Back to collection

Book of Chen 陳書

卷十 列傳第四: 周鐵虎 程靈洗 Volume 10: Zhou Tiehu; Cheng Lingxi

Click on any word to see more details.

陳書

 列傳第四

  


 不知何許人語音膂力過人便梁河勇敢參軍廣州刺史興寧侯景之亂荊州世子:「柰何壯士。」麾下

 西將軍刺史三百京邑平陸以前戰功五百散騎常侍信義太守將軍如故高祖所部本職

 嗣徽渡江板橋水軍嗣徽散騎常侍將軍太子

 周文南江前軍苦竹前軍歐陽

 西征敗績引見不屈四十九高祖下詔:「天地捐生追遠信宜散騎常侍將軍太子刺史信義太守開國風力南征盡力江夏神氣豈直龐德臨危瞋目忠貞如此侍中將軍刺史加封一千鼓吹一部如故。」世祖:「漢室功臣宮觀猛將功烈所以長存世代因之不朽侍中將軍刺史開國誠節王業累及正色不屈高祖。」

 盱眙世事鄱陽侯景之亂廬江臨城散騎常侍將軍刺史廬江太守荊州高祖官位西華縣西征力戰使持節西將軍刺史

 新安海寧勇力步行二百便海寧鄱陽宣城盜賊鄉里前後使召募少年劫盜

 侯景之亂據有新安新安太守湘西主盟荊州遣使間道東陽建義攻下新安相應持節散騎常侍都督新安諸軍將軍刺史新安太守丘縣五百進攻新安退保退新安進軍建德持節散騎常侍都督諸軍青州刺史一千將軍太守如故

 所部揚州吳興太守西荊州荊州還都高祖力戰石頭西門,[1]不利遣使久之高祖元年使持節武將太守常侍如故京口嗣徽南丹太守安縣一千五百

 周文西敗績明年丹陽高唐太原太守南陵太子高祖前軍南陵兵士青龍持節都督豫州諸軍武將豫州刺史乘勝據有魯山將軍,[2]如故

 臨川都督鄱陽走山常侍如故使持節都督諸軍將軍刺史廢帝即位將軍

 遣使招誘使朝廷守備鼓吹一部推心使水軍拓跋步騎城固退進攻刺史安西將軍安縣

 苛刻士卒以軍造次便號令分明士卒同甘苦以此依附至於水陸早晚不能游手紡績至於貲財光大五十五西將軍三司配享高祖

 騎射果決征討周文高祖子弟有禮高祖永定侍郎句容

 世祖嗣位始興王府內中參軍揚州刺史中軍

 將軍新安太守據有新安三百

 始興參軍

 寶應連結臨川世祖信義太守晉安之前寶應戰功居多參軍臨海太守金翅武將至孝軍旅甚至

 豫章內史將軍如故安縣都督荊州置于泥水長漂輕舟達因其外殺傷既而巴陵內史戰死散騎常侍安遠將軍五百

 都督明徹江浦()[],[3]齊人明徹大軍進攻盱眙明徹壽陽

 嚴整前後率皆土木數萬早起不休莫不前鋒。[4]散騎常侍將軍五百新安內史將軍

 持節都督諸軍安遠將軍刺史諸軍徐州刺史如故明徹呂梁明徹十年敗績三司十一渦陽長安後主至德元年後主追贈散騎常侍:「散騎常侍安縣開國公文家聲早歲元帥啟行喪車立功異域使安縣一千。」[5]

 史臣父子嚴苛整肅勞苦財利士多


校勘
力戰石頭西門 殿本考證南史」。
將軍 「將軍將軍」,南史
江浦()[] 南史通鑑,《通鑑」。
 「監本殿本」,南史」,
 殿本考證」《南史」。


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary