Back to collection

The Commentary of Zuo on the Spring and Autumn Annals 春秋左氏傳

昭公 Lord Zhao

Click on any word to see more details.

昭公元年
元年

王正月即位叔孫公子齊國公子公孫

三月

出奔

六月丁巳

輿出奔

一月己酉公子出奔

元年

公子公孫段氏使行人子產使不足從者聽命令尹對曰大夫使草莽大夫不得使其先不得,大夫無罪大國安靖包藏禍心失恃諸侯使莫不有所壅塞不行不然正月乙未文子得志令尹不信諸侯所聞諸侯不信得志晉國以為諸侯大夫東夏淳于師徒國家諸侯大災令名也是不可以不戒文子所以武將以為譬如農夫饑饉豐年不為未能詩曰不為為人不為不能不為令尹舊書而已

三月甲辰公子叔孫子曰公子不亦行人猶在假而無憂齊國子曰公子子曰大國國共而已退叔孫大夫不免子代大夫

退齊盟使文子欲求叔孫使叔孫諸侯社稷魯國自來不已使者四者有罪執事左右逃難所生不治不守由來二者叔孫可謂能者有罪諸侯疆場封疆不可於是乎三苗諸侯齊盟大舍足以封疆何國齊盟執事諸侯不亦久矣大害社稷莫不叔孫令尹大明首章令尹以為何如對曰令尹何故對曰不義不義詩曰赫赫宗周褒姒不義令尹諸侯諸侯諸侯何以不義以為久已

四月叔孫大夫告之夫人何不子產冢宰不堪大國非命兄弟使大夫免於飲酒不復

天王使定公子曰明德諸侯對曰老夫吾儕所為老將諸侯神人何以不復其事不從何以

叔孫日中不出日中其外不忍其內數月一旦於是叔孫可以叔孫

公孫公孫使告子子產使盛飾戎服左右超乘夫婦所謂既而大夫不知異志大夫子產有罪大節五者所以用兵不畏聽政大夫大夫尊貴不事從兄五月庚辰子產大叔大叔不能國政鄭國周公豈不王室

癸卯出奔司馬而已對曰何以叔齊公子君子對曰是以在此何如對曰無道對曰何為一世無道未艾天地對曰幾何對曰無道朝夕將死愒日幾何

六月丁巳及其大夫公孫段氏公孫公孫之外公孫使史書子產

晉中自我以為不肯相離大敗

輿公子公子公子輿於是公子君子不立詩曰

使公孫疾病子產高辛氏干戈征討商丘商人大夏唐人服事季世唐叔虞武王大叔子曰子孫成王大叔由是金天子曰由是二者不及山川於是乎日月星辰風雨不時於是乎出入飲食哀樂山川星辰何為君子四時聽政訪問安身於是乎使有所不爽昏亂百度內官不及同姓相生君子是以不知二者男女乃是由是二者皆然行人對曰幾何無禮久矣子產博物君子

求醫使不可喪志將死天命不可近乎對曰先王之樂所以百事本末中聲以降之後不容於是手淫平和君子至於君子琴瑟儀節降生五味五色五聲分為四時陽物不時對曰晉國晉國諸侯可謂大臣祿至於不能社稷不能是以何謂對曰惑亂所生周易良醫

公子使公子子產令尹大事不及公子十一月己酉公子其二出奔出奔使對曰大夫共王使公子文子公子祿公子且夫詩曰鰥寡不畏使公子是以不可

靈王即位令尹子產楚王其事諸侯子產數年未能

十二月南陽將會孟子甲辰庚戌

昭公


使起來大夫公孫

宿使為政見禮春秋周禮周公之所以綿