Back to collection

Rites of Zhou 周禮

天官冢宰 第一 1. Office of the Heaven and Prime Minister

Click on any word to see more details.

王建方正以為民極天官冢宰使邦國

中大夫大夫上士中士下士三十二十

上士中士下士四十

中士下士二十

上士中士下士二十

中士下士四十

中士下士

中士下士

下士五十

下士三十三百

中士下士四十

漁人中士下士三十三百

下士

下士二十

醫師上士下士二十

中士

中士

下士

獸醫下士

中士下士八十

三十三百

漿漿五十

下士八十

二十

二十四十

二十四十

二十四十

二十

宮人中士下士八十

下士四十

下士四十

下士八十

大夫上士下士八十

上士中士四十

內府中士

中士

中大夫大夫上士中士五十

上士中士

上士中士二十

上士中士二十

上士中士二十

中士下士四十

下士四十

大夫上士中士八十

小臣上士

王宮

寺人

寺人

中士下士二十

下士

下士二十

女工八十三十

下士二十

下士

下士

下士六典邦國邦國官府萬民安邦教官萬民邦國百官萬民邦國百官萬民邦國百官萬民事典邦國百官萬民

法治官府官屬官職

祭祀法則廢置祿位禮俗刑賞田役

群臣祿

萬民親親進賢使尊貴禮賓

萬民三農園圃草木鳥獸百工商賈通貨臣妾聚斂無常轉移執事

賦斂四郊關市

財用祭祀賓客喪荒工事芻秣好用

邦國

邦國利得

正月邦國使萬民邦國于都施法官府邦國官府萬民賓客

五帝百官與其前期執事執事大神先王朝覲會同大喪大事百官四方冢宰四方賓客

百官廢置大計宮刑王宮政令六典邦國官府

官府以敘以敘以敘其事以敘以敘以敘

官府天官六十大事小事地官六十大事小事春官六十大事小事夏官六十大事小事秋官六十大事小事冬官六十大事小事

官府邦國萬民財用安邦萬民賓客邦國萬民鬼神邦國萬民百物邦國萬民盜賊邦國萬民百物

官府聯合祭祀賓客喪荒軍旅田役小事

官府八成聽政簡稽閭里版圖祿位聽取予以出入

官府朝覲會同賓客戒具軍旅田役喪荒七事百官財用施舍

祭祀賓客喪荒

官府冢宰

:「不用國有!」退宮刑王宮百官:「國有!」三公大夫禁令賓客萬民

百官

治法百官財用出入財用冢宰

祭祀戒具與其官府朝覲會同賓客飲食與其與其財用大喪小官執事三公有司大夫使有司

令正令正不以法警宮中職事能者與其

王宮以時宮中官府擊柝國有宿德行出入稍食與其奇邪稍食行事大事王宮官府聽政春秋宮中大喪廬舍親疏貴賤

王宮庶子政令職事大事以時

世子食用飲用二十二十一舉品嘗大喪不舉不舉不舉天地不舉不舉祭祀賓客燕飲世子頒賜祭祀世子不會

六畜死生共王與其世子祭祀賓客出入不會

世子品味牲體世子不可交睫宗廟祭祀燕飲

祭祀牲體賓客耆老孤子庶子給水祭祀賓客

以時祭祀喪事代王同姓有罪死刑

春秋祭祀賓客皮毛政令

漁人以時共王祭祀賓客政令

以時祭祀

祭祀賓客

醫師政令毒藥疾病使分而治之十全一次二次三次

調膳食君子

萬民疾病四時五味五穀五聲五色死生九竅凡民疾病分而治之其所醫師

潰瘍藥療五味養氣