Back to collection

Rites of Zhou 周禮

地官司徒 第二 2. Office of Earth and Minster of Education and Social Welfare

Click on any word to see more details.

王建方正以為民極地官司徒使邦國教官

司徒司徒中大夫大夫上士中士下士三十二十

大夫州長中大夫大夫上士中士五家下士

封人中士下士六十

中士二十

下士四十

牧人下士六十

牛人中士下士二十二百

下士四十

上士中士六十

中士二十

上士中士八十

中士下士四十

中士下士四十

師氏中大夫上士二十

大夫中士六十

中士二十

中士二十

調下士

下士

大夫上士中士下士二十

中士下士二十

中士下士二十

二十二十

上士中士下士八十

大夫上士中士下士四十下士

上士中士八十下士

上士中士二十

中大夫大夫上士中士下士三十二十

大夫中大夫大夫上士中士下士五家

中士下士八十

下士

中士下士四十

上士中士下士四十

下士

上士中士下士

中士下士

中士下士

大山中士下士八十中山下士六十山下二十

大林下士二十中山小林

下士二十中川下士六十小川下士二十

中士下士八十中川小川

中士下士四十

中士下士四十

下士

下士

下士二十

下士

下士二十

下士二十

下士

中士下士八十

下士二十

大夫上士中士下士三十三百

舍人上士中士四十

中士下士四十

祿中士下士四十

下士四十四十司徒

土地與其人民邦國

天下土地周知九州地域山林川澤丘陵邦國社稷田主與其

山林動物植物川澤動物植物丘陵動物植物動物植物莢物動物植物民豐

因此禮教,。禮教不爭禮教不怨禮教教安不怠知足世事失職祿

民宅利害人民鳥獸草木稼穡天下斂財天下

正日以求日南短多長多西日至天地四時風雨陰陽然則百物王國千里

邦國諸公封疆五百諸侯封疆四百之一封疆三百之一諸子封疆二百之一封疆百里之一

地域不易二百三百分地職事以為政令荒政萬民緩刑鬼神盜賊

萬民慈幼養老恤貧

六安萬民宮室墳墓兄弟朋友朋友衣服

正月邦國使萬民施教邦國使其所五家使相保比為使使使相救使使

職事邦國使萬民稼穡樹藝學藝世事服事

萬民六藝

萬民不孝不睦不恤亂民

五禮萬民之中萬民萬民不服獄訟

五帝先王賓客修道大喪政令大軍大田萬民政令國有萬民不行天下邦國移民緩刑教官教官:「不正國有!」

司徒教法國中四郊夫家貴賤施舍與其祭祀飲食禁令

大夫使六畜車輦歲時施政邦國萬民卒伍人為軍旅田役貢賦

土地人民周知下地

其餘政教與其賞罰

國之大事土地田野貢賦分地

祭祀賓客修道大軍軍旅政令大喪政教

邦國社稷

凡民

正要教法:「不用國有!」禁令四郊政事及其六畜兵器政令其所以時夫家貴賤與其施舍獄訟

政令州里司空祭祀大軍會同與其輂輦大喪匠師

四時前期州里兵器卒伍司徒大旗政令前後

四時市朝歲時萬民施惠廢置祭器禮樂國大

大夫政教禁令正月受教司徒退使其所德行

歲時夫家國中七尺以及六十以及六十國中能者公事老者歲時德行能者大夫與其禮賓大夫賢能再拜天府內史退使出使使使

司徒退其所國有政令旌節

州長政令正月讀法德行歲時祭祀讀法春秋祭祀大喪其事與其賞罰政令教法如初州里大夫廢興

政令四時吉日春秋鬼神祭祀飲酒鄉里不齒祭祀飲酒凡作法治政事黨政讀法德行歲時

政事學者春秋以時夫家貴賤及其六畜車輦五家人為人為使相保刑罰國事葬埋卒伍兵器刑罰

歲時施舍春秋祭祀聚眾讀法凡事

五家相和有罪奇邪國中從而旌節

封人封國社稷