Back to collection

Yue Jue Shu 越絕書

卷九 越絕外傳計倪第十一 Scroll 9

Click on any word to see more details.

外傳第十一

句踐媿諸侯滅亡:「奈何?」群臣默然:「夫主大夫使?」年少在後舉首:「大夫使大王不能使。」:「何謂?」對曰:「官位死者豈不?」

對曰:「仁義根本莫如正身正身左右左右主日主日二者君王精煉左右君子至誠居家使邪僻仁義刑罰臣下不敢不敢明主用人不由不問其先是故周文齊桓太公管仲知人不然。」王勃:「諸侯天下管仲寡人大夫。」對曰:「管仲責任南陽太公九十磻溪不計以為賢者仲父太公弓矢以上三公使不用譬如門戶賢者君王。」:「不能大夫何須!」對曰:「智者妄言賢者終於有成:『謙遜對過威權利器不可。』賞罰賢君使選士不肖。」

媿貧乏使群臣疾病死喪不獨一心自來大功諸侯孔子:「。」

闔廬死傷者不可稱所以然不得已:「為人不能下令百姓兵刃。」自責內傷知者莫不啼哭妻子飽食不重牽牛赫赫發令父母唯恐同心之中

興師西江未知存亡相應句踐進兵會稽可謂數年句踐以是不容引兵夫差仇人興師十萬不敵聖人是以春秋不差:「賢者。」

哀哉夫差不信伍子胥太宰褒姒圖畫人理傾城傾國昭示麗質冶容古人:「利行。」居安思危一日:「進而不知退不知不知。」:「進退存亡聖人!」由此而言退存有父母日月神明雷霆可以禍亂

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary