Back to collection

History of Yuan 元史

卷一百七十 列傳第五十七: 尚文 申屠致遠 雷膺 胡祗遹 王利用 暢師文 張炤 袁裕 張昉 郝彬 高源 楊湜 吳鼎 梁德珪 Volume 170 Biographies 57: Shang Wen, Shen Tuzhiyuan, Lei Ying, Hu ZhiYu, Wang Liyong, Chang Shiwen, Zhang Zhao, Yuan Yu, Zhang Fang, Hao Bin, Gao Yuan, Yang Shi, Wu Ding, Liang Degui

Click on any word to see more details.深澤保定穎悟奇志宣撫河東參政掌書記未幾西夏行中書省復辟至元太保劉秉忠世祖開元近代禮儀可行斟酌損益文武儀仗差等二月百官定制十一月使十七大旱境內殺人不能使者獄吏獄卒羅織皆釋十九戶部郎中便

 二十二御史臺御史春秋禪位皇太子太子中台內外天下埋沒錢糧其事御史臺拘留宗正:「!」御史大夫:「太子下陷大臣流毒天下餘黨狼籍先發。」大夫丞相震怒:「無罪?」丞相:「舉動人心重臣紛擾。」既而與其大司農吏部侍郎江南湖北使三十一刑部尚書中台御史御史西江浙行省平章不法十七驗明力爭不服以上平章御史台大:「平章之後事宜御史。」:「平章罪狀明白不受簿無人御史兵卒無害有罪。」平章御史守正不阿如此

建言:「治平不宜。」嘉納河北河南使大德元年建言

長河萬里西地平故道中國不知幾千百年自古用力用力不易定論陳留東西有餘南岸河口十一高於七尺高三高下大概高於安得安得有餘迅疾二百之下復合不可河北郡縣順水長垣氾濫聽從便河南退以為永業異時一時良策便

 朝廷郡縣山東:「河北便。」明年故道文言

調山東使行省參知政事御史臺大夫左丞西不足入粟山東盜賊八百五十萬貫使者巡行天下疾苦南方白雲西域賈人珍寶六十平章:「所謂六十不為。」何所平章:「使。」:「千萬若一所謂一日百姓天下功用豈不!」平章不為六十九十年大學士右丞商議中書省武宗仁宗國事有加進階光祿大夫榮祿大夫左丞太子詹事使仁宗盡言太子泰定平章政事致仕明年九十二

 ○申屠

 申屠大用其先其父東平肄業齊名世祖南征經略使經略知事機務隨州男女至元東平學官十年御史臺太常太常對曰:「。」兩浙:「圖籍江南。」行省臨安府安撫經歷臨安改為杭州推官駙馬從子有司榜笞儒學教授不從異志以上十七自衛西故宮高宗石刻判官盜竊​​日本戰船遠近騷然設施有方賴以

 二十江南監察御史江淮行省使平章不法遠慮西不為使從軍治書御史使湖廣平章遣使御史湖廣江西行省平章合謀商稅橫加鄉民匠戶轉運使榷茶牟利占城日本不可遠征中國銓選以南不均殿遠近銓衡醫學職員

二十八江南二十九江東建康貞元纂修世祖實錄》,翰林大德西江

事權諸子師友稿四十,《,《,《驗方十二,《印章

湖南知事學官大夫兵部員外

 ○

 渾源監察御史渾源艱險織紝讀書篤志太宗與其砥礪文學丞相史天澤真定萬戶掌書記世祖即位宣撫司耆舊使子弟僚屬大名宣撫司員外中統承旨王鶚翰林修撰同知國史院編修調陝西西四川按察司參議至元陝西轉運用兵參議同知監察御史朝廷百官聚斂不宜十一大夫河東山西按察司稱職十四大夫山南湖北按察使江南俘獲往往無辜新民以為奴隸十八西江按察使二十御史奉母湖廣江西按察使行省官吏不法二十二明年大夫江南西按察使百姓艱食二十江淮行省太多之一:「行省豈可有司出納!」行省不能六十二致仕山陽二十九集賢學士即位朝會上都諮詢國政建白一日延見便殿對稱白玉明年五千大德元年六月京師七十三大夫河南江北行中書省參知政事追封

 順德判官南陽

 ○

 武安少孤讀書名流中統宣撫大名員外明年至元元年翰林文字太常博士調戶部員外員外進用建言:「莫如莫如省事。」以是太原及其河東山西按察使荊湖北使田主不軌十九濟寧軍政正身文牒官吏保結有名無實合併偏頗濟寧鉅野兵戈已久民居風俗子弟講論久之山東東西按察使教化父子兄弟懇切天倫翰林學士江南西按察使未幾二十九朝廷三十六十七禮部尚書太常博士

 ○利用

 利用國賓通州太原高祖以下利用穎悟同學齊名交口稱譽世祖中統印章山東經略北京同知知州監察御史禁地不得其中利用利用得以沒入翰林興文奉旨上都儒士學士耶律實錄河東陝西按察使四川按察使四川土豪官府長短其實賴以元帥巫山縣數百不決利用大德安西興元興元便毒殺從來富商利用:「毒藥人情?」未幾致仕漢中

太子賓客時政十七取法祖宗敬奉至尊撫愛百姓清心聽政寡欲養身節用有罪杜絕讒言直諫官職時而近侍經筵讀經太子嘉納皇后利用老病不能診視利用:「不能死生不能。」七十七

利用平生讀書當時名相許可:「今文政事兼備王國。」武宗即位官僚榮祿大夫平章政事

 ○

 南陽大夫騎都尉地理指掌》,太中大夫輕車都尉警悟家貧過目許衡衡門友善至元時政十六丞相安童十二丞相伯顏江南書籍而已十三事蹟十四東川樞密院盡心裨益十六安西四川經歷五十同僚不受用以酒器公用十九同知反側二十二西四川按察司二十三監察御史權貴農桑輯要二十四陝西漢中巡行勸農使義倉教民二十八陝西漢中按察司按察司三十一山南道松滋枝江有水防水往返數百供給江水駙馬都護家人不法大德山東陝西行中書省不少頃之家居陝西漢中使十年太常翰林學士大夫修國史至大元年實錄》,不受製作中大夫太平大旱豐年祈雨六十公田:「我家!」貧士前後稱為先生境內晏然翰林學士大夫修國史奉旨王勃不受河北道使元年翰林學士大夫河南襄陽八月河南鄉試七十一襄陽泰定大夫河南江北行中書省左丞追封至元功臣

太中大夫江東使

 ○

 濟南商賈起家壬辰鄉人賴以全活穎悟力學濟南壽陽行省積年十萬五千條陳利害得無中統元年中書省案牘山東東路大都員外至元陝西西