Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

History of the Northern Dynasties 《北史》

卷六十七 列傳第五十五: 崔彥穆 楊纂 段永 令狐整 唐永 柳敏 王士良 Volume 67 Biographies 55: Cui Yanmu, Yang Zuan, Duan Yong, Ling Huzheng, Tang Yong, Liu Min, Wang Shiliang

令狐
列傳第五十五

令狐

清河武城司空安陽曾祖後魏參軍司徒南奔給事黃門侍郎汝南郡守歸於潁川郡終於刺史永昌郡守開皇皇后曾祖追贈三司新州刺史

吏部尚書隴西知人:「。」永安司徒參軍司馬從事西不得大統滎陽東魏郡守潁川刺史滎陽郡守十四軍國周文幕府文翰江陵明帝大將軍三司刺史十二諸軍大夫使風韻玄言甚為戶部大夫刺史諸軍大將軍司徒

隋文帝行軍司馬荊州永業異志隋文帝刺史諸軍大將軍永業官爵開皇元年

博覽大象丞相曹參

大象潁川郡

廣寧安仁朔州慷慨有志勇力二十神武刺史怨憤:「大丈夫富貴何必故鄉妻子豈不!」大統行入周文:「忠義危亡能不危亡忠義。」將軍大都興縣周文洛陽經河大將軍三司賜姓盧氏刺史保定元年大將軍刺史國大將軍刺史性質文字前後誠信而已

漁陽

遼西石城幽州刺史之後曾祖黃龍河陽有志閭里正光北鎮擾亂地中洛陽將軍青州討平祿大夫西所在京畿大都五千:「星馳五百。」於是五百西不及大統西中郎將慕容京師昌平徐州刺史弘農戰功力戰汾州刺史大將軍三司賜姓綿廢帝元年刺史于時當時刺史戶部大夫保定大將軍歷任內外所在聲稱朝野以此司寇武帝親臨使國大將軍刺史

三司兵部大夫

令狐敦煌本名西冠冕曾祖郡守二千瓜州司馬敦煌郡守刺史長城大統周文傷悼遣使監護喪事鄉人將軍瓜州刺史聰敏學藝騎射刺史東陽為主簿將軍進趨之際僚屬:「令狐西重器州郡一日千里寡人而已。」西擾亂瓜州使者京師周文刺史涼州刺史宇文河西郡守外加禮敬涼州不能救援然後之上。」未知:「成敗在於使不善傾危令狐文武統御使。」父兄城中玉門召集豪傑進軍威名吐谷渾刺史:「殺害同心共相推薦。」於是波斯使主張道義刺史郡守周文:「官位酬賞平天下富貴。」瓜州效力鄉親二千善於是以羈旅周文從容:「遠祖可謂。」遠祖將軍王莽周文大將軍三司周文:「骨肉立身可以。」賜姓宇文二百並列

大夫當時彭城刺史周文刺史多虧數月之間於是刺史湖州居民勞逸移居獎勵之間城府周備左右莫不流涕滿遠近停留出界得人如此正中大夫中華郡守同州刺史情偽恭謹常懼滿內外所在大將軍執政不敢當以此附會伏法保全人稱先覺諸軍刺史

字長嚴重雅量終日儼然賓客交結一時名士博覽三禮善騎射知音起家通經吏部上士夏官上士去職不勝其父:「在於不絕?」哭聲莫不之下河陰詔令從事授職大夫彭城武帝留守吏部大夫當時隋文帝受禪之際司徒長史加上河南吐谷渾行軍長史元帥滄州刺史在職數年稱為二千開皇洛陽來朝悲泣百姓出境甘露柳樹河北道尚書追思立碑吏部尚書尚書汴州汴州刺史工商開門聚落禁止:「天下刺史。」年來考績天下三百天下

嶺南十七諸軍以便從事刺史五百五百傳送:「我輩!」於是相率歸附州縣不得城邑開設學校感化

猛力後主同日南海文帝因而刺史參謁手書交友猛力州縣同名於是黃州德州東寧在職數年年老不許醫藥

奉詔交州佛子佛子有人詣闕佛子佛子反問大怒以為遣使詣闕不得不解行軍佛子京師其四知名

聰敏文武中外曹參功臣本州刺史:「本州朝廷委任一門之內。」敦煌郡守餘年政績刺史

北海安縣北海太守青州刺史耿介班超》,萬里正光太守宿明達擊破境內士人如意處分自若敗北:「陸梁。」至今幽州刺史莫不垂淚出境大統元年雍州刺史將軍司空清廉蓄積妻子不免以此

武藝大都刺史車騎大將軍三司

風儀可觀大象內史大夫漢陽隋文帝

溫恭器量屬文容貌十七周文:「公有武略雍容文雅文武。」尚書員外記室參軍尚書吏部郎中于時戶部尚書大將軍三司賜姓宇文

朝野所屬周文同姓兄弟庶子其餘有益周文結納長幼子孫如此臨淄吏部尚書有人去職尚書一時周文得人器重南伐江陵元帥長史謀略江陵衣冠財物周文:「梁朝。」周文不信虛實遣使檢閱而已:「二十檢視常人所以委任如此。」平江

禮部大夫刺史所在德化荊州長史吏部大夫內史大夫以為大夫內史宗伯

風格退休假衣冠妻子迅雷施與無餘所得祿宗族貧乏田宅留遺子孫朝野以此二十萬言大智

次子篇章音律為時大夫使大象部下大夫太子庶子皇太子

白澤河東解縣太常車騎大將軍三司汾州刺史好學涉獵陰陽卜筮起家員外侍郎河東統御鄉里周文河東:「今日河東。」丞相參軍曹參記室四方賓客吉凶禮儀修撰朝廷禮部郎中武城大都居喪旬日之間鬢髮半白吏部郎中而後周文尉遲行軍司馬籌略益州大將軍三司尚書賜姓宇文禮部大夫

河東郡守禮部刺史士人酒肴及物禮部禮部方正故事宗伯監修國史司馬大將軍刺史武帝武德建德以後積年武帝開皇元年大將軍太子太保諸軍晉州刺史臨終喪事簡約涕泣奉行

千里聰穎過人周武帝內史大夫三司竭誠謙虛未嘗以此武帝隋文帝丞相結納文帝以為大宗不能文帝受禪加上潞州刺史見天勸學行禮天下州縣博士

調秘書御史僕射調:「柳條通體調正色:「調不當以為可取樞機!」煬帝嗣位尚書郎中士多調為時所長

太原晉陽涼州太武沮渠曾祖敦煌平城司馬郡守交遊孝莊參軍大行郎中諫議大夫石門縣交戰孫女便禍福歸附朝廷