有至元淮南往往所部由是病者金剛深入:「河南邊患東南大山信陽九里平靖必經信陽咽喉守禦往年朝廷使信陽。」河西一千三百

將軍信陽萬戶虎符木華黎阿朮河西懷遠大將軍丞相伯顏渡江阿朮淮南東西西千秋歸路大敗人馬不堪洪福統制使:「。」所部鎮國上將軍西宣慰使

丞相文天祥起兵德興興國德安司空德興其三

江左官制江南官僚郡守行省舉薦宣慰使不堪入朝枚舉資歷:「!」:「所知不為。」平章哈伯左丞翰林承旨詔諭江淮軍民通知

屯田軍餉既而:「屯田用人農具有事日本調發民兵不勝動搖。」未幾宣慰使以為芍陂洪澤十萬上將軍河南行省參知政事西宣慰使元帥上將軍行中書省左丞龍虎上將軍尚書省右丞西使

日本帝命十萬上疏:「為主上下三軍不可以海內騷然調發上下所謂罷兵。」不從既而

直言不少迷失不畏按察使迷失貞元

禿蒙古漢軍萬戶達魯花赤海北海南使教化世襲從軍襄樊蒙古萬戶水軍鎮撫至元十二丞相伯顏渡江甲冑十二丞相阿朮焦山阿朮海船四十一萬戶漢軍五百一千五百宋江金山上海崇明海船三百海口

十三行省沿海使舟師慶元山東行省七百士卒定海港口七月秀山舟師定海港口迎擊海船八月定海港口擊退行省蒙古漢軍招討使十月引兵溫州遣使溫州十一月福州海船二十

十四宣武將軍沿海使行省沿海經略使萬戶元帥慶元鎮守沿海上下福建六月行省沿海經略使元帥海船八月江西省右丞進兵廣南十月大將軍沿海招討使溫州潮陽兄弟七千出兵廣州引兵安撫侍郎大洋器械不可舍人萬人

十五還軍慶元八月問曰:「氏族?」對曰:「魯人。」織文大將軍沿海元帥慶元達魯花赤所部海口十六日本商船慶元港口行省交易海賊海島六十十八上將軍元帥日本颶風明年二月慶元二十二元帥沿海上萬達魯花赤

二十四入朝日本事宜應對浙東宣慰使織文束帶弓矢二十五樞密水軍明年金吾衛上將軍左丞浙東宣慰使領軍如故

大德大夫雲南行省右丞八百媳婦至順元年十一汝州慶元榮祿大夫平章政事沿海萬戶達魯花赤沙漠太祖平金河南十八其父使

中統瀘州來歸同行全力至元出兵擊殺