Back to collection

History of Yuan 元史

卷一百四十七 列傳第三十四: 張柔 史天倪 史天祥 Volume 147 Biographies 34: Zhang Rou, Shi Tianni, Shi Tianxiang

Click on any word to see more details.定興慷慨氣節善騎射豪俠河北西山壯士結隊自衛不敢聲勢結黨未幾有罪於是中都經略使定興清州防禦使大將軍永定節度使觀察使元帥元帥繼而遣使:「。」怒叱使者:「快意以此!」復仇麾下虎符經略使將軍中都留守大興府經略使元帥

戊寅紫荊所部太祖得以便宜行事招集攻破滿城真定數百出奇迎戰乘勝慷慨使己卯敗走曲陽諸城既而中山引兵新樂其二斬首藁城中山復會滿城:「!」不為開門敗走單騎禍福進攻深澤寧晉安平攻下藁城無極欒城由是以北真定以東三十反側鹿相繼降附一月之間行次宣德妻子西山馬頭出奇妻子榮祿大夫河北東西元帥拔都官屬將士

不為中都:「無敵戰勝攻取不敢。」明日一夕經略使固安王子知名遠近出其不意生擒

乙酉真定其弟使求援驍將齊魯山東行軍元帥丙戌國王李全丁亥荒廢十五出沒其間市井民居溝渠通商殷富東南舊制

壬辰睿宗:「用兵殺人自今以往。」汴京西北單騎​​金主黃陵渡河合擊金主敗走睢陽汴京史館實錄圖書訪求燕趙睢陽金主汝南汝南潭水南門死戰步卒二十其內諸軍金主自殺汝南下令屠城狀元王鶚賓禮入朝太宗歷數戰功虎符軍民萬戶

乙未皇子棗陽丁酉屯兵道出九里所部設伏不若大軍二十解甲失色單騎大軍洪山營山率眾乘虛來襲大敗將校諸軍光州進趣黃州三山至大戰艦沿江接戰黃州西北:「不備。」數百溺死不可東門請和還軍

滁州二百盱眙屯戍相望斥候二十決戰驍將挑戰擊墜東南五十七己亥節制河南兵馬行事河南三十

  庚子萬戶辛丑順天府五河諸城部下屯田襄城諸軍西南陳留其中舟楫河南東西三山水勢連城浮梁退不敢諸軍攻破欲留不從帳下顯祖得罪以北大臣顯祖伏誅

辛亥即位虎符軍民萬戶甲寅亳州舟楫橋梁通商孔子廟校官弟子十九將校

己未張果安國荊山世祖世祖大勝虎頭擊破世祖渡江百餘不能世祖:「不能。」勇士西南世祖統領蒙古漢軍白鹿

  中統元年世祖即位班師阿里世祖北征五百京師實錄致仕第八至元榮祿大夫工部大都六月七十九功臣太師三司加封汝南自有

  略字第八謀略通經善騎射乙卯入朝順天萬戶錦衣致仕虎符順天行軍萬戶宣德河南諸軍中統求救乘虛宿新蔡利津戰船退保水陸並進追殺殆盡不可失地追問當時通書忠義朝廷叛逆諸侯保全宿衛京師冠服至元大都其父宮城大夫同行工部宿衛親軍十三玳瑁大夫東道宣慰使十四東海縣行省淮安一月十六江西宣慰使都昌以為江東南康不滅使直搗巢穴餘黨潰散下令:「平民。」頃之臣子江南田宅:「未嘗江南。」:「家居。」二十九世祖龍虎:「宿衛。」:「何為。」河南行省參知政事佐理功臣榮祿大夫平章政事

  ○

  永清曾祖中原塗炭家塾招徠學者士族甲子賑饑倜儻盜賊四起家財而已讀書癸酉太師國王木華黎南伐殘破:「國家喪亂何以自保!」既而涿州軍門木華黎萬戶人家霸州有方遠近漠北人道得所牛羊全活甲戌木華黎北京乙亥北京木華黎北京路元帥直行尚書六部未嘗庚寅鄉里七十一長天天安自有

  成童姿有道:「。」及長好學大安進士不第:「大丈夫立身使百萬功名。」木華黎萬戶木華黎至於東海城邑進言木華黎:「幽燕遷都失策東西大寧遼陽不能。」木華黎

結清四十歲時萬人從兄先鋒所向無敵兵略三河望風款服甲戌太祖殿奇謀稱旨馬步二十四萬戶木華黎高州北京乙亥元帥虎符奉詔南征經略使進兵真定所屬無不真定固守不下大名不可使西南勁卒丙子木華黎清州監軍守約推官海歸至樂行省守約斬首丁丑山東立斬肅然遠近響應中山趙州邢州望風己卯木華黎河東牢不可破木華黎庚辰還軍真定木華黎金紫光祿大夫河北西路兵馬元帥木華黎:「中原吊民伐罪奉天天下除暴其所! 」:「。」下令以軍從事

辛巳元帥潞州元帥澤州太守壬午濟南水寨癸未山西四十:「夷門夷門不能。」嚴實:「。」:「。」明日南門:「今夕。」壯士一千三百延津延津戰死未幾帝命真定甲申大名大名乙酉西山直搗巢穴掩殺作亂設宴不從

真定:「不為。」:「赤心待人不容。」北京其先星隕年三十自殺其三

  己亥中山行軍萬戶經略士卒壬寅太宗:「死事成人解職。」:「可嘉自有。」真定兵馬虎符辛亥朝廷包銀貿易不得出境本日商旅不通以為便不可:「貿易。」元氏達官達官:「汝輩死地?」:「足以人命妄言加以極刑。」中統元年真定宣撫司真定連屬三十生殺進退率先政化賞罰賢良州縣文學三十皆知:「不可。」即日五十九孟州同知東昌府潼關廣西按察司

  萬戶南征壬子萬戶河南經略使甲寅鄧州高達樊城己未世祖出迎西世祖渡江鄂州世祖鎮江中統元年降詔虎符真定河間衛輝屯田州城民戶沿邊鎮守諸軍萬戶其所萬戶