Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Book of Northern Qi 《北齊書》

卷二十 列傳第十二  張瓊 斛律羌 堯雄 宋顯 王則 慕容紹宗 薛脩義 叱列平 步大汗薩 慕容儼 Volume 20 Biographies 12: Zhang Qiong; Hu Luqiang; Yao Xiong; Song Xian; Wang Ze; Murong Shaozong; Xue Xiuyi; Chi Lieping; Buda Hansa; Murong Yan


少壯將軍朔州參軍以為太守建明東道大使行唐三百太尉長史河內太守濟州刺史高祖汾州刺史天平高祖夏州以為大使周文使諸軍大將軍司徒刺史


普泰平陽公主駙馬都尉大將軍三司刺史南鄭:「凡人官爵莫若處中憂慮。」放縱公主武帝


固安縣開國寧遠將軍大中天平清河太守安西將軍刺史武定世宗親自軍事三司刺史


太安部落酋長將軍武川膽力永安戰功征伐高祖高祖忠於

天平大都步騎三千西夏州高祖西大軍進趣:「強弱可知固守可恃與其咸陽咸陽空虛根本。」異同大軍敗績

天平潁川反叛西通關高昂清州刺史密縣高祖以為中軍大都東夏刺史高祖懷遠使宣揚威德前後年三十高祖軍事刺史


聰敏武平三司義寧內省騎兵機密朝綱機密後主尚書中書侍郎北海後主禪位任城傳國璽便歸於周武帝長安上士開皇民部尚書


刺史祿大夫武平三司四夷當時第一後主突厥涅盤》,突厥可汗中書侍郎李德林開皇將軍


上黨長子員外侍郎善騎射為時永安宣威將軍給事慰勞大使將軍刺史五百

定州高祖滄州刺史遣使高祖兄弟有誠便車騎大將軍刺史五百疏闊官司聚斂然後甚為

武帝入關大都高昂周旋豫州刺史潁州潁川太守自稱豫州刺史敗走刺史西魏討平平鄉侵擾設伏要擊生擒俘獲刺史州城披靡荊州:「北面重鎮空虛所謂不可。」荊州二千侵擾南城南頓豫州上書刺史豫州

潁州長史刺史西魏廣州刺史揚州刺史當州士馬隨行西魏失利本州收集大梁周文豫州豫州刺史家屬部下妻子長安參軍大梁大梁西魏潁川太守攻破懸瓠西魏刺史豫州西魏以是揚州刺史刺史南頓一日其二長史妻妾二千傳送京師大將軍景平豫州刺史

武將性質寬厚有誠大綱而已撫養十年功績愛人施與賓客往來以此京師士卒十萬巡行西南險要四十四使軍事大將軍司徒徐州刺史


宣威將軍給事中堅將軍祿大夫高祖汾州刺史西魏崇禮崇禮兄弟將軍祿大夫潁州刺史諸軍司空兗州刺史


從父輕率嗜酒給事羽林高祖將軍滄州刺史高祖譙城兗州果決加行兗州車騎大將軍三司城鎮大都刺史使諸軍尚書僕射滄州刺史


敦煌果敢參軍永安前軍襄垣太守記室參軍將軍襄垣太守普泰使將軍晉州刺史高祖以為兗州西兗州刺史太守高祖西兗州西兗州刺史梁州刺史鹿西魏迎接當州士馬將軍大梁三司受納勇決左右心力河陰深入司空


博覽撰述晉書裴松之中興》。中朝多士,《五十不同紕繆異同年譜》,未成天性恍惚言論遲緩慟哭:「可謂!」


字元太原武藝叔父廣平內史老生戰功老生朝廷所知有力給事白水輕騎深入老生老生廣州刺史將軍徐州

徐州刺史椿汝南士馬椿太守偏師徐州高祖將軍祿大夫荊州刺史周旋功績

天平荊州軍事荊州刺史威武西高祖洛州刺史貪婪非法鑄錢于時河陽武定西潁川世宗徐州刺史徐州以為影響清水州城固守歷時狼藉晉陽世宗武定四十八軍事司空青州刺史


廣州刺史建業

慕容
慕容慕容第四太原曾祖刺史刺史容貌言語膽略北邊家屬晉陽:「中人繁盛百官?」:「太后臨朝無道天下忠義多士三思。」高祖刺史

晉陽晉州高祖:「今天覬覦正是晉州蓋世蛟龍安可借以雲雨!」:「晉州相待橫生!」便禁止日方鮮卑高祖高祖高祖長史壺關高祖:「!」

士卒招集上馬高祖晉陽自縊高祖妻子高祖所有官爵兵略

天平遷都知府圖籍諸事宜陽西南揚州刺史青州刺史丞相記室主簿不用高祖:「慕容大丈夫』。」西魏如願洛州之間高祖尚書晉州刺史西大行御史中尉烏黑徐州刺史烏黑宗密數月烏黑

反叛東南道行進趣梁武帝十萬寒山泗水彭城節度兗州軍事大都及其俘虜于時前後莫不:「。」於是因而永樂高祖世宗:「慕容當之。」立功

西魏大將潁州道行太尉圍擊洧水左右:「二十忽然?」未幾暴風東北遠近不免四十九三軍將士莫不朝廷使軍事尚書太尉青州刺史長子謀反伏誅朝廷世宗建中武平三司開皇大將軍


河東曾祖尚書太子太保河東河北郡守秦州刺史太守

急難咸陽從事北海徐州曹參正光天下西將軍諸軍僕射西道行三千於是河東平陽弘農七千安北將軍西東西南北反叛大都鄉人利害龍門

義宗作亂天下紛擾大將軍宗正自陳大將魏孝明西北大行奉詔曉喻弘農未能與其義勇攻取禍福將軍稷山三百八百

反覆晉陽高昂置於孝莊弘農河北河東正平大都高祖晉州刺史長廣為主將軍刺史安南將軍前廢帝將軍汾州刺史

高祖起義晉陽義行高祖武帝入關高祖奉迎臨潼龍門西魏刺史崇禮崇禮萬餘兗州司馬天平將軍中郎將太守淮陽徐州

諸軍退晉州洪洞晉州固守西魏孫子開門虛實於是高祖晉州刺史西魏正平太守部落安處西南道行聲勢不行刺史晉州官爵衛尉山胡晉州正平世宗高祖封二平鄉藍田縣太子太保七月七十七諸軍司空晉州刺史三百文殊


豪爽員外侍郎正平太守高祖刺史大軍乘馬歸於高祖揚州刺史天平鎮守龍門陷於西魏高祖廣州刺史慕容山胡茹茹功績刺史


從子雍州刺史太常信義起家永安參軍行秀容縣定州漁陽太守


西部容貌善騎射第一酋長臨江孝昌反叛茹茹戰功作亂孝莊將軍中軍將軍七百長廣將軍京畿大都

平常高祖起義大行高祖領軍使刺史高祖周文邙山武定刺史三司河陽兗州刺史臨洮縣江淮陽平