Back to collection

History of the Northern Dynasties 北史

卷六十二 列傳第五十:  王羆 王思政 尉遲迥 王軌 Volume 62 Biographies 50: Wang Pi, Wang Sizheng, Wei Chijiong, Wang Gui

Click on any word to see more details.

尉遲
列傳第五

尉遲

熊羆京兆河南之後州郡質直州閭太和殿中將雍州清廉疾惡公事刺史知人雅相欽挹定州長史執政者不許都督長史朝廷居多反叛冠軍將軍梁州討平西河內;'西大邦祿優厚何為致辭?」:「京洛西朝貴私辦不堪人間違犯憲法以此致辭。」

以軍荊州刺史荊州內外救援鐵券本州刺史城中將士均分擐甲呼告:「荊州孝文皇帝國家使。」戰陣退左軍大都莊帝不得本州刺史

秦州:「!」以次秦州刺史未及周文徵兵勤王前驅效命大都華州西車騎大將軍三司萬年縣華州刺史神武潼關危懼神武退大將軍侍中州城城外神武司馬河東不覺便徒跣:「當道貉子!」退東門左右文帝關中徵稅人間軍費隱匿以是不少神武士馬文帝華州遣使守備神武;「何不?」:「死生在此死者!」神武不敢

河東以前扶風不利長安所在大開城中戰士:「天子敗績不知吉凶報恩見殺城陷忠誠同心固守。」軍人誠信無異雍州刺史蠕蠕河南朝廷深入徵發士馬京城街巷僕射使:「蠕蠕鄉里國家何為天子城中如此驚動周家小兒。」輕侮權貴不回此類未幾河東

不事邊幅使使薄餅:「耕種收穫造成用力不少選擇。。」左右使者愕然落地就地愧色不暇自取分給將士均平舉動不為巧詐當時太尉都督刺史

安於營生貴顯鄉里舊宅衡門當時清潔

冠以功臣將軍

字長少孤聰敏識度周文:「王公不朽。」員外侍郎長安居喪扶風舍人起居注龍門受禪部下大夫廣州刺史大將軍隋文帝丞相授信大將軍作亂遣使使上書前後五百行軍開皇戰艦上流數歲行軍南寧冀州刺史

大業郡守

太原司徒之後太尉冠冕主簿容貌魁梧員外侍郎万俟宿明達擾亂北海所有參詳賓客大位預定祁縣將軍俄而神武大事使持節中軍大將軍大都宿衛:「洛陽四面用武之地關中士馬宇文夏州糾合同盟立功車駕西奔走奉迎天府修復不克。」神武河北西太原祿刺史散騎常侍大都

之後周文同州周文:「。」:「羈旅宰相盡心效命上報宰相知者即為不盡神靈使便當。」慷慨拊髀周文自此更深

下馬左右從者重創日暮軍旅敵人將帥帳下安于相得上馬還軍弘農侍中東道險要築城自營諸軍刺史如故東魏不能全城大將軍三司

以北豫州周文班師復命弘農弘農開城解衣慰勉將士不足日後東魏不敢於是城郭樓櫓芻秣可以守禦弘農

十二尚書僕射都督荊州刺史境內都督督工黃金三十密送:「人臣不宜。」送上周文二十周文所部都督其後東魏全城知人

十三東魏請援乞師當時應接以為進取後悔荊州步騎萬餘向陽周文太尉潁川東魏大軍潁川引兵豫州遣送周文都督賀蘭既有為己詭詐分佈諸軍十二周文使持節太傅大將軍尚書河南大行河南諸軍不受使河南諸軍

十四大將軍九月東魏太尉慕容步騎十萬潁川殺傷土山臨城火車攻擊亦作<>,便土山火箭勇士土山防守洧水怪獸已久士卒勞苦水神城中泉湧慕容及其慕容永珍以為共乘樓船望城善射城中俄而大風弓弩透水土山永珍器械永珍:「破亡在於無益人臣。」流涕

志氣沮喪不敢步騎十萬不濟左右土山仰天大哭左右西再拜便城中:「大將軍大將軍有損親近左右。」都督不得引決散騎常侍土山牽手以下引見慷慨涕淚交流忠於地牢數年

潁川士卒八千既久城中死者十六城陷救援勤王資產園地出征家人:「匈奴產業所謂!」左右身陷之後蓄積文宣東魏尚書三司兗州刺史

荊州以南一千五百三十要之舉薦

度量周文親信水城五百太原大將軍侍中三司中都一千五百西安忠誠陷於潁川晉陽不許十六使持節大都所部廢帝尉遲天水郡賜姓刺史武成匠師中大夫轉載保定終於汴州刺史

尉遲其先尉遲因而周文昌樂長公主:「不見。」武成追贈國大將軍太傅長樂聰敏美容及長大志魏文帝金明公主駙馬都尉西十一侍中大將軍三司十五尚書僕射領軍將軍文武周文以此十六大將軍

渡江鎮江其弟武陵王稱帝率眾周文:「一舉。」公會異同以為空虛有征無戰周文以為:「。」於是宇文甲士開平前軍劍閣刺史梁州刺史遣使詣闕密送不從將士涪江講武修繕約束器械以下山路險峻將士疲病十二親自勞問加以湯藥西益州刺史自守進軍巴郡南梁刺史幽州刺史外援擊破遣使乞降

宜都文武軍門將士號令嚴肅無私大都十二諸軍益州刺史十八諸軍封一劍閣以南黜陟賞罰經略

至孝不怠在外所得四時然後長公主年高京師退朝參起居容色長公主進食周文入朝大鴻臚立碑宗伯

踐阼國大將軍霍去病冠軍大司馬隴右武成元年蜀國萬戶秦州十四諸軍隴右大都保定大司馬洛陽齊王諸軍麾下於是太保太傅建德太師加上即位相州隋文帝宿詔書隋文帝當權篡奪舉兵不受隋文帝長史文武於是從命莫不感激自稱官司于時入朝號令弟子大將軍青州眾數十萬刺史宇文刺史楚州刺史刺史徐州東平郡守兗州徐州橋鎮突厥江淮

隋文帝於是徵兵元帥