Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

History of the Northern Dynasties 《北史》

卷八十一 列傳第六十九: 儒林上 Volume 81 Biographies 69: Confucian Scholars 1

儒林
列傳第六十九儒林

曾孫馬子結石萬壽

儒者利物父子君臣生靈耳目損益斯文永嘉之後宇內禮樂文章掃地道武中原不暇始建便經術太學五經博士生有餘太學生員三千豈不天下馬上不可馬上樂師入學明元教授博士太武始光太學州郡於是儒術獻文天安鄉學博士助教學生六十博士助教學生一百博士助教學生八十博士助教學生六十博士助教學生四十太和子學建明五更開皇遷都立國太學四門小學孝文稽古輿講道經書文史其餘涉獵典章詞翰莫不於是斯文宣武國學小學四門大選儒生以為小學博士四十經術天下承平學業之間著錄不可數百孝廉每年神龜立國以上五品清官未及正光國學祭酒孝經》,三十六孝昌之後海內四方

神武戎馬喪亂殘酷文章禮樂弦歌永熙國學殿祭酒孝經》,黃門禮記》,舍人宣講大戴夏小正七十二永熙西天平庠序有所儒雅遷都三十六武定之間天平范陽神武賓館經教太原以下蒙恩中山勃海中山諸子師友大寧武平引進皇太子經術季世濟南聰敏砥礪冰雕帝王子孫習性邪僻縱聲篤行賢者師傅琢磨可謂山竹青紫可知國學博士胄子通經廣平而已政綱疏闊遊手經受千里閭里之內乞食桑梓十數尤甚並立博士助教學生豪富調開懷州郡驅使檢察所致孝廉博士助教遊學通經以上九品出身

周文受命經典于時西戎馬先生遺訓掃地於是至理制度五禮學者學藝解頤出於朝廷著錄京邑濟濟足以保定太保於是陳文太學一世盛事其後山東至尊安生是以天下文教儒者先王學徒比肩專門親戚勤苦近代

正朔不一三百寰宇於是四海九州天子問道博士異同冰釋於是京邑四方齊魯學者千里道路不絕以來一時而已暮年精華儒術執政仁壽天下弟子七十二煬帝即位庠序開皇儒生遠近使講論得失東都之下于時河間拔萃南北後生義疏師宗外事四夷戎馬師徒盜賊禮義不足君子刑罰不足小人空有弘道以至滅亡溝壑經籍因此湮沒使後進詩書攘竊陷於。《:「學者學者。」盛衰興亡國有

鄭玄眾經注解有所》、《》、《》、《》、《論語》、《孝經》,左氏春秋》,公羊傳》,大行河北王肅》,杜預左氏》。玄孫宋朝青州刺史家業

鄭玄周易》。清河教授其後河南之間儒生

儒士尚書受業屯留傳授勃海河間古文不見注解武平義疏》,留意

》、《》、《春秋》,尤為當時

三禮黃龍傳授安生安生其後禮經安生門人》。儀禮十二毛詩出於其後河北春秋精微文安儒生公羊》、《谷梁儒者。《論語》、《孝經》,學徒莫不安生義疏專門

大抵南北所為章句不同,《周易,《尚書孔安國,《,《左傳,《尚書》、《周易。《,《南人英華枝葉立身

傳授時代儒林

新興通經禮經博士道武大夫皇子經書明元師傅雁門太守祿大夫

昌黎襄城太武博學師傅尚書河內太守

太原中都鄉里受業數百頑固殷勤依附經典孝悌門人仁化清雅非法太武博士中書侍郎本國大中使酒泉慰勞沮渠使刺史建安刺史

皇始濟陽太守好學經典公羊春秋》、》,教授儒者當世幽州秘書秘書退博士司馬陳壽三國志》,名曰》。》,清貧

慕容讀誦以降帝王傳代升降是非號曰》,百餘安貧樂道博士幽州資產衣食不足妻子不免秘書丞河間北平河東廣平駿金城著作通經

恆常忿營事任意:「煩勞!'不得及其精廬經籍妻子酒食東安家人太和十年秘書幽州刺史

河北少孤奉母經典鄭玄解經著述五經》。孝經》、《論語》,河間秘書引入》「」,:「蔥嶺以西西蔥嶺西?」護短以為小人:「君子小人。」:「小人祖父?」:「東部。」:「?」:「東宮?」秘書

冗散數年通識非凡所及:「簡牘章句!」:「小人?」論語》、《孝經》,:「貴人不乏論語》!」京師後生傳授皇太后碑文名字司徒

有人不得假人司徒平原遷延經年寬宥及其未及:「來年冬季。」受害:「。」

郡守論語未能鄭玄往往司徒

饒陽》《》。受業勃海觀眾:「使為此?」:「屈原離騷狂人孔子'不可',。」學者:「立身四科德行為首忠信天下不能不過眩惑將來立身孔門自覺?」四方學者莫不

春秋》、《毛詩》。左氏》,隱公便:「。」弟子不能究竟孝廉孝文中山校書:「不如莊周!」中山齊名四海門徒行業著錄數百而已通經於是優劣

喪亂之後,《五經大義師說海內六藝宗旨三禮大義,《傳略毛詩並立章句涅槃經》,

吳子中山聰慧容貌奇偉十八太學博士》,》。開發而已便世人》。:「左氏》,不能。」:「》。來日。」而已》。之中隱括異同便無窮新異學者以此不久王侯

武邑年三十小學急就篇》。家人聰敏春秋》、《》、《中山保安之後便講說二百左氏》,五經》。過人解說》、《舊事甚為由於陰陽博物儒者

刺史海內中山王英學徒前後公羊》,董仲舒助教靜坐讀書有人叩門引入葛巾單衣:「學士長短無禮。」

武邑十五》、《孝經》、《論語》。十八》。十九禮經春秋三傳》。周流有名太和孝廉對策中書省因相博士博士雅樂其事上疏是非秘書不能黃門侍郎論事參訪十七孝文太師喪禮上書未冠成人儒學尚書