Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

History of the Northern Dynasties 《北史》

卷六十一 列傳第四十九: 王盟 獨孤信 竇熾 賀蘭祥 叱列伏龜 閻慶 史寧 權景宣 Volume 61 Biographies 49: Wang Meng, Du Guxin, Dou Chi, He Lanxiang, Chilie Fugui, Yan Qing, Shi Ning, Quan Jingxuan

賀蘭
列傳第四十九

賀蘭

明德皇后樂浪世祖前燕太宰黃門侍郎刺史樂浪將軍良家子武川正光攻陷中山將軍西征人間入關志願力戰周文原州刺史長安大統司空司徒文帝蠕蠕太尉魏文帝東征留後大都雍州節度關中諸軍太子長樂賜姓太保太傅三司姿師傅謙恭未嘗驕人魏文帝尊重十一

十七周文入關關中周文:「成敗堅執。」:「。」周文大笑大統左右出入臥內小心魏文帝:「可謂不二。」左翼前者死傷周文使太尉尚書諸軍雍州刺史追封咸陽

安樂公主大都

西征山東永安入關相見征伐大統安平縣後進將軍于時疆場交兵從事魏文帝不許三司將軍領軍將軍溫和小心敬慎宿有餘未嘗廢帝刺史安寧司寇

大將軍同州刺史濟南

沉靜周文大將軍三司祿刺史大將軍

宜君便博覽上士大塚宇文護執政有朝然而請罪朝臣大夫

武帝即位內史大夫左右齊平自相刺史大內汾州稽胡王儉節度封一開國皇太子:「社稷機密。」皇太子即位

隋文帝丞相司馬行軍元帥于時東西二千洛州為主洛州河南尉遲遣使勞問不絕第五司徒歸心受禪

太常以為戶口功臣:「百官一旦。」以為:「陛下萬國人情。」:「一朝威武公心。」退奉使突厥

未幾公主御史大夫:「喪服親疏常行不易蘭陵公主去年五月一周便上達未詳夫婦人倫人道至大取笑君子居喪自強爵位無禮傷風。」不問

謀反其事失意往來言論醜惡公卿:「同學憐憫國法。」於是:「人倫庠序相親巫覡盈門神道受命改悔四天王神道受命鹿之下帝王密令卜問殿明王信用所在詿。」大理:「如此!」賜死四十六

中人本名如願四十六部落大人和平良家子武川酋長節義敬服美容善騎射正光等同知名少年自修中號挑戰漁陽將軍荊州大都入關周文鄉里友善相見雍州大使荊州委任

西倉卒:「父母妻子虛言!」荊州東魏人心本朝大將軍荊州諸軍尚書僕射東南道行大都荊州刺史東魏刺史大敗於是

東魏不敵梁武帝父母山東梁武帝無二武義大統長安虧損國威上書謝罪魏文帝尚書尚書以為赦罪大將軍領軍將軍弘農河內俘虜中有親屬發喪大都洛陽東魏洛陽金墉城有餘周文退東魏洛陽荊州周文退大使隴右十一大都秦州刺史政令歷年不能斷決禮教數年之中公私數萬周文遐邇名為刺史赤水GC。GC部下GC定子其餘萬年望風乘勝太子太保

大軍不利神武驚擾因此涼州刺史宇文周文城固東北親率壯士西南六千長安司馬十三大軍蠕蠕河陽十四國大將軍前後諸子於是第二寧縣第三必要第四一千第五成縣第六五百隴右周文不許東魏發喪不許於是追贈司空追封十六尚書司馬

大宗衛國萬戶同謀名望罪過五十五

風度大略周文霸業唯有關中隴右形勝百姓鄰國東魏南奔魏收隴右宇文無關西」,秦州日暮如此

東魏次子齊平第四第七文獻皇家三代外戚自古以來隋文帝太師諸軍冀州刺史趙國萬戶太尉夫人

入關宇文護寓居中山永業宗族田宅

入關生子皇后隋文帝定州皇后相見於是車馬財物未幾周武帝功臣異域太守京師少長貧賤輕侮長者長短

文帝丞相左右受禪追贈夫人不當承襲:「不可。」於是趙國其弟河內金泉武平左右將軍將軍前後賞賜不可涼州大將軍煬帝嗣位蜀國未幾

河陽都尉

大業河陽都尉

長子開遠宇文成象殿宿衛兵開遠力戰

聰慧善騎射寧縣廢帝元年大將軍三司長城河州刺史保定龍州刺史河內兗州刺史百姓諸軍定州刺史

大將軍大業

附上餘年宇文護長安隋文帝左右將軍刺史

外祖母沙羅轉入不信皇后:「。」異母異母所為監門郎將左右無有左轉刺史怨言僕射大理皇甫大理日夜殺人財物潛移:「。」:「公家使。」便:「皇后使。」宮中於是:「無住宮中。」其事公卿公牛:「可以。」夫妻賜死詣闕於是有人為人以為未幾

煬帝即位追念正義大夫祿大夫延壽

幽州刺史大業祿大夫平鄉

扶風後漢之後章子雁門太守匈奴部落大人後魏子孫賜姓至大平遠將軍國大將軍建昌嚴明謀略范陽毛詩》、《左氏春秋》,通大義善騎射膂力過人正光北鎮擾亂定州異志冀州薊城將軍將軍

即位蠕蠕遣使朝貢殿善射遠人東南道行譙城擊破行唐神武威重爪牙大都西與其將軍千秋宮城四十駿馬

大統元年真定周文弘農退敵人背山騎士敵人中人:「。」引退突圍太保稽胡

以北豫州周文洛陽會東周文輕騎中軍步卒大統十三使大將軍三司刺史數年清靜

廢帝元年原州刺史申理政績州城泉水:「在此飲水而已。」去職莫不元年蠕蠕蠕蠕引退國大將軍明帝前朝天下干戈不宜不許

保定元年萬戶資陽一千自大宗伯宜州刺史周文一日十七十一不及以為年長太傅

元老名望至於軍國參議周武帝金石如此大德殿衰老扼腕:「一睹廓清寰宇然後。」第二齊平之後宮殿:「陛下。」

元年雍州營建東京制度取決大象樂陵隋文帝洛陽尉遲洛州刺史西元同心固守洛陽屬文相國勸進不肯綿太傅開皇八月七十八諸軍