Back to collection

History of Yuan 元史

卷一百八十五 列傳第七十二: 呂思誠 汪澤民 干文傳 韓鏞 李稷 蓋苗 Volume 185 Biographies 72: Lu Sicheng, Wang Zemin, Gan Wenchuan, Han Yong, Li Ji, Gai Miao

Click on any word to see more details. 平定世祖進士禮生進士千夫長國事平定知州致仕丈夫束帶:「文昌。」有神及長子學泰定元年進士同知丁內艱民戶徭役孔子社學無遺流離積年簿社長月報不孝不事業者胥吏何人飲食若干富民軍器民用官價河南為人以免力學三十良民他日其弟退兄弟友愛骨肉兄弟:「我等不敢。」酒食切責三十叔母孀居即日天旱道士青蛇小青道士有年百餘江都董仲舒

翰林國史院檢閱編修文宗國史左右以往院長閣下:「國史當代自古天子。」國子監監察御史平章政事帖木兒變亂朝政不下印綬殿廣西巡行郡縣元帥陰私一道西御史大夫江浙:「天子耳目不為鷹犬。」行省平章奏疏海南

員外河南省使行省詿三十置於皆釋郎中剛直郎中刑部尚書科舉樞密院試讀禮部尚書御史臺治書御史總裁三史御史樞密院使御史臺御史平章政事不法監察御史御史大夫也先帖木兒:「。」大夫朝廷河東使未幾集賢講學國子祭酒湖廣行省參知政事諸生不可湖北使參知政事左丞御史清道不盡左丞經筵提調國子監翰林學士承旨修國史榮祿大夫總裁后妃功臣》,眷顧樞密使經筵左丞御史大夫參政:「左丞素有難以。」

 集賢學士國子祭酒吏部尚書建言一貫銅錢一千銅錢集議:「中統至元自有母子蒙古人漢人人類漢人而立?」:「錢鈔用法一致歷代中統至元交鈔分為下民其實不利國家。」:「至元。」:「至元人為交鈔至元交鈔不敢滋多祖宗!」:「祖宗。」:「汝輩高下且自以來可謂?」:「錢鈔兼行何如?」:「錢鈔兼行輕重不倫何者何者不通古今!」忿:「我等不可公有?」:「不得不得!」丞相脫脫狐疑未決御史大夫也先帖木兒:「祭酒不當廟堂大聲。」監察御史承望狂妄湖廣行省左丞太醫使不遺餘力不為參議:「去年許可河南左丞今年湖廣左丞世事至此足下得無動心?」

武昌:「諸君相持經久不知為此出其不意可以。」其後倉卒無備大會軍民官吏告之:「。」於是號令職事器械城郭自守出征正色:「左丞?」左丞光祿大夫大司農以至十七三月十七六十

氣宇勁拔不為勢利祭酒許衡諸生從化名士注疏其中成書文集若干、《兩漢若干

 ○澤民

澤民婺源殿學士警悟家貧力學春秋禮部寧國儒學進士同知岳州平江八十上書一等二等以便南歸奉母李氏其弟族人澤民察知朝廷江南包銀澤民分辨​​南安推官鎮守萬戶官府短長縣長同僚視事澤民御史家人澤民正色御史潮州判官姦淫推官廣東使二百顧忌澤民信州推官平江推官往來一日弟子急欲明日不勝無異結案澤民行凶姓名其弟吐實以為調濟寧兗州知州孔子衍聖公澤民建議

朝廷宋史澤民修史集賢學士太中大夫大學士和尚:「集賢翰林養老先生何為。」澤民:「布衣志願。」大夫禮部尚書致仕歸田與門故人往返嬉遊超然

十五徽州澤民宣州來犯宣州江東使澤民守禦得無明年長槍澤民澤民:「臨危臣子。」戰鬥籌畫澤民既而城陷澤民使大罵不屈遇害七十大夫江浙行中書省左丞追封

 ○

 平江祖宗雷龍進士先世雷龍進士不及以期屬文未冠聲譽金壇書院進士同知烏程婺源知州吳江

 長於於是海島不易化外長官屈服鹽場官方轉運使家業傳語:「天子!」上官賴以公署未嘗親舊凡民專任行省無錫華亭上海大姓來歸中人烏程富民生子傳聞其事父母鄰家所生不死傳令父母吐實丹徒不決西既得乞貸輕重為首婺源男女老死不舉下車耆老使告之三月婺源故業子孫有司故宅基建富民出遊京師娼女客死千里前妻既而山谷官司不問其事其所設施此類往往州縣西烏程循吏

宋史》,優渥以下集賢大夫禮部尚書致仕七十八

氣貌識度接引後進考試江浙江西取士知名雅正不事政事

 ○

 濟南年中進士翰林國史院編修集賢泰定博士監察御史當時進士之一顯要參議吏部尚書:「吏部天下銓衡從吏天下賢才尚書不得。」

曆元西烏程行為郡縣肅然江浙財賦至順元年治書御史樞密院翰林講學既而御史為時參議中書省

朝廷​​參知政事中立:「當今。」姓名禍福盜賊偶人境內不合嘆服俊秀入學宿儒尊者列為五經先聖考訂延見師生由是人人自力居官淡泊僚屬使官府不厭其所往往出使延見退無有其後遣使行省長吏詳密

 十年參知政事十一丞相脫脫在位用事朝廷更張不見優於執政其所甘肅行省參知政事脫脫用事遷西台中歿

 ○

 滕州記誦其父袁州鉛山方回進士長於春秋》,泰定進士判官要衝遊民鄰村家財與其調海陵縣丞翰林國史院編修御史臺

江南監察御史遷都監察御史朝政交通:「御史以防壅蔽諫諍殿御史給事中起居注可否史館纂修。」:「相仍公私不宜。」朝廷注意:「從吏歸省責備長吏受刑何以佐貳達魯花赤蠹政佐貳。」戶部尚書十一中原租稅不實:「流亡一行。」參議中書省治書御史

十二丞相脫脫出師徐州滕州曾祖父以下十七昭穆既而詹事御史參知政事皇太子使樞密使郊廟太常御史參知政事大夫御史榮祿大夫十九陝西行省左丞樞密使