Back to collection

Book of Northern Qi 《北齊書》

卷二二 列傳第十四  李元忠 盧文偉 李義深 Volume 22 Biographies 14: Li Yuanzhong; Lu Wenwei; Li Yishen

Click on any word to see more details.

  族叔   族人 
人人曾祖定州刺史鉅鹿西將軍刺史居喪清河司空曹參太尉參軍太傅大都為主簿史書陰陽未幾刺史安樂司馬

專心醫藥研習積年善於方技不問貴賤家人鄉人敬重魏孝明盜賊蜂起清河五百西:「遣送。」

永安太守政績洛陽傾覆莊帝還家高祖便奉迎濁酒高祖刺史西大軍相合中興中軍將軍衛尉太常大中年長中正將軍武帝高祖尚書晉陽高祖宴席敘舊:「起兵。」白馬高祖:「建義。」高祖答曰:「建義如此老翁不可。」:「為此所以。」高祖大笑高祖雅意高祖奉送皇后當時高祖親自晉陽五百朝廷椿世事

天平太常後加將軍使光州刺史菜色徵收以為一家不過而已十五朝廷

家事大小關心之內親朋敖遊自得執事:「遲暮朝廷未便放棄餘年。」武定元年徐州刺史大將軍三司世宗世宗:「同位有意佩帶。」如此司馬:「今日。」嘆息衣服衛尉六十五百使諸軍大將軍司徒定州刺史炬火其父中夜驚起受業:「大吉光照先人。」

聰敏才藝音律博弈號曰人稱起家司徒參軍河內太守百姓尚書保八

太守幽州刺史御史河內太守青州刺史少有節操渤海高昂報復高祖山東刺史四百高祖五千井陘二道晉陽高祖義行刺史刺史餘年安邊威信高祖手書勞問官爵朝廷散騎常侍殿尚書濟州刺史積年得名醫治當世醫術知名司馬武邑太守司空長史大寧武平清河廣平郡守祿大夫道謙武平御史道謙青州司馬逆賊徐州刺史

形貌少有四十州郡招致以為孝昌天下普賢作亂大都長孫歸家安樂大行遣使常侍東郭餘黨陽平以北頗有暴風因此未幾大都安陽大都西家口都尉西北重山之中樂陵不得廣州刺史將軍廣平之中太守

永安將軍大都樂平太守洛京傾覆西石門幽州刺史高昂兄弟刺史等同石門高祖建義高祖高祖使將軍都督諸軍刺史尚書西南道行當州都督西高祖馬鞍山以為聲勢井陘高祖故城西南道行尚書故城高祖

太昌荊州刺史當州大都孝昌以來斷絕前後刺史達州懸瓠三百郵亭刺史太守馬步三萬加車將軍開立公私轉行荊州將軍荊州刺史當州大都散騎常侍天平使軍事定州刺史

族叔膽力亡命鄉里永安鉅鹿太守無為御史左右使州城無為不能是以高祖軍門高祖西大軍刺史將軍昌平八百力戰使大都將軍太昌昌平三百加車將軍天平潁州刺史未幾潁川太守軍事大將軍刺史

范陽涿少孤有志交遊主簿年三十秀才本州參軍刺史舊跡萬餘善於因此致富孝昌尚書郎郎中北方稻穀范陽鄉里歸家薊城范陽范陽防守士卒勞苦分散拯救貧乏莫不人人大夏二百范陽太守范陽閉門中山

莊帝幽州刺史同謀起義行事定州高幹兄弟共相影響高祖高祖中興將軍刺史幽州刺史幽州以為刺史不得所為太昌遷安刺史散騎常侍天平高祖雍州轉行青州

賓客善於是以所在得人受納經紀不足積聚不絕六十使都督軍事司徒尚書僕射定州刺史

溫良頗有文學主簿以為曹參范陽防守尚書道交任事高祖天平將軍范陽太守德惠使都督軍事幽州刺史尚書

大夏文章華靡後生秀才文士顯祖使小黃:「茹茹何故?」使者佇立俄頃便朝廷同日車門二十加點可觀

大夏宿:「大夏。」應聲答曰:「燕雀。」長城使自負毀容:「有所大夏處分。」厲聲:「!」長城》,:「紫柏木瓜使荊棘。」:「少年無上。」:「恐懼丈人蒼蒼。」既有臧否人物:「東方門外。」仁惠文宗盛譽盧思道不及:「未能高飛羽毛沖天。」為人長廣太守廣目:「禰衡。」太子舍人司徒記室文集王妃挽歌其一:「君王海內伉儷鄭國桃花桂枝使明月滿。」

輕率頗有范陽出身員外侍郎高祖中興西將軍祿大夫汾州道家高祖烏蘇都督

粗率重任尚書郎散騎常侍刺史晉陽置酒滿舍人箜篌:「。」以此便家人不得已鄉人聚會門生酒醉言辭之間疏失後坐除名

族人下邳太守:「白頭。」幽州范陽十八作亂

滅後晉陽高祖丞相主簿山西山東治罪其事公主公主高祖守法高祖:「不可大事而已。」太守轉行洛州

元年官軍廣州西魏救兵形勢於是至大西魏三百通夜廣州高祖廣州

三司刺史宜陽木蘭邊患高祖:「安枕西南朝廷妻子使之中前者。」武定年三十五百朝廷之外四千司空冀州刺史

高邑中書侍郎當世濟州功曹參軍將軍高祖以為大行郎中中興平南將軍高祖高祖以為丞相記室參軍祿大夫司馬稱職州長刺史道元民事丞相司馬武定財利受納鄭州轉行梁州散騎常侍太守聚斂禁止梁州未竟五十七

尚書郎縣令武平散騎常侍壽陽道行等同周末開皇永安太守州長

才幹武平參軍省事便謝病解職憂思居處飲食人士開皇尚書工部員外盩厔縣令宜州長史

舍人太守

兄弟第二儒學知名第六

曾祖中書侍郎家業音樂撰集》,尚書信州刺史

史臣教義人倫縱橫莊帝有志勤王高祖姿徒然功名進退可觀重地有志之際英雄之一聲名華人莫不