Back to collection

History of the Northern Dynasties 北史

卷三十八 列傳第二十六: 裴駿 裴延雋 裴佗 裴果 裴寬 裴俠 裴文舉 裴仁基 Volume 38 Biographies 26: Pei Jun, Pei Yanjun, Pei Tuo, Pei Guo, Peikuan, Pei Xia, Pei Wenju, Pei Renji

Click on any word to see more details.

裴駿
列傳第二十

裴駿從弟皇甫

裴駿小名河東聞喜太守安邑雍州刺史聞喜駿聰慧稱為以為有禮鄉里作亂關中聚眾來襲聞喜縣令計無所出駿在家便奔赴退刺史太武引見駿駿敘事:「裴駿當世忠義可嘉。」博士駿三河領袖中書侍郎使駿才學給事中散騎常侍秦州刺史聞喜

字元好學秘書主客中大夫祠部禮樂斟酌條貫宣武追贈秦州刺史居喪撫養訓誨哀傷行路愛育奴婢田宅以此

音律博弈平昌太守太原長公主寡居明帝婿散騎常侍中正司徒族叔自陳情願起居秘書監刺史數萬特為西刺史寇邊聲援頗有尚書武泰侍中關中大使未及河陰遇害司空貞烈

博物聲譽少孤孝友司空有人孝文尚書主客太尉長史遷都以來戰陣罷兵所有無人州郡出兵使招魂調兵役朝廷益州刺史後晉益州秦州

家世儒學退:「賈誼漢文公卿?」:「當世至此祿不光可以。」求解宣武不許田賦以敘陰陽自始便豫州刺史改為

少有榮利風氣功曹先進其弟世人高陽秀才太學博士未嘗失色音律五言于時名聲後進中山賦詩不能清麗少有年三十人物仁義鄉里孝昌殘暴相約不得焚燒如此永興中書侍郎

形於色博識多聞約言司空任城參軍二十一神龜》,文筆記室參軍章奏不許逕自不問扶侍晝夜形容憔悴二十八兄弟才學知名同年永安侍郎兄弟詞藻

廷尉濟州刺史風流有名京洛為政嚴酷不得清白殿尚書

駿從弟聰慧》,鹿》,:「鹿。」自此未曾主簿兄弟兄弟禮義責讓兄弟明日相率謝罪欽服有人:「高尚庶幾京師遼遠。」於是閒居不出城邑鷙鳥徐徐良久後夜丈夫衣冠再拜:「前日。」異焉

孝文長安河東安邑老病一時湯藥八十三

河東聞喜冀州刺史曾祖參軍河東太守雍州刺史主簿平陽雍州刺史少孤事後涉獵頗有秀才著作太子洗馬中正太子宣武即位中書侍郎專心釋典不事上疏太傅清河眾議:「僕射。」明帝幽州刺史范陽五十漁陽廣袤三十多時修復調營造履行形勢未幾百萬十倍百姓主簿學校禮教大行歌謠考績天下太常殿尚書散騎常侍御史中尉侍中吏部尚書守職而已不能有所裁斷莊帝河陰遇害三司都督雍州刺史同時遇害光州刺史丞相高陽外孫尚書僕射見稱鄉里

器識孝文吏部尚書任城知人遠大河北太守接下百姓

廷尉居官清苦雍州刺史

頗有文學齊孝舍人孝昭魏收皇帝正色:「魏收死後不肯大行皇太后先帝失常聖躬貶損必須。」改為孝昭因此廣州司馬中書侍郎給事黃門侍郎漏泄侍郎大臣石榴有人武成武成六十除名後主即位清河郡守尚書左丞黃門執政等同

勁直回避追還折節鹿不能相離宿強立以為

字元尚書郎中汾州京胡尚書左丞西北五城郡山宜都惑眾假稱帝號山胡胡人旬日之間汾州刺史將軍如故率眾西汾州西大將軍吏部尚書侍中尚書僕射

文學居官司空長史

從父少孤倜儻正光汾州自立數萬進軍深入大戰西於是鳩集南通深入二百朝廷以此要之明帝太守來歸大都率眾追擊追還河內

任俠鄉曲壯士好事者相依撫養四方遊客百餘愛好才學相交滿是以為時

頗有志節咸陽為主簿建興車駕次於:「郡望?」:「陛下躍馬而已。」孝文:「。」咸陽:「主簿主人豐贍。」司徒主簿疾病棄官奔赴久之中山王英河東太守第二

少有大將軍京兆西曹參南征長孫承業郎中承業京師平陽再遷散騎常侍起居注太昌中書侍郎永熙孝武帝廣平文學後加中軍大將軍

飲酒》。天平遷都》。侮慢殿尚書章武同行冠服之內令人

賑恤同行以此年三十嘆惜末年劇飲不已乃至乘車西逃避追逐方知家園友人置酒哀哭涕泣:「。」賦詩魏收晉陽十字:「臨風。」事實散騎常侍將軍尚書雍州刺史吏部尚書晉書未能第二武平舍人

太山太守為政清靜司徒從事秦州刺史

孔明篤學屬文秀才太學博士諫議大夫著作以為參軍景龍廷尉融入吏部御史中尉退于時才不氾濫理會作文別有

頗有司空長史中尉病死

孝文所知長史中書侍郎清貧溫縣太守洛州刺史入關西

族人珍寶太和河北少孤清苦自立汝南郎中雍州刺史

從父華州刺史河東龍文華州刺史齊和郡守號曰曾子」。貝丘知名

字元河東聞喜世祖太常涼州苻堅河西東歸解縣文學秀才孝廉容貌魁偉秀才博士太守為政有方奸人莫不所得俸祿恤貧前將軍荊州刺史磐石敬宗部落萬餘前後未能使禍福敬宗歸附於是後加中軍將軍不受諸子遵行

剛直不好俗人交遊當時名勝清白不事家產不過三十田園

十六喪父不勝:「孝子!」由是自勉高明婦人諸子師友親自教授內外親屬吉凶禮制

好學清明聲譽天平秀才對策屯田主客郎中賦詩」。太原公開記室友善相遇清談:「風流。」使常令主客

第二兄弟神武:「何在?」答曰:「諸葛兄弟盡心老母在此君臣不為誠信安能自信以此。」神武兄弟

大將軍主簿舍人散騎常侍入朝導引:「舍人。」中書侍郎舍人受禪流涕歔欷寧都縣以為黃門侍郎體重不堪清河太守未幾:「有人清河奸吏斂跡盜賊期月。」

清河奸猾清河從事侍中德政:「陛下受禪眷戀嗚咽流涕比為內官所願。」既而不合文宣大怒:「!」於是賜死

儒學太學博士便不能策問應答無遺:「五行禰衡一覽便。」改葬墓誌皆可皇甫知名:「不如。」司空:「曹參。」不受大司馬記室河南西魏領軍