Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

History of the Northern Dynasties 《北史》

卷四十三 列傳第三十一: 郭祚 張彝 邢巒 李崇 Volume 43 Biographies 31: Gao Zuo, Zhang Yi, Xing Luan, Li Chong


列傳三十一

曾孫弟子平平

太原晉陽車騎將軍之後本州前後司徒上党太守太武徐州刺史祿大夫

少孤姿鄉人女巫富貴涉歷文章主簿刺史書記太原太守共相孝文對策上第博士中書侍郎尚書給事黃門侍郎夙夜黃門車駕長安行經:「祖宗?」:「。」:「先賢一門。」:「微臣聖明幸甚。」東光孝文華林園陽山:「陛下。」:「?」:「高山。」:「?」黃門

孝文銳意典禮九流遷都內外多事黃門參謀帷幄注疏昭儀百官孝文:「溫良博物!」孝文:「。」:「一行差異!」:「應有。」須臾:「子產辭讓。」:「使不能。」

輿尚書孝文咸陽吏部尚書吏部尚書大中宣武不出兄弟:「逃竄兄弟罪人妻子罪人妻子不免。」吏部官位至於假令得人徘徊然後:「便。」當時招怨稱職以此

使將軍刺史太極殿京師將軍青州刺史斷決淹留祿大夫大中尚書僕射

議定黃門參議故事至於僕射以為太極車門在朝司馬太子東宮明帝應詔左右御史中尉迭相私事僕射

:「前後天下超越階級景明正始尚書中山王英:「滿不得。」去年以前不同裁決:「依舊。」景明正始景明東西文武三等任事尚書上等分為前後不同參差。」:「以前以上以上上下以前以上不滿以後上下。」

:「考察殿殿殿上下累計殿濟事殿景明年以來至今退十年之中殿以為前後各自善惡升降殿殿復有文案十年之中三經不問輕重御史案驗殿?」:「文武以降負累殿在其中至於依舊來年殿赦免殿

國學:「雲羅西之間徵兵所在不可之際板築因數不時。」

宣武末年東宮受賞百餘錦繡恩寵甚深僕射:「危亡揚州猛將當州浮山夾攻。」使雍州刺史西將軍

太和以前便黃門便滿足危亡自陳:「人生明白。」十數隆重進趣東宮師傅尚書尚書任城西雍州加大執政

于時領軍曲躬承接太尉從事高陽大怒矯詔政事稱職斷決故事一朝遠近莫不惋惜靈太后臨朝遣使吊慰伯爵正光使車騎將軍三司雍州刺史孝文中正從容:「中正。」退:「真偽主上吹噓。」死後

曆書星曆彭城中軍參軍員外司徒主簿太尉從事當世善事號曰中書侍郎武定定州長史

清河武城曾祖慕容太守平陸青州刺史青州刺史

風氣侯爵李安親友往來朝會追隨為主安人豪放出入殿顧忌文明太后恭謹如此召集督責善於督察有所以此主客大夫主客黃門居喪送葬平城千里乘車顏貌當世孝文冀州遣使吊慰將軍遷都太常巡察東河十二聲稱使尚書郎中尚書宣武尚書

宣武尚書處分非常奔走御史中尉曠野。」詔書切責安西將軍秦州刺史故事隴右於是出入可觀一方肅靜太極將軍不許

隴右宣佈舊俗佛寺名曰輕重土木公主寡居意願僕射主意不可刑法勞役百姓檢察親愛奉法所得數年

手腳便志性不移朝拜祿大夫愛好知己輕忽下流家庭志氣庖犧終於十六一百二十八三千二百七十雜事五百八十九宣武

明帝:「之中出身能幹近來參差便古人當時。」西將軍冀州大中

六十風疹自強人事孜孜公私衣冠從事延請道俗人物南北親舊莫不之間未能秦州漢中積年朝廷

第二使無畏父子安然神龜二月羽林武賁幾千相率尚書省詬罵長子尚書郎擊打上下道中為兵屋宇當時其父羽林煙火屍骸有餘沙門與其比鄰輿遠近聞見莫不羽林不能即為大赦

東西小屋滎陽五月父喪布帛靈太后大臣數月:「飲食乃至首發。」悲痛

曾祖招引河東冀州三十數萬孝文天下黃門以為孝文:「刺史先世。」孝文本州靈太后:「冀州有人。」使將軍冀州刺史

好學才幹陳壽魏書編年異聞三十大乘之間討平殺戮數萬郎中忿軍士首級一時至於灰燼僥倖莫不傷心始末之間樂陵太守

武定主簿受禪

教誨武城尚書二千郎中潁川以為參軍記室文士首級文宣高陽晉陽之後賦詩:「天下。」文宣:「。」徐州御史督察州郡百姓:「罪狀。」兗州刺史刺史太常

字元聰敏涉獵:「千里。」太常中士開皇河內張衡稱為太子員外侍郎太子舍人煬帝即位內史舍人三司拜謁大夫江都江都稱為左右物主淮南太守:「?」殿答曰:「淮南太守。」:「大夫參見?」:「所以。」于時巡幸百姓未幾

孝王秦州曹參囚徒百餘事情同輩莫不壽春陽城縣令政績

河間太常之後五世石勒高祖知名太武范陽等同中書侍郎平城使:「長者東宮安在?」司徒:「臥病在家。」定州刺史主簿

好學博覽文才姿員外使中書侍郎孝文司空:「依然。」:「陛下中京無窮升降。」司空僕射:「。」:「。」黃門

新野:「以來城隍所以。」黃門御史中尉大中尚書

宣武:「古今奢侈雕鏤朝廷節儉百姓景明遠近於是貿多於加以節約有餘不足便。」尚書

行事漢中使諸軍進退得以便宜從事漢中乘勝關城之下使刺史於是開地東西七百南北千里十四二部涪城

:「揚州成都相去萬里水路水軍西周年益州反叛倉庫固守少年政務並非宿左右少年而已劍閣南安界內三分南安任意前軍骨肉至親逃亡涪城城中乘機未有征伐統一國威瞻望便難必將朝廷欲經便。」

:「十八中國所以實力古人所以