Back to collection

History of Yuan 元史

卷二百〇二  列傳第八十九: 釋老 Volume 202 Biographies 89: Buddhists and Taoists

Click on any word to see more details.

中國數百盛衰好惡是故崇尚帝師不可古昔道家方士乘時不及什一釋老》。

帝師八思巴薩斯相傳國主西海八思巴​​,十萬大義國人八思巴少長又稱癸丑世祖

中統元年世祖即位國師蒙古成上四十相關大要諧聲至元頒行天下:「紀事古今我國肇基朔方製作施用文字本朝以及遐方今文字書一代制度國師八思巴蒙古譯寫一切文字而已自今以往並用蒙古國字。」升號八思巴法王

十一西不可其弟十六八思巴訃聞有加皇天之下之上大聖至德如意法王西大元帝師至治郡縣泰定元年十一行省塑像

帝師至元十九剌剌二十三三十一寶玉五方貞元白玉大元帝師統領僧尼中興釋教。」大德明年明年元年至治泰定天下

八思巴國師西西天竺失利傳習中統帝師八思巴大旱世祖頃之奇花波面以上世祖至元不容西潮州樞密使迷失巴以迷失西番界摩訶校尉人為巴以輿前導弟子:「此地靈怪輿。」未幾風雨殿無虞大德無上帝師

其後北庭魯國人畏兀兒西天書貫通三藏國語大德奉旨帝師殿出家翻譯經典光祿大夫朝貢文字無能所以墨汁左右執筆口授使人名貢物明日有司物色重譯無不博識莫測何所或者以為三司三台功德使得以養母至治金印愛護引進使至順加號三藏國師​​西王子帖木兒不軌其所漢字》,西大乘莊嚴》、《》、《》、《稱讚大乘功德》,西思議》,若干

  朔方崇尚釋教西域世祖好鬥郡縣帝師使位居第二出帝內外以下並用軍民於是帝師並行西百年之間朝廷所以敬禮不用帝后皆因膜拜正衙朝會百官帝師亦或即位降詔如此大臣以往京師法駕以為前導以及二月威儀禮部尚書郎中迎接及其舍利百官大德平章政事​​護送五百五千五千七千昆弟往來有司泰定帝師將至公主白蘭金印其弟司空司徒金玉印章前後相望日新氣焰四方不可勝言世祖江南釋教總統發掘紹興及其大臣一百一平民美女寶物攘奪盜取財物一千七百八百玉器大小寶貝五十五十十一二百平民藏匿不論至大元年上都開元西市民訴諸留守詢問公府以免十八禿犯上不問凡民西仁宗東宮

泰定西御史昌言:「平涼定西西金字絡繹不能男子姦污一路正月七月往返八十五八百四十行省使控訴國家邊防警報僧人更正僧人得以糾察。」有司金銀錢幣書畫以及婦人七寶萬萬

歲時祝釐號稱好事者不一滿美妙金剛哥兒出水常川獅子道場護法受主秘密菩薩至尊大喜無量哥兒​​,八千大理天神金剛無量金剛作答作答所以十萬二十以至三十二百七寶珠玉鎮海

宣徽使內廷佛事四十三九千五百九千萬一八百七十七千三百至元三十年間佛事大德立功五百有餘無已近侍所需非一千萬大德不知幾倍好事輕重囚徒以為福利​​,大臣阿里莫不是以參議帝師其餘殺人夤緣空名以為可謂有關一代

天下寺院內外所謂白雲白蓮亦或通姦

丘處機登州棲霞自號長春兒時相者異日神仙宗伯十九全真寧海崑崙山大通不二同師重陽真人重陽一見大器遣使

己卯太祖近臣祿一日使:「天使。」翌日弟子明年宿拳拳明年使撫州萬有血戰絕糧沙漠崑崙馬上策試未及積雪太祖

太祖西征攻戰一天在乎殺人愛民長生久視清心寡欲太祖:「。」左右諸子於是虎符神仙」。一日雷震太祖對曰:「天威莫大不孝不孝不順天威震動境內不孝陛下明天。」太祖癸未太祖東山:「天道好生陛下春秋畋獵。」太祖久之中原河南尤甚逃命使由是為人更生三萬至今稱道

乙酉熒惑退丁亥長春遣使勞問:「神仙神仙毋忘。」六月天大雷雨太液池東湖高岸:「! 」八十平等至大金印

志誠丞相安童志誠修身治世安童世祖清靜忠厚為主退以為志誠其後安童不可志誠志誠:「何人何人?」安童世祖:「宰相陛下師友為政有加!」世祖:「?」對曰:「真人。」世祖久之

一天​​其後龍虎相傳三十六代宗至元十三世祖平江遣使:「己未使二十天下混一神仙。 」芙蓉無縫主領江南道十八二十五再入世祖天師寶劍:「朝代更易不知天師至今有神!」嗟嘆久之二十九三十七江南道三十一京師貞元三十八道教鹽官海鹽一夕雷電明日大德召見上都殿教主主領三山符籙武宗即位金紫光祿大夫錫金仁宗即位組織子嗣三十九江南道主領三山符籙如故

信州貴溪龍虎道士有道:「神仙宰相。」至元十三天師入朝世祖稱旨世祖殿皇太子風雨次日皇后既而甲士獸行對曰:「甲士中將天師行草殿下!」畫像夢中所見帝后天師不敢當之上寶劍十五玄教宗師特任其父信州江東同知天下世祖休息黃老治道清淨聖人天下同人》,:「'《同人》,',君臣;'《》,',命相陛下。」天下以為賢相大德加號玄教大宗同知集賢院道教追封其三魏國官階第一武宗召見真人集賢院大學士老子謙讓仁宗即位近臣:「上卿。」